Prejsť na obsah
Štúdium

Štipendiá

Podmienky na priznávanie a poskytovanie štipendií upravuje Štipendijný poriadok STU. Zjednodušujúci sumarizujúci prehľad štipendií zo štipendijného fondu STU:

Typ Podmienky Typ a termín vyplatenia
Sociálne

Upravuje § 96 Zákona o vysokých školách.
Nárok vzniká od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť (pozor, neudeľuje sa spätne).

Mesačne
(do 10. dňa v mesiaci).

Tehotenské

Upravuje § 96 Zákona o vysokých školách v platnom znení.
Nárok vzniká od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť (pozor, neudeľuje sa spätne). Podrobnosti sú zverejnené na stránke univerzity.

Mesačne
(do 10. dňa v mesiaci).

Motivačné odborové

Priznáva sa najviac 50 % študentom oprávnených študijných odborov.
Zohľadňujú sa študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia:

 • Prváci Bc - podľa počtu získaných bodov v prijímacom konaní.
 • Prváci Ing - VŠP celého Bc štúdia.
 • Prváci PhD - VŠP celého Ing štúdia.
 • Ostatní - VŠP (pri Bc a Ing) a vedecká/publikačná kvalita (pri PhD) predchádzajúceho akad. roka (štúdium nesmie byť predlžované alebo prerušené viac ako 30 dní).

Základná výška tohto štipendia (ZVMO) je určená podľa metodiky danej zákonom, je zverejnená na stránke univerzity.
Výška štipendia nesmie prekročiť 3-násobok ZVMO.

Jednorázovo.
V mesiacoch jún - august daného akad. roka.

Motivačné prospechové

Priznáva sa najviac 10 % študentov (platí pre prospechové a za mimoriadne výsledky spolu).

Zohľadňujú sa študijné výsledky z predchádzajúceho akad. roka:

Bc a Ing štúdium: VŠP, pričom platia minimálne požiadavky:

 • úspešné absolvovanie (známky A - E) všetkých predmetov v odporúčanom študijnom pláne,
 • VŠP najviac 2,2 vrátane.
Pozn.: netýka sa prvákov (Bc aj Ing).

PhD štúdium: vedecká/publikačná kvalita, pričom platia minimálne požiadavky:

 • úspešné absolvovanie všetkých predmetov v študijnom pláne.

Všetci: štúdium nesmie byť predlžované alebo prerušené viac ako 30 dní.

Základná výška tohto štipendia (ZVMS) je určená podľa metodiky danej zákonom, je zverejnená na stránke univerzity.

Výška štipendia nesmie prekročiť:
Bc a Ing štúdium:

 • 3-násobok ZVMS, ak VŠP je <1,0; 1,3>,
 • 1,5-násobok ZVMS pri ostatných.
PhD štúdium: 3-násobok ZVMS.

Jednorázovo.

Najneskôr do konca prvého semestra akad. roka.

Motivačné za mimoriadne výsledky

Priznáva sa najviac 10 % študentov (platí pre prospechové a za mimoriadne výsledky spolu).

Zohľadňujú sa mimoriadne výsledky:
- mimoriadne plnenie študijných povinností,
- mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja,
- mimoriadny výsledok v umeleckej alebo športovej činnosti.

Základná výška tohto štipendia (ZVMS) je určená podľa metodiky danej zákonom, je zverejnená na stránke univerzity.
Výška štipendia nesmie prekročiť 1-násobok ZVMS.
Môže sa udeliť aj kolektívu študentov.

Jednorázovo.

Najneskôr do konca kal. roka, kedy končí akad. rok, kedy sa vyskytla skutočnosť.

Mimoriadne štipendium ostatné

Môže byť udelené z vlastných zdrojov a môže byť poskytnuté ad hoc, ako mimoriadne štipendium:

 • za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia,
 • za vynikajúcu záverečnú prácu,
 • na podporu štúdia v rámci mimo univerzitnej mobility študenta,
 • na podporu zahraničných študentov,
 • na podporu vrcholových športovcov,
 • za významnú činnosť konanú v prospech STU,
 • ďalšie.

Výška štipendia nesmie prekročiť 2-násobok ZVMS.

Jednorázovo alebo opakovane.

Najneskôr do konca kal. roka, kedy končí akad. rok, kedy sa vyskytla skutočnosť.

Skratky: Bc - bakalárske štúdium, Ing - inžinierske štúdium, PhD - doktorandské štúdium.

Uzávierky pre zahraničné štipendiá, granty a projekty sú priebežne zverejňované na webových stránkach STU >>>

 

Poplatky

Aktuálne informácie o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom nájdete na webových stránkach STU >>>

 

Žiadosti a tlačivá