Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

VÝSKUMNÉ PROJEKTY RIEŠENÉ V ROKU 2020

 

Medzinárodné projekty

  rurAllure: Promotion of rural museums and heritage sites in the vicinity of European pilgrimage routes
  Horizon 2020: rurALLURE ID - 101004887
  01/2021 - 12/2023
  Za FIIT: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.

 • Multi-disciplinary innovation for social change
  COST Action CA18236
  09/2019 - 09/2022
  Za FIIT: doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
 • International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments
  COST Action CA19136
  10/2020 - 10/2024
  Za FIIT: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
 • European Network to Advance Best practices & technoLogy on medication adherencE
  CCOST Action CA19132
  10/2020 - 10/2024
  Za FIIT: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
 • CA19122 - European Network For Gender Balance in Informatics (EUGAIN)
  COST Action CA19122
  10/2021 - 10/2024
  Za FIIT: Mgr. Andrea Lengyelová, PhD.

 

Národné projekty

 

Projekty ukončené v roku 2021

 • Stimuly č. 2018/14427:1-26C0
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  Výskum a vývoj automatizovanej validácie dát pre podnikové a Big Data systémy podporené AI
  12/2018 – 12/2021
  Za FIIT: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • APVV-16-0213
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Znalostné prístupy k inteligentnej analýze veľkých dát
  07/2017 – 06/2021
  hl. riešiteľ: FEI TUKE
  za FIIT STU: doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD.
 • APVV-16-0484
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť
  07/2017 – 06/2021
  hl. riešiteľ: SAV
  za FIIT STU: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
 • PP H-EUROPE-21-0046
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Al by Slovakia Lighthouse- centre of excellence for artical intelligence in Slovakia
  2021
  Mgr. Viera Bordoy, MSc.
 • VEGA 1/0458/18
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Chyby a neurčitosť v sekvenovaní DNA: Algoritmy a modely
  01/2018 – 12/2021
  hl. riešiteľ: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
  za FIIT STU: doc. Mgr. Michal Kováč, MSc., PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2020

 • APVV-15-0731
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Multimodálna interakcia človek-robot s využitím cloudových prostriedkov
  07/2016 – 06/2020
  doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • APVV-15-0508
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore
  07/2016 – 06/2020
  doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
 • APVV SK-IL-RD-18-0004
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Misinformation Detection in Healthcare Domain
  10/2018 – 09/2020
  doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
 • APVV-17-0267
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Automatizované rozpoznávanie antisociálneho správania v online komunitách
  08/2018 – 06/2020
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 • KEGA 019STU-4/2018
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Proces integrácie mentoringu a koučingu do výučby na technických univerzitách
  01/2018– 12/2020
  doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. za FIIT STU
  hl. riešiteľ: Ústav manažmentu
 • VEGA 1/0667/18
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Modelovanie, predikcia a vyhodnocovanie správania človeka pri interakcii na webe pre prispôsobovanie a personalizáciu
  01/2018 – 12/2020
  doc. Ing. Michal Kompan, PhD.
 • VEGA 1/0725/19
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učení
  01/2019 – 12/2020
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2019

 • kód projektu v ITMS2014+: 313011T570
  Európsky fond regionálneho rozvoja
  Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií
  Aktivita 1: Analýza dát v podnikovom prostredí
  Aktivita 2: Zber, analýza a zabezpečenie dát

  01/2016 – 12/2019
 • Horizont H2020
  Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication
  03/2016 – 08/2019
  doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
 • APVV-15-0789
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Aplikovaný výskum merania fyziologických parametrov stresu a inteligentného bezdrôtového biomonitoringu s využitím technológií na čipe.
  07/2016 – 06/2019
  Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
 • German Federal Ministry of Education and Research
  ICDI4 - Intelligent Competence Development for Industry 4.0
  01/2019 - 12/2019
  Za FIIT: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Ing. Jozef Tvarožek, PhD.
 • 002STU-2-1/2018
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  STU ako líder Digitálnej koalície
  01/2019 – 12/2019
  za FIIT STU: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
 • VEGA 1/0874/17
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti s využitím automatického vizuálneho rozpoznávania scény a objektov
  01/2017 – 12/2019
  doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
 • VEGA 1/0409/17
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe
  01/2017 – 12/2019
  v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK za FIIT STU: Ing. Eduard Kuric, PhD., Ing. Patrik Hlaváč
 • KEGA 011STU-4/2017
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe
  01/2017 – 12/2019
  prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
 • KEGA 028STU-4/2017
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania
  01/2017 – 12/2019
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2018

 • SCOPES
  Innovative teaching curricula, methods and infrastructures for computer science and software engineering
  10/2015 - 09/2018
  Za FIIT (od r. 2015 ): prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • BFN16-ENV-010
  Better Utilization of Green Energy through Better Modelling
  12/2017 - 01/2018
  Za FIIT: doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.
 • VEGA 1/0836/16
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Metódy a algoritmy zefektívnenia a spoľahlivosti doručovania multimediálneho obsahu v IP sieťach
  01/2016 – 12/2018
  doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • VEGA 1/0646/15
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Prispôsobovanie prístupu k informačným a vedomostným artefaktom založené na interakciách a kolaborácii v prostredí webu
  01/2015 – 12/2018
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • NTB 2017vs070
  Nadácia Tatra banky – grantový program Kvalita vzdelávania
  Výučba základných prvkov procedurálneho programovania vo VR
  01/2018 – 11/2018
  Ing. Juraj Vincúr
 • NTB 2017et007
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  Metódy umelej inteligencie pre spracovanie radiologických dát
  01/2018 – 11/2018
  doc. Ing. Vanda Benešová, PhD.
 •  

Projekty ukončené v roku 2017

 • COST Action IC 1302
  KEYSTONE (semantic KEYword-based Search on sTructured data sOurcEs)
  01/2014 - 10/2017
  Za FIIT (od r. 2014 ): prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • COST Action IC 1207
  PARSEME (PARSing and Multi-word Expressions)
  01/2015 - 03/2017
  Za FIIT (od r. 2015): Ing. Marián Šimko, PhD.
 • 003STU-2-3/2016
  Rozvojový projekt MŠ
  Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU
  02/2017 – 12/2017
  prof. Ing. Bieliková, PhD.
 • VEGA 1/0752/14
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Inteligentná analýza veľkých údajových korpusov sémenticky-orientovanými a bioinšpirovanými metódami v paralelnom prostredí
  01/2014 – 12/2017
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 • NTB 2016et023
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  Servisný modul pre stratosférický balón
  01/2017 – 10/2017
  Ing. Michal Valiček
 •  

  Projekty ukončené v roku 2016

 • KEGA 009STU-4/2014
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaní
  01/2014 – 12/2016
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • VEGA 1/0625/14
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Vizuálne rozpoznávanie tried objektov vo videosekvenciách prepojením sémantickej segmentácie na lokálnej úrovni a globálnej segmentácie vizuálnej nápadistosti (saliency)
  01/2014 – 12/2016
  Ing. Vanda Benešová, PhD.
 • VEGA 1/0616/14
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Metódy návrhu a verifikácie digitálnych systémov s nízkou spotrebou na báze formálnych špecifických jazykov
  01/2014 – 12/2016
  prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
 • NTB 2015et10
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  Atmosférická sonda merajúca veličiny
  01/2016 – 10/2016
  Ing. Peter Pištek, PhD.
 • NTB 2015et09
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  HoloBanking
  01/2016 – 11/2016
  Mgr. Alena Kovárová, PhD.
 • NTB 2015et07
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  IndoorNav
  01/2016 – 11/2016
  Ing. Juraj Vincúr
 • 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW
  ERASMUS - Contract between Slovak University of Technology and IAngel Kanchev University of Rousse
  Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere
  01/2013 - 09/2016
  Subcoordinator for STU: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2015

 • COST Action IC 1103
  Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale
  07/2011 - 11/2015
  Za FIIT (od r. 2013): doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.
 • NTB 2014et014
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  Lok-me-IN - Audio navigácia v nákupnom centre
  01/2015 – 11/2015
  Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
 • NTB 2014et005
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  DriVR
  1/2015 – 11/2015
  Ing. Roman Broniš
 • ITMS 26240120039
  Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy
  Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov
  01/2014 - 09/2015
  doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
 • VEGA 1/0458/13
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Rozšírenie teórie multiagentových systémov o kolektívnu pamäť
  01/2013 - 12/2015
  prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc
 • VEGA 1/1221/12
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Pokročilé metódy v evolúcii softvéru: varianty, kompozícia a integrácia
  01/2012 - 12/2015
  doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
 • VEGA 1/1008/12
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov
  01/2012 - 12/2015
  Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
 • ITMS 26240220039
  Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy
  Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostí (PerConIK)
  03/2011 - 09/2015
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2014

 • EC 7th Framework Programme (FP7-iCT-2011-287848)
  Next Generation Hybrid Broadcast Broadband
  10/2011 - 3/2014
  Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Peter Podhradský, PhD., FEI STU
  Za FIIT: doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • NTB 2013et029
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  Terapia detskej mozgovej obrny pomocou počítačových hier
  1/2014 – 11/2014
  Ing. Martin Nagy
 • VEGA 1/0722/12
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Bezpečnosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných počítačových sieťach
  01/2012 - 12/2014
  doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
 • VEGA 1/0553/12
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Nové metódy učenia s posilňovaním pre spolupracujúce multiagentové systémy
  01/2012 - 12/2014
  prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
 • VEGA 1/0676/12
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Sieťové architektúry pre doručovanie multimediánych služieb so zabezpečením kvality
  01/2012 - 12/2014
  doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • APVV-0233-10
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Virtuálne a konštruktívne modelovanie, tréning a simulácia správania davu v mestskom prostredí
  05/2011 - 10/2014
  Ing. Peter Lacko, PhD.
 • APVV-0208-10
  Agentúra na podporu výskumu a vývoja
  Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a sociálnych sietí
  05/2011 - 10/2014
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
 • VEGA 1/0971/11
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Získavanie, spracovanie, vizualizácia textových informácií na základe analýzy relácií podobnosti
  01/2011 - 12/2014
  doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
 • VEGA 1/0675/11
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Kontextové vyhľadávanie a prehliadanie informácií v sociálnom prostredí webu
  01/2011 - 12/2014
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2013

 • VEGA 1/1105/11
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Robustné MPC pre hybridné systémy (RPHS)
  01/2011 - 12/2013
  Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., FEI STU
  Za FIIT: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
 • NTB 2012et006
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  Financie vo vrecku
  01/2013 - 11/2013
  Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
 • NTB 2012et009
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  eyeBlink - detekcia frekvencie žmurknutí používateľa PC
  01/2013 - 11/2013
  Ing. Andrej Fogelton
 • NTB 2012et011
  Nadácia Tatra banky – grantový program E-talent
  Mobilné siete, ich bezpečnosť a manažment
  01/2013 - 11/2013
  Ing. Martin Nagy
 • NTB 2012vs035
  Nadácia Tatra banky – grantový program Kvalita vzdelávania
  Víkendový hackathon
  01/2013 - 11/2013
  Ing. Michal Maxian
 • KEGA 068UK-4/2011
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Integrácia štúdia spracovania vizuálnej informácie a vytvorenie komplexných multimediálnych učebných materiálov
  01/2011 - 12/2013
  Ing. Vanda Benešová, PhD.
 • ITMS 26240120029
  Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy
  Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II
  10/2010 – 01/2013
  Hlavný riešiteľ: doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., STU
  Za FIIT: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2011

 • NTB 2010et016
  Nadácia Tatra banky – E-talent
  Tvorba aplikácií pre mobilné zariadenia
  01/2011 - 12/2011
  doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
 • NTB 2010et015
  Nadácia Tatra banky – E-talent
  Roaming v konvergovaných komunikačných sieťach
  01/2011 - 12/2011
  Ing. Peter Magula
 • NTB 2010et018
  Nadácia Tatra banky – E-talent
  Personalizácia pohybovej aktivity pre boj s detskou obezitou
  01/2011 - 12/2011
  Ing. Michal Barla, PhD.
 • NTB 2010et013
  Nadácia Tatra banky – E-talent
  Personalizácia pohybovej aktivity pre Forest Guardian - Monitorovací Systém Lesa
  01/2011 - 12/2011
  Ing. Mária Pohronská
 • KEGA 028-025STU-4/2010
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Podpora vzdelávania využitím sociálnych vzťahov a inteligentného odporúčania
  01/2010 – 12/2011
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • KEGA 244-022STU-4/2010
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Podpora procesu výučby paralelného a distribuovaného spracovania údajov
  01/2010 – 12/2011
  Ing. Michal Čerňanský, PhD.
 • KEGA 345-032STU-4/2010
  Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
  Podpora zamedzenia plagiátorstva vo vzdelávaní a e-vzdelávaní informatikov
  03/2010 – 03/2011
  Mgr. Daniela Chudá, PhD.
 • VEGA 1/0141/10
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Štúdium emergencie stratégie pomocou neurónových sietí
  01/2010 – 12/2011
  prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
 • VEGA 1/0243/10
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Inovatívne postupy pre zvýšenie kvality služby pre používateľa v sieťach budúcich generácií (NGN)
  01/2010 – 01/2011
  Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
 • VEGA 1/0649/09
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Bezpečnosť a spoľahlivosť v distribuovaných počítačových systémoch a mobilných sieťach
  01/2009 – 12/2011
  doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD.
 • VEGA 1/0508/09
  Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
  Adaptívny sociálny web a jeho služby pre sprístupňovanie informácií
  01/2009 – 12/2011
  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2010

 • VMSP-P-0059-09
  Univerzálny modulárny priemyselný počítač
  08/2009 – 12/2010
  Hlavný riešiteľ: Ing. Radoslav Deák, Voipac Technologies, a. s.
  Za FIIT: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
 • ITMS 26240120005
  Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby
  05/2009 – 12/2010
  Hlavný riešiteľ: doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., STU
  Za FIIT: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • VEGA 1/0804/08
  Štúdium koevolúcie medzi génmi a mémami metódami umelého života a teórie replikátorov
  01/2008 – 12/2010
  prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
 • VEGA 1/0822/08
  Inteligentné vnorené systémy (IVS)
  01/2008 – 12/2010
  Hlavný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  Za FIIT: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
 • VEGA 1/0848/08
  Konekcionistické výpočtové modely pre prostredie počítačového gridu
  01/2008 – 12/2010
  Ing. Michal Čerňanský, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2009

 • APVV-0391-06
  Sémantická kompozícia webových a gridových služieb
  01/2007 – 12/2009
  Hlavný riešiteľ: Ing. Ladislav Hluchý, CSc., SAV
  Za FIIT: Ing. Viera Rozinajová, PhD.
 • VEGA 1/4053/07
  Použitie neurónových sietí s Echo stavmi k predikcii časových radov
  01/2007 – 12/2009
  prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
 • KEGA 3/5187/07
  Adaptívny webový portal pre výučbu programovania pomocou príkladov
  01/2005 – 12/2009
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

 

Projekty ukončené v roku 2008

 

Projekty ukončené v roku 2007

 

Projekty ukončené v roku 2006

 • 3/2069/04 (KEGA)
  Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete
  10/2004 - 12/2006
  prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • VG 2/4026/04 (VEGA)
  Analýza EEG metódami matematickej štatistiky, umelých neurónových sietí a nelineárnej dynamiky
  01/2004 - 12/2006
  RNDr. Mária Markošová, PhD.
 • VG 1/1047/04 (VEGA)
  Neurónové siete s „echo“ stavmi
  01/2004 - 12/2006
  prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.

 

Projekty ukončené v roku 2005