Prejsť na obsah
Príhovor dekanky FIIT STU

Na tomto mieste sú vyvesené oficiálne platné dokumenty fakulty.

20. 03. 2018: Štatút Medaily Jozefa Murgaša
13. 03. 2018: Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
20. 09. 2017: Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
07. 03. 2017: Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
19. 09. 2016: Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
19. 09. 2016: Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
19. 09. 2016: Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
30. 06. 2016: Vykonávanie finančnej kontroly na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
25. 04. 2016: Príkaz dekanky FIIT STU č. 1/2016:
o čerpaní dovoleniek v kalendárnom roku 2016 pre zamestnancov ústavov a pracovísk FIIT STU.
18. 02. 2016: Organizačný poriadok FIIT, schválený AS FIIT STU dňa 2. 12. 2003 v znení neskoršej zmeny:
Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu - aktualizovaný, úplné znenie
27. 09. 2011: Zásady volieb dekana
09. 04. 2010: Štatút fakulty
09. 04. 2010: Organizačný poriadok FIIT, schválený AS FIIT STU dňa 2. 12. 2003 v znení neskoršej zmeny - úplné znenie
14. 09. 2009: Smernica č. 3/2009 o uznaní absolvovanej časti vysokoškolského štúdia
25. 11. 2008: Smernica dekana FIIT STU č. 4/2008: Podmienky priznania motivačných štipendií poskytnutých z účelovo pridelných prostriedkov štátneho rozpočtu
schválená 18. novembra 2008 v AS FIIT STU
13. 05. 2008: Smernica dekana č. 8/2005 o spoplatnení výkonov spojených s obhajobami dizertačných prác, habilitáciami, inauguráciami a obhajobami na STU pre externých uchádzačov
13. 05. 2008: Smernica dekana č. 1/2008 o spoplatnení výkonov spojených s habilitáciami, inauguráciami a obhajobami DrSc. na STU pre externých uchádzačov
26. 09. 2006: Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
21. 04. 2006: Vyhláška MŠ SR z 15. 2. 2006 o priznaní sociálnych štipendií študentom vysokých škôl
21. 04. 2006: Usmernenie pre žiadateľov o sociálne štipendiá podľa nových predpisov platných od 1. 4. 2006
22. 12. 2005: Smernica dekana č. 9/2005 určujúca školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijných programov - platná pre a. r. 2006/07
22. 12. 2005: Príkaz dekana č. 2/2005 o výške školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijných programov - pre a. r. 2006/07
22. 11. 2005: Smernica dekana k realizácii Vyhlášky MŠ SR č. 453/2005 Z. z. z 28. septembra 2005 o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia - schválené v AS FIIT STU
15. 12. 2004: Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
15. 12. 2004: Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
16. 02. 2004: Štatút fakulty - schválený v AS STU (schválený v AS FIIT STU 3. 2. 2004)
10. 02. 2004: Rokovací poriadok vedeckej rady fakulty - schválený vo VR FIIT STU
03. 02. 2004: Zásady volieb do akademického senátu fakulty - schválené v AS FIIT STU
07. 01. 2004: Poverenie rozvíjať študijné odbory v bakalárskom a inžinierskom štúdiu - list rektora
08. 12. 2003: Organizačný poriadok - schválený v AS FIIT STU
29. 10. 2003: Rokovací poriadok akademického senátu fakulty - schválený v AS FIIT STU
01. 10. 2003: Poverenie rozvíjať študijné odbory v doktorandskom štúdiu - list rektora
31. 07. 2003: Poverenie vykonávať pôsobnosť orgánov akademickej samosprávy - list rektora
30. 07. 2003: Zriaďovacia listina Fakulty informatiky a informačných technológií