Prejsť na obsah
Výskum na FIIT

Rozvoj ekonomiky a spoločnosti v súčasnosti charakterizuje a podmieňuje exponenciálny nárast nových vedeckých poznatkov. Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú oblasti informatiky a informačných technológií (IIT). Urýchľujú rozvoj prakticky všetkých vedných disciplín tým, že vytvárajú novú metodologickú základňu výskumnej a vývojovej práce, rádovo skracujú dobu riešenia úloh, podstatne rozširujú možnosti tradičných teoretických a experimentálnych prístupov atď. Informatika sa stala samostatnou vednou oblasťou, o ktorú sa opiera pokrok nielen v oblasti informačných technológií, ale sprostredkovane aj v mnohých ďalších oblastiach života spoločnosti a jednotlivca.

Výskumná, vývojová alebo ďalšia tvorivá činnosť v oblasti poznania, vymedzenej ako „informatika a informačné technológie“, významne prispieva k napĺňaniu poslania fakulty. Vychádzajúc z dlhodobého zámeru rozvoja fakulty si táto stanovila ako prioritné tieto úlohy:

  • pokračovať v riešení grantových úloh v rámci projektoch získaných v predchádzajúcom období,
  • pripraviť návrhy projektov a uchádzať sa o nové projekty najmä vo výzvach Agentúry pre podporu vedy a techniky, Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV (VEGA), Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠ SR (KEGA) ako aj programov medzinárodnej spolupráce,
  • pokračovať v spolupráci vo výskume s pracoviskami rozvíjajúcimi informatiku a informačné technológie na Slovensku a aj v zahraničí,
  • zapájanie študentov, najmä študentov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania do výskumnej činnosti.