Prejsť na obsah
FIIT STU sa dá vyštudovať úspešne a pritom čestne

Absolventi FIIT STU získali svoj bakalársky, inžiniersky alebo doktorský titul čestne a sú na to hrdí. Študovať poctivo je v našom spoločnom záujme profesorov aj študentov fakulty. Len na školu, ktorá sa dá vyštudovať bez podvádzania, môžu byť jej profesori aj absolventi hrdí. O toto sa dlhodobo snažíme. Ak sa niekomu podarilo získať nejaký zápočet alebo skúšku s nedovolenou „pomocou“, je to výnimka. Mohlo sa stať, že napriek našej snahe aktívne odhaľovať možné nečestné konanie, sme na niečo neprišli. Chceme sa z každého prípadu, na ktorý prídeme, poučiť a vylepšovať naše postupy.

Čestné štúdium ja náš spoločný trvalý cieľ

Vyzývame aj našich študentov, aby nám v tom pomohli. Spoločným úsilím môžeme byť oveľa úspešnejší v budovaní dobrého mena – „značky“ – našej inštitúcie.

Prečo je dobré študovať na škole, ktorá netoleruje odpisovanie?

Odmenou pre každého študenta bude dobrý pocit, že študuje na naozaj rešpektovanej škole a ním získaný titul má z tohto pohľadu medzinárodne nespochybniteľnú hodnotu.

Čestné štúdium je predpokladom kvalitného štúdia

Pripomíname, že všetky naše bakalárske a inžinierske programy už dvadsať rokov poskytujeme v režime udelenej akreditácie medzinárodnou Inštitúciu pre inžinierstvo a techniku (IET, London) Vo svete kvalitných univerzít sa uznáva princíp, že študent získava uznanie (zápočet, skúšku, titul) za jeho pôvodný (a nie prevzatý či dokonca odpísaný) výkon.

Prečo záleží na tom, či sa odpisuje?

Odpisovanie pri štúdiu je v rozpore s akademickou integritou každého člena akademickej obce (či už profesora, alebo študenta). Intelektuálna čestnosť je princíp, že každý člen akademickej obce priznáva autorstvo pôvodcom myšlienok, riešení atď., ktoré použije. Mimochodom, len tak môže predsa očakávať, že iní budú rešpektovať pôvodnosť jeho práce. Vydávať prácu niekoho iného za vlastnú nielen že sa nepatrí, ale svedčí to o tom, že dotyčný príslušné učivo sa nenaučil dostatočne na to, aby vedel napísať zadanie či záverečnú prácu bez preberania výsledkov cudzej práce.

Prečo by ste nemali odpisovať?

Prišli ste na univerzitu, aby ste sa naučili tvorivo myslieť, nielen reprodukovať názory iných. Nie je chyba použiť (ideálne kriticky) výsledky práce iných, len ich treba priznať (citovať). Snažte sa neodpisovať preto, lebo vašou snahou je dosahovať výsledky čo najvyššej kvality. Odpísaním už známych výsledkov sa nedá dosiahnuť pokrok v poznaní.

Čo sa stane, ak vznikne podozrenie o odpisovaní?

Fakulta považuje odpisovanie za závažnú vec. Fakulta sa aktívne snaží odhaľovať prípady odpisovania tak na úrovni zadaní či skúšok v rámci jednotlivých predmetov, ako aj na úrovni obhajoby záverečných prác (a. k. a. štátnych skúšok).

Prednášatelia jednotlivých predmetov formulujú podmienky absolvovania predmetu. Medzi nimi je, či už explicitne alebo implicitne, podmienka, aby študent predkladal svoju vlastnú prácu. Na viacerých predmetoch používame špeciálne nami vyvinuté nástroje na odhaľovanie odpisovania v zadaniach (seminárnych prácach). Takéto nástroje nemajú úplné informácie o všetkých možných zdrojoch, a preto ich výstup je len indikáciou prípadov, ktoré treba z celej veľkej množiny podrobnejšie preskúmať. Preukázané prípady odpisovania znamenajú z pohľadu absolvovania predmetu, že študent sa pokúsil získať zápočet či skúšku nie vlastnou, ale cudzou prácou. To je neprijateľné, lebo je to neférové voči iným študentom, ktorí neodpisovali. Preto nemôže študent, ktorý odpisoval, očakávať, že úspešne absolvuje daný predmet alebo štátnu skúšku.

Pokiaľ išlo o úmyselné odpisovanie, je to navyše prípad porušenia pravidiel fakulty, ktorý sa predloží na disciplinárnu komisiu fakulty. Disciplinárna komisia fakulty je zriadená zo zákona a má paritné zastúpenie učiteľov a študentov. Navrhuje dekanovi disciplinárne opatrenia. V prípadoch odpisovania zvyčajne navrhuje podmienečné vylúčenie zo štúdia, pri opakovaných prípadoch vylúčenie zo štúdia.

Znamená snaha o pôvodnosť, že študent nesmie použiť prácu iných?

V žiadnom prípade nie. Je absolútne želateľné, aby autor nejakej práce vychádzal z (kritického) zhodnotenia prác iných, ktorí riešili niečo podobné. Len to treba správne citovať.

Musí byť každé tvrdenie v práci doložené citáciu?

Zo začiatku práce na zadaní či záverečnej práci sa môže zdať, že táto požiadavka je príliš extenzívna. Netreba uvádzať citácie zdrojov na fakty, ktoré sú všeobecne známe. Ak si nie ste istí, či je všeobecne známy fakt, radšej nájdite zdroj a citujte ho. Pýtajte sa vášho učiteľa v predmete, resp. vášho vedúceho záverečnej práce.

Je záverečná práca pôvodná?

Naša fakulta sa dlhodobo usiluje o to, aby sa dali obhájiť len pôvodné práce. Snažili sme sa o to a mali sme zavedené postupy ešte pred zavedením tzv. centrálneho registra. Jeho zavedenie sme privítali s rozpakmi. Na jednej strane, preverovanie odpisovania bol dobrý prvý krok. Na druhej strane, informatika je natoľko medzinárodne zakotvená, že bez preverovania podobnosti so zahraničnými vedeckými prácami boli výsledky porovnávania so slovenskými záverečnými prácami neúplné. Poznamenajme, že časť záverečných prác sa na našej fakulte vypracúva v anglickom jazyku.

Ako sa posudzuje pôvodnosť záverečnej práce?

Zákon o vysokých školách vyžaduje, aby vysoká škola pred obhajobou záverečnej práce posúdila jej pôvodnosť. Zriadil pre to centrálny register záverečných prác, službu ich vyhodnocovania a povinnosť vysokých škôl predkladať ich. Na našej fakulte sa o pôvodnosti každej záverečnej práce vyjadruje vedúci záverečnej práce na základe nielen vlastnej skúsenosti získanej počas konzultácií, ale aj protokolu z centrálneho registra. Už mnoho rokov máme na to návod prodekanky, ako postupovať Vyjadrenie vedúceho práce k protokolu CRZP (pdf).

Doterajšie skúsenosti sú, že systém funguje. Študenti si uvedomujú, že len pôvodné, neodpísané záverečné práce môžu byť pre nich vstupenkou do elitnej ligy odborníkov, ktorých uznávajú aj vo svete za hranicami Slovenska. Ak sa niekto pokúsi o podvod odpisovaním, spravidla ho zachytí sito posudkov vedúceho alebo oponenta. Nakoniec je tu komisia, v ktorej sedí najmenej jeden člen z inej univerzity a jeden člen z praxe. Naši študenti obhajujú svoje projekty, čo sú výsledky vlastnej tvorivej práce. Pri prezentácii a obhajobe by sa veľmi ľahko prezradili, ak by sa pokúsili prezentovať prácu niekoho iného namiesto vlastnej práce.