Prejsť na obsah
Bakalárske štúdium

Výskumná orientácia v bakalárskom štúdiu predstavuje špeciálnu výberovú možnosť pre takých študentov, ktorí sú šikovní, pracovití, hlbšie sa zaujímajú o otvorené problémy študovaného odboru a najmä, majú záujem sa s niektorými výskumnými problémami aj tvorivo popasovať.
Cieľom je vytvoriť priestor so študentmi pracovať tak, ako by sme si predstavovali, t. j. viac individuálne, s vyššou mierou voliteľnosti a vôbec možnosti študenta prispôsobiť si obsah štúdia svojim predstavám.

Predpokladá sa, že takúto možnosť dostane špeciálne vytvorená skupinu zhruba 5 - 10 % študentov príslušnej kohorty (množiny študentov, ktorí nastúpili na štúdium v jednom akademickom roku).

 

Otázky a odpovede pre záujemcov o výskumnú orientáciu

 

Čo ponúkame študentom

Keďže práca výskumníka (ale aj inžiniera) je o systematickom prístupe, skúsime namiesto množstva textu odpovedať trochu štrukturovanejšie. Výskumná orientácia pre toho, kto sa na ňu dá, znamená:

 • menej štandardného učenia, viac tvorivej individuálnej práce, spravidla smerujúcej k výskumu,
 • privilégium individuálnejšieho prístupu,
 • pre oba študijné programy možnosť zostaviť si študijný plán s orientáciou na výskum, čo znamená:
  • namiesto troch povinne voliteľných predmetov postupnosť troch výskumne orientovaných seminárov, špeciálne navrhnutých pre malú skupinu najlepších študentov, podľa možností aj prispôsobených individuálnym potrebám študentov, najmä v nadväznosti na zvolené témy výskumu,
  • možnosť navrhnúť tému svojej bakalárskej práce v súlade s oblasťami výskumu určených pracovníkov fakulty (mentorov) tejto skupiny,
  • o jeden semester skorší začiatok vypracúvania bakalárskej práce s výberom témy už v treťom semestri,
 • možnosť individuálneho prístupu nielen v rámci seminárov,
 • podpora v súťažiach a motivácia k účasti v medzinárodných súťažiach (pre tých, ktorí majú o takúto formu záujem),
 • možnosť práce na výskumných projektoch na fakulte.

Predsa len k jednému z bodov stojí za to vyjadriť sa trochu bližšie - “o jeden semester skorší začiatok vypracúvania bakalárskej práce s výberom témy už v treťom semestri”. Aj keď to môže znieť neintuitívne, začať s bakalárkou o semester skôr je skutočne veľká výhoda. Ľudský (a aj študenti sú len ľudia ;) ) mozog potrebuje čas na to, aby absorboval nové poznatky. Pri práci na bakalárskej práci sa potrebujete často zoznámiť s novou doménou a takéto zoznámenie chvíľu trvá. Mať o pol roka viac je veľký benefit.

 

Čo očakávame od študentov

Chuť dokázať niečo na čo budete hrdí, nech je to akokoľvek malé alebo veľké. Vážne - od študentov vo výskumnej orientácii neočakávame nič iné ako to, že sa budú sami chcieť niečo naučiť. Naším tajným prianím je vždy to, aby sa takíto študenti o štúdium zaujímali o kúsok viac, aby ich práca bavila a to ostatné (výsledky či nebodaj ocenenia) prídu samé. Ak by sme ale naše očakávania mali trochu rozviesť, vyzerali by asi takto:

 • motivácia a nasadenie v štúdiu tak, aby sa študent zlepšoval a rozvíjal,
 • chuť pracovať na sebe a snáď aj kúsok tej prirodzenej zvedavosti a túžbe vedieť viac,
 • výsledky v projektoch (najmä v súvislosti s bakalárskym projektom, ale nielen),
 • zapojenie sa do súťaží (v prípade, že to je v súlade s konkrétnou orientáciou študenta, zapojenie do súťaží nie je v žiadnom prípade podmienkou).

 

Prihláška

Študent sa o možnosť výskumnej orientácie vo svojom štúdiu uchádza. Učiní tak tým, že sa prihlási a predloží dokumenty podporujúce jeho prihlášku (; ). Spôsob argumentácie je na študentovi.

 

Termín podania prihlášky

do 25. apríla 2019

Do tohto termínu musí byť doručená prihláška na príslušnom tlačive spolu s prílohami:

 • vytlačená do podateľne alebo
 • elektronicky ako jeden pdf súbor na adresu: sekretariat.dekan.fiit[at]stuba.sk

 

Prílohy k prihláške

 • motivačný list (prečo?) – študent napíše, prečo by sme ho mali vybrať na štúdium orientované na výskum a v čom bude práve on prínosom pre univerzitu/fakultu/ústav,
 • koncept výskumného zámeru (čo?) – študent napíše (odporúčame rozsah 300 - 600 slov), aké témy by ho zaujímali vo výskume. Ako pomôcku odporúčame použiť napr. výročnú správu fakulty, pozri webovú stránku FIIT - Home > Informácie o > FIIT > edičná činnosť > edícia výročných správ,
 • zoznam doterajších činností – študent opíše svoje doterajšie činnosti a/alebo výsledky, môže pripojiť odporúčania odborníkov z fakulty alebo mimo nej atď.; nemusí ísť len o aktivity spojené s informatikou, každý záujem, činnosť či úspech dotvára osobnosť a môže byť dôležitá pri vyhodnocovaní.

 

Harmonogram výberu

Podávanie prihlášok do   25. 4. 2019
Pozvánky vybraných študentov na ústny pohovor   do     5. 6. 2019
Výsledky výberu do   10. 7. 2019