Prejsť na obsah
Bakalárske štúdium

Výskumná orientácia v bakalárskom štúdiu predstavuje špeciálnu výberovú možnosť pre takých študentov, ktorí sú šikovní, pracovití, hlbšie sa zaujímajú o otvorené problémy študovaného odboru a najmä, majú záujem sa s niektorými výskumnými problémami aj tvorivo popasovať.
Cieľom je vytvoriť priestor so študentmi pracovať tak, ako by sme si predstavovali, t. j. viac individuálne, s vyššou mierou voliteľnosti a vôbec možnosti študenta prispôsobiť si obsah štúdia svojim predstavám.

Predpokladá sa, že takúto možnosť dostane špeciálne vytvorená skupinu zhruba 5 - 10 % študentov príslušnej kohorty (množiny študentov, ktorí nastúpili na štúdium v jednom akademickom roku).

Čo ponúkame študentom

 • menej štandardného učenia, viac tvorivej individuálnej práce, spravidla smerujúcej k výskumu,
 • privilégium individuálnejšieho prístupu,
 • pre oba študijné programy ponúkame možnosť zostaviť si študijný plán s orientáciou na výskum, čo znamená:
  • namiesto troch povinne voliteľných predmetov postupnosť troch výskumne orientovaných seminárov, špeciálne navrhnutých pre malú skupinu najlepších študentov, podľa možností aj prispôsobených individuálnym potrebám študentov, najmä v nadväznosti na zvolené témy výskumu,
  • možnosť navrhnúť tému svojej bakalárskej práce v súlade s oblasťami výskumu určených pracovníkov fakulty (mentorov) tejto skupiny,
  • o jeden semester skorší začiatok vypracúvania bakalárskej práce s výberom témy už v treťom semestri,
  • možnosť vybrať si navyše aj výskumne orientovaný seminár už v treťom semestri,
 • možnosť individuálneho prístupu v rámci seminárov (napr. v študijnom programe Informatika individuálny prístup pre zdokonalenie sa v algoritmizácii a programovaní ako príprava na rôzne súťaže, napr. medzinárodná súťaž ACM ICPC alebo individuálny prístup pri príprave na tvorbu webových aplikácií najnovšími technológiami – najmä Web 2.0, ale aj už vznikajúci Web 3.0, v študijnom programe Počítačové a komunikačné systémy a siete individuálny prístup pre zdokonalenie sa v počítačových systémoch a sieťových technológiách ako príprava na súťaže napr. NAG (Net Academy Games), súťaže v oblasti návrhu počítačových systémov),
 • podpora v súťažiach a motivácia k účasti v medzinárodných súťažiach,
 • možnosť práce na výskumných projektoch na fakulte.

Čo očakávame od študentov

 • motivácia a nasadenie v štúdiu tak, aby študent dosahoval výborné výsledky,
 • výsledky v projektoch (najmä v súvislosti s bakalárskym projektom, ale nielen),
 • zapojenie sa do súťaží (v prípade, že to je v súlade s konkrétnou orientáciou študenta).

Prihláška

  Študent sa o možnosť výskumnej orientácie vo svojom štúdiu uchádza. Učiní tak tým, že sa prihlási a predloží dokumenty podporujúce jeho prihlášku (; ). Spôsob argumentácie je na študentovi.

  Termín podania prihlášky

   do 19. apríla 2018

   Do tohto termínu musí byť doručená prihláška na príslušnom tlačive spolu s prílohami:

   • vytlačená do podateľne alebo
   • elektronicky ako jeden pdf súbor na adresu sekretariat.dekan@fiit.stuba.sk

  Prílohy k prihláške

  • motivačný list (prečo?) – študent napíše, prečo by sme ho mali vybrať na štúdium orientované na výskum a v čom bude práve on prínosom pre univerzitu/fakultu/ústav,
  • koncept výskumného zámeru (čo?) – študent napíše (odporúčame rozsah 300-600 slov), aké témy by ho zaujímali vo výskume. Odporúčame ako pomôcku použiť napr. výročnú správu fakulty, pozri webovú stránku FIIT - Home > Informácie o > FIIT > edičná činnosť > edícia výročných správ,
  • zoznam doterajších činností – študent opíše svoje doterajšie činnosti a/alebo výsledky, môže pripojiť odporúčania odborníkov z fakulty alebo mimo nej atď.; nemusí ísť len o aktivity spojené s informatikou, každý záujem, činnosť či úspech dotvára osobnosť a môže byť dôležitá pri vyhodnocovaní.

Harmonogram výberu

  Podávanie prihlášok do   19. 4. 2018
  Pozvánky vybraných študentov na ústny pohovor       do     4. 6. 2018
  Výsledky výberu do   11. 7. 2018