Prejsť na obsah
Bakalárske štúdium

študijný program bakalárskeho štúdia v odbore Informatika

akreditovaný v zmysle zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez časového obmedzenia.
Informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v registri študijných programov (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave).

Študijný program je taktiež medzinárodne akreditovaný Britskou radou pre inžinierstvo - British Engineering Council UK (akreditačná komisia IET) >>>.
Certifikát IET o absolvovaní akreditovaného študijného programu môžu získať iba absolventi, ktorí štátnu skúšku absolvovali na prvýkrát.


Profil absolventa študijného programu Informatika

Absolvent

  • získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore informatika s orientáciou na softvérové systémy a softvérové procesy
  • bude rozumieť informatike ako disciplíne a oblasti poznania, ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte
  • bude mať znalosti z teoretických základov všeobecnej informatiky, algoritmizácie, údajových štruktúr, programovacích jazykov, analýzy a návrhu softvérových systémov a ich manažmentu, architektúry a organizácie počítačových systémov a sietí
  • bude schopný analyzovať, navrhovať, implementovať, overovať softvérové systémy; účinne a efektívne nasadzovať a prevádzkovať počítačové a softvérové systémy; pracovať efektívne ako člen vývojového tímu; použiť princípy efektívnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov; pracovať s nástrojmi používanými pri projektovaní, konštruovaní a dokumentovaní softvéru
  • bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie
  • bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa v informatických, alebo iných príbuzných študijných programoch a po jeho absolvovaní aj v doktorandskom štúdiu alebo na bezprostredný vstup na trh práce
  • nájde uplatnenie vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, ktoré využívajú metódy a prostriedky informatiky a informačné technológie na riadenie a správu svojich procesov (napr. priemyselné podniky, bankovníctvo, doprava, zdravotníctvo, vzdelávacie inštitúcie). Uplatní sa ako projektant softvérových systémov, programátor, pracovník pri testovaní, nasadzovaní, prevádzke a údržbe systémov informačných technológií

Absolvent študijného programu informatika vie pracovať so štandardnými nástrojmi informatiky a informačných technológií, napríklad programovacie jazyky (asembler, C, C++, Java); operačné systémy (UNIX, Windows); kancelárske balíky (MS Office); databázové systémy (ORACLE, MS Access); CASE prostriedky (Rational Rose), systémy pre projektovanie a návrh webových aplikácií.