Prejsť na obsah
Poradné orgány dekana FIIT STU

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
dekan FIIT STU

Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
prodekan pre štúdium a starostlivosť o študentov

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
prodekanka pre štúdium, zahraničie a mobilíty; riaditeľka ÚPAI

doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
prodekan pre vedu a výskum; riaditeľ ÚISI

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
poradca; riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania

doc. Dr. techn. Ing. Michal Ries
poverený pre strategické projekty a rozvoj

Ing. Ľubica Palatinusová
tajomníčka FIIT STU

doc. Ing. Ján Lang, PhD.
predseda Akademického senátu FIIT STU

Ing. Peter Bakonyi
predseda študentskej časti Akademického senátu FIIT STU

Ing. František Horvát, PhD.
riaditeľ Centra priemyselného výskumu

Ing. Roman Stovíček, CSc.
vedúci Centra výpočtových a komunikačných služieb

PaedDr. Pavol Baťalík
vedúci Slovenskej informatickej knižnice

Dominik Gozora
predseda zamestnaneckej rady


Zápisy z porád vedenia:

1/2022 - 8. 3. 2022 , 3/2021 - 21. 9. 2021 , 2/2021 - 4. 5. 2021 , 1/2021 - 16. 2. 2021