Prejsť na obsah
Poradné orgány dekana FIIT STU

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
dekanka FIIT STU

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
prodekan pre rozvoj ľudských zdrojov a zahraničnú spoluprácu;
riaditeľ ÚISI

Ing. Peter Pištek, PhD.
prodekan pre bakalárske štúdium a propagáciu štúdia

doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
prodekan pre inžinierske štúdium a spoluprácu s absolventmi

doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
prodekanka pre doktorandské štúdium a koordináciu mobilít

doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
prodekanka pre výskum, projekty a spoluprácu s priemyslom

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
poradca pre spoluprácu s praxou

doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
poradca pre rozvoj infraštruktúry fakulty a informačné technológie;
vedúci Centra výpočtových a komunikačných služieb

Ing. Ľubica Palatinusová
tajomníčka FIIT STU

doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
predseda Akademického senátu FIIT STU

Bc. Gabriela Hózová
predseda študentskej časti Akademického senátu FIIT STU

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
riaditeľka ÚPAI

prof Ing. Pavel Čičák, PhD.
riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania

Mgr. Lucia Falbová
vedúca SIK

RNDr. Marta Gnipová
predsedníčka zamestnaneckej rady