Prejsť na obsah
Akademická samospráva FIIT STU

Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu fakulty dekan. Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan.

Vedecká rada fakulty:

 • prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy,
 • hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia,
 • prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta; na rokovanie vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia študentov určení študentskou časťou akademického senátu fakulty,
 • schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na fakulte; schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium,
 • prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov,
 • prerokúva habilitácie docentov a rozhoduje o ich výsledku,
 • prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy na vymenovanie profesorov,
 • prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov a docentov na fakulte,
 • prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest profesorov na fakulte,
 • schvaľuje návrhy dekana na obsadenie miest hosťujúcich docentov,
 • prerokúva a predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy návrhy dekana na obsadenie miest hosťujúcich profesorov,
 • schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady fakulty,
 • rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady fakulty.

výňatky z par. 29, 30 Zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách