Prejsť na obsah
Akademická obec FIIT STU



Základom akademickej samosprávy fakulty je akademická obec fakulty. Akademická obec fakulty volí a odvoláva členov akademického senátu fakulty.

Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, ktorí sú s vysokou školou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a študenti zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť akademickej obce fakulty).