Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti

Fakulty informatiky a informačných technológií
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

na roky 2022 – 2027 (pdf)

 

Úvod

Dlhodobý zámer Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) na roky 2022 – 2027 vychádza z aktuálnej situácie na fakulte a z dlhodobého zámeru Slovenskej technickej univerzity (v ďalšom univerzita), ktorý bol prijatý 7. júna 2018 na roky od 2018.

Fakulta informatiky a informačných technológií pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií vo výskume a vzdelávaní. Fakulta vznikla ako prvá na Slovensku práve na STU, univerzite, ktorá má vo vzdelávaní a výskume v oblasti informatiky a informačných technológií dlhodobé skúsenosti s celým radom významných výsledkov dosiahnutých výskumnými kolektívmi, ktoré tvorili základ fakulty v čase jej vzniku.

História rozvíjania informatiky a informačných technológií na STU siaha do začiatku 60-tych rokov minulého storočia, keď bol v roku 1962 na STU inštalovaný prvý počítač na vysokých školách vo vtedajšom Československu práve v prostredí, ktoré sa rozvinulo do FIIT STU. Fakulta vznikla 1. októbra 2003.

Absolventi IT na STU patrili a patria vždy medzi tých najžiadanejších. To sa odzrkadlilo aj na smerovaní, keď fakulta dlhodobo vykazuje vysoké počty študentov na jedného učiteľa. Aj posledné obdobie charakterizuje stále stúpajúci dopyt IT priemyslu po absolventoch fakulty, spojený s výrazne sa zväčšujúcim rozdielom medzi platmi v IT priemysle a v akademickom prostredí. Zároveň, vo vysokom školstve na Slovensku sa už niekoľko rokov zvýrazňuje úloha výskumu, čo sa odzrkadľuje aj na pravidlách pre rozpis dotácie pre vysoké školy. Fakulta je pod veľkým tlakom prostredia praxe, ktoré odoberá absolventov, ktorých je stále nedostatok, a znižovaním dotácie na jedného absolventa bez uvažovania kvality absolventov. Práve kvalita IT absolventov je výrazne rozdielna podľa univerzít na Slovensku, čo dokumentuje aj dopyt priemyslu a platy absolventov. Dôsledkom súčasného stavu je, že náklady na výchovu absolventa FIIT výrazne prevyšujú prostriedky získané z dotácie.

Väčší dôraz na výskum však prináša zaujímavé výzvy, oživenie spolupráce s praxou a aj rozvíjanie medzinárodných kontaktov. Spolu s prechodom do novej budovy fakulta naštartovala ďalšie obdobie rozvoja informatiky a informačných technológií na STU, v ktorom sa upevňuje pozícia fakulty ako výskumnej inštitúcie, pripravujúcej odborníkov schopných sa uplatniť na významných pozíciách v spoločenskej aj hospodárskej praxi.

Do tohto kontextu je posadený text dlhodobého zámeru fakulty, ktorý stanovuje víziu, poslanie a hodnoty ako základ pre určenie priorít a strategických zámerov v jednotlivých oblastiach pôsobenia fakulty definovaných hlavnými činnosťami (výskum a vzdelávanie) a v ďalších oblastiach dôležitých pre zabezpečenie hlavných činností: ľudské zdroje; prenos poznatkov do praxe a vplyv fakulty na rozvoj spoločnosti; financie; prostredie, riadenie a poskytovanie interných služieb. Pre každú oblasť sú definované indikátory, ktoré budú slúžiť ako podklad pre vyhodnocovanie plnenia dlhodobého zámeru a jeho ročné aktualizácie. Indikátory definujú kvantitatívne miery a slúžia ako podklad pre kvalitatívne vyhodnotenie. Spravidla smerodajná nie je absolútna hodnota toho ktorého indikátora, ale jeho vývoj v čase.

Dlhodobý zámer fakulty bol široko diskutovaný v akademickej obci na rôznych grémiách – Vedení FIIT, Kolégiu dekana FIIT, Akademickom senáte FIIT STU, Vedeckej rade FIIT STU či stretnutí profesorov a docentov. Diskutovalo sa na každom pracovisku. Dokument sa vyvíjal a bol prijímaný pozitívne.

 

Vízia

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave má ambíciu udržať a rozvíjať svoju rolu jednej z vedúcich slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúcií v oblasti informatických vied a informačných a komunikačných technológií a uchádzať sa o čoraz významnejšie medzinárodné uznanie. Vo výskume a vzdelávaní vychádza z využitia informatiky ako medziodborovej vedy s vplyvom na každú oblasť života s cieľom ju skvalitňovať. FIIT bude aj naďalej prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu.

 

Poslanie

Poslaním FIIT STU, ako fakulty výskumne orientovanej technickej univerzity, je rozvíjať, chrániť a šíriť poznanie prostredníctvom výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti v oblasti informatiky a informačných technológií. Zároveň toto poznanie využívať pre poskytovanie flexibilného systému vzdelávania vo všetkých troch stupňoch štúdia ako aj v rozširovaní znalostí počas celého života. Týmto všetkým FIIT STU prispieva k ekonomickému a sociálnemu rozvoju SR a k dlhodobo udržateľnému rozvoju a zdokonaľovaniu spoločnosti ako celku.

 

Priority Dlhodobého zámeru

 • Rozvíjanie výskumnej činnosti v súlade s víziou a poslaním fakulty, čo zahŕňa pôsobenie fakulty ako významnej výskumnej inštitúcie v európskom výskumnom priestore s cieľom dosahovať výsledky na špičkovej medzinárodnej úrovni.
 • Rozvíjanie vzdelávania tak, aby fakulta bola garanciou kvalitného vzdelania a výchovy budúcich uznávaných profesionálov s vysokou mierou uplatnenia na kľúčových pozíciách v praxi aj vo výskume.
 • Stabilizácia a rozvoj ľudských zdrojov pre zabezpečenie plnenia poslania fakulty tak, aby fakulta bola miestom pre atraktívnu akademickú kariéru.
 • Zvyšovanie podielu medzinárodnej spolupráce vo výskume, najmä rozsiahlym angažovaním sa v medzinárodných projektoch výskumu a vývoja, primárne v programe Horizont Európa a v nastupujúcich programoch.
 • Vybudovanie a postupné zavedenie študijných programov v prepojení s inými odbormi.
 • Posilňovanie medzinárodného rozmeru vzdelávania.
 • Upevňovanie povedomia o fakulte ako o kvalitnej výskumnej inštitúcii so špičkovými absolventmi uplatňujúcimi sa na významných pozíciách v spoločnosti na národnej a medzinárodnej úrovni.

 

Strategické zámery

 

Oblasť 1: Výskumná činnosť

Cieľ: Byť významnou výskumnou inštitúciou v európskom výskumnom priestore, ktorá dosahuje výsledky na špičkovej medzinárodnej úrovni.

 1. Rozvíjanie výskumnej činnosti s výsledkami na špičkovej medzinárodnej úrovni.
 2. Podávanie návrhov a zapájanie sa do realizácie projektov výskumu a vývoja, primárne medzinárodných projektov v programe Horizont Európa a nastupujúcich programoch.
 3. Zapájanie študentov všetkých stupňov štúdia do výskumu.
 4. Identifikovanie a cielené budovanie výskumných skupín schopných spolupracovať s inými výskumnými skupinami aj mimo univerzity a Slovenska a dosahovať nadštandardné výsledky.
 5. Priebežné aktualizovanie prioritných smerov vedeckého výskumu na fakulte so zohľadnením domáceho a medzinárodného kontextu získavania finančných zdrojov na vedecký výskum.
 6. Podpora prenosu výsledkov vedeckého výskumu do praxe najmä aktívnym vyhľadávaním a zapájaním sa do realizácie výskumných projektov z priemyslu.

Indikátory:

 • počet ohlasov na vedecké výstupy (1)
 • počet vedeckých výstupov v časopisoch umiestnených v Q1 a Q2 (1)
 • počet domácich a zahraničných výskumných projektov
 • podiel študentov na vedeckých výstupoch a výskumných projektoch (všetky tri stupne, ale najmä druhý a tretí stupeň) (3)
 • počet výskumných tímov identifikovaných témou výskumu a zviditeľnených prezentáciou na webe (4)
 • aktualizácia prioritných smerov vedeckého výskumu (minimálne raz za dva roky) (5)
 • príjmy z dotácie – podiel výskumu na dotácii fakulty (1)
 • príjmy z dotácie – podiel výskumu na dotácii univerzity (1)
 • výška financií získaných v rámci výskumných projektov (2)

 

Oblasť 2: Vzdelávanie

Cieľ: Byť prvou voľbou pre kvalitných uchádzačov o štúdium v študijných odboroch zameraných na informatické vedy a informačné a komunikačné technológie.

 1. Poskytovanie kvalitného vzdelávania s medzinárodnou akceptáciou vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.
 2. Trvalé posilňovanie výskumného charakteru poskytovaného vzdelávania, na všetkých troch stupňoch, s dôrazom na druhý a tretí stupeň štúdia.
 3. Zvyšovanie podielu šikovných a motivovaných študentov/študentiek.
 4. Zohľadňovanie potrieb praxe a možností uplatnenia sa absolventov vo vzdelávacom procese aj so zreteľom na odporúčania profesijných spoločností.
 5. Systematická podpora talentovaných študentov.
 6. Trvalé udržanie postavenia našich absolventov ako špičkových odborníkov, ktorí sa uplatňujú v praxi na významných pozíciách.
 7. Zvyšovanie študijnej úspešnosti študentov, najmä v prvom stupni štúdia, pri zachovaní úrovne kvality.
 8. Rozširovanie a posilňovanie medzinárodného rozmeru vzdelávania.
 9. Zvyšovanie spokojnosti študentov so vzdelávacím procesom a porozumenia jeho cieľom.

Indikátory:

 • počet študentov na učiteľa (1)
 • miera nezamestnanosti absolventov (1)
 • platná medzinárodná akreditácia IET (1)
 • počet akademických zamestnancov fakulty, ktorí dočasne alebo aj trvalo pôsobia v zahraničí (1)
 • podiel študentov na vedeckých výstupoch a vo výskumných projektoch (všetky tri stupne, ale najmä druhý a tretí stupeň) (2, 3, 5)
 • podiel študentov druhého a tretieho stupňa z iných univerzít (3)
 • výsledky študentov v domácich a medzinárodných súťažiach (3, 5)
 • počet projektov študentov s témami zadanými a/alebo konzultovanými odborníkmi z praxe (4)
 • počet zapojených študentov do domácich a medzinárodných súťaží (5)
 • veľkosť financií vynaložených na štipendiá pre talentovaných a motivovaných študentov všetkých troch stupňov štúdia (5)
 • počet študentov zapojených do výberových skupín, najmä v prvom stupni štúdia (5)
 • podiel študentov druhého a tretieho stupňa na celkovom počte študentov (6)
 • priemerný plat absolventov (6)
 • podiel úspešných absolventov prvého stupňa štúdia k počtu zapísaných študentov do prvého ročníka (7)
 • podiel študentov fakulty, ktorí absolvujú časť štúdia v zahraničí (8)
 • počet predmetov vyučovaných v anglickom jazyku (8)
 • podiel študentov s vyjadrenou pozitívnou spätnou väzbou na štúdium (9)
 • príjmy z dotácie – podiel vzdelávania na dotácii fakulty (1)
 • príjmy z dotácie – podiel vzdelávania na dotácii univerzity (1)

 

Oblasť 3: Ľudské zdroje

Cieľ: Byť miestom pre atraktívnu akademickú kariéru.

 1. Stabilizácia a rozvoj ľudských zdrojov v súlade s potrebami plnenia poslania fakulty, najmä s ohľadom na počet študentov a zabezpečenie rozčlenenia aktivity akademických zamestnancov pre činnosti spojené s výskumom a vzdelávaním priemerne v pomere jedna ku jednej.
 2. Posilňovanie mechanizmov na zabezpečenie potrebného počtu akademických zamestnancov a ich kariérneho postupu s dôrazom na strategické zámery vo výskume a vzdelávaní.
 3. Vytváranie podmienok pre spokojných, úspešných a motivovaných zamestnancov vrátane primeraného priblíženia sa akademických zamestnancov k platovým podmienkam v IT priemysle.
 4. Posilňovanie kolegiality študentov a učiteľov pre budovanie vzťahov v akademickej obci.

Indikátory:

 • počet študentov na učiteľa (1)
 • pedagogická kapacita – počet vysokoškolských učiteľov, resp. prepočítaný počet úväzkov zamestnancov zabezpečujúcich výučbu (2)
 • výskumná kapacita – počet výskumníkov a doktorandov (2)
 • počet habilitácií a inaugurácií za stanovené obdobie (2)
 • podiel docentov a profesorov k celkovému počtu učiteľov s vedeckou hodnosťou (2)
 • počet akademických zamestnancov zo zahraničia (2)
 • priemerný plat akademických zamestnancov (3)
 • priemerný plat profesorov (3)
 • priemerný plat docentov (3)
 • atmosféra na fakulte (3, 4)
 • počet aktivít akademickej obce (4)

 

Oblasť 4: Prenos poznatkov do praxe a vplyv fakulty na rozvoj spoločnosti

Cieľ: Byť v očiach okolitého sveta výskumnou inštitúciou s vysokou pridanou hodnotou pre spoločnosť.

 1. Budovanie vlastnej inštitucionálnej podpory spolupráce s priemyslom.
 2. Podpora prenosu vedeckých poznatkov do praxe s cieľom uvádzať produkty na trh.
 3. Aktívne udržovanie kontaktov s absolventami.
 4. Aktívna prezentácia fakulty s dôrazom na jej absolventov ako špičkových odborníkov.
 5. Zviditeľňovanie výsledkov výskumu pre širokú verejnosť.

Indikátory:

 • počet zmlúv o spolupráci s priemyslom (1)
 • počet uzatvorených memoránd o porozumení (1)
 • objem financií získaných z priemyslu (1)
 • počet záverečných prác vedenými odborníkmi z praxe (2)
 • počet projektov študentov vedenými alebo konzultovanými s odborníkmi z praxe (2)
 • počet produktov uvedených na trh (2)
 • počet absolventov, s ktorými je fakulta v kontakte (3)
 • počet absolventov na významných pozíciách v domácom priemysle (3)
 • počet absolventov na významných pozíciách v zahraničnom priemysle (3)
 • počet prezentácií absolventov fakulty (4)
 • počet prezentácií činnosti absolventov fakulty (4)
 • počet príspevkov v elektronických médiách (5)
 • počet príspevkov v printových médiách (5)

 

Oblasť 5: Prostredie, riadenie a poskytovanie interných služieb

Cieľ: Byť inšpiratívnym prostredím na plnenie poslania fakulty pre všetkých, najmä zamestnancov a študentov.

 1. Zefektívňovanie internej a aj externej komunikácie.
 2. Rozvíjanie a skvalitňovanie služieb fakultných pracovísk a dekanátu pre zamestnancov a študentov.
 3. Zabezpečenie priebežného zveľaďovania prostredia tak, aby pozitívne pôsobilo na všetkých, umožnilo najmä študentom tráviť čo najviac času na fakulte.
 4. Zviditeľňovanie areálu fakulty ako významného mestotvorného komponentu.
 5. Zabezpečenie priebežného rozvoja technickej a informačnej infraštruktúry fakulty v súlade so strategickými zámermi vo výskume a vzdelávaní.

Indikátory:

 • atmosféra na fakulte (1)
 • počet pozitívnych ohlasov na fakultu v médiách (1)
 • podiel pracovného času, ktorý akademický zamestnanec alebo doktorand musí priemerne venovať činnostiam iným než je výskum alebo vzdelávanie (2)
 • podiel času mimo vyučovania, ktorý študent priemerne strávi v priestoroch fakulty (3)
 • počet akcií pre verejnosť, ktoré sa za stanovené obdobie konajú v areáli fakulty (4)
 • veľkosť financií získaných za sledované obdobie na rozvoj technickej a informačnej infraštruktúry fakulty (5)
 • počet projektov na zlepšenie technickej a informačnej infraštruktúry fakulty (5)