Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

Vízia

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave má ambíciu udržať a rozvíjať svoju rolu jednej z vedúcich slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúcií v oblasti informatických vied a informačných a komunikačných technológií a uchádzať sa o čoraz významnejšie medzinárodné uznanie. Vo výskume a vzdelávaní vychádza z predstavy spoločnosti, v ktorej efektívnejšie používanie informácií získaných a spracovaných prostredníctvom informačných a komunikačných technológií prispieva k lepšej kvalite života všetkých. Chce prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu.

 

Poslanie

Poslaním FIIT STU, ako fakulty výskumne orientovanej technickej univerzity, je prinášať úžitok spoločnosti pomenúvaním problémov a ponúkaním riešení získaných vedeckým výskumom, vzdelávať a vychovávať odborníkov pripravených uplatniť sa na významných pozíciách v rôznych oblastiach kompetencií vo všetkých aspektoch a súvislostiach spojených so získavaním, spracovaním a použitím informácií všeobecne a obzvlášť spojených s použitím informačných a komunikačných technológií.

 

Hodnoty – vzdelanie, pokrok, ľudskosť

Ľudia a komunikácia na prvom mieste.
Vzťahy budované na dôvere a rešpekte rôznosti ľudí a myšlienok.
Uprednostňovanie princípov pred pravidlami.
Uprednostňovanie tvorivosti pred bezduchým napĺňaním ukazovateľov.
Dosahovanie efektívnosti múdrym využívaním ľudských a finančných zdrojov.
Vnímanie rozmeru etiky v každej činnosti.
Uvažovanie dlhodobej perspektívy pri každodenných činnostiach.

 

Priority Dlhodobého zámeru

  • Rozvíjanie výskumnej činnosti v súlade s víziou a poslaním fakulty, čo zahŕňa pôsobenie fakulty ako významnej výskumnej inštitúcie v európskom výskumnom priestore s cieľom produkovať výsledky na špičkovej medzinárodnej úrovni.
  • Rozvíjanie vzdelávania tak, aby fakulta bola garanciou kvalitného vzdelania a výchovy budúcich uznávaných profesionálov s vysokou mierou uplatnenia na kľúčových pozíciách v praxi aj vo výskume.
  • Stabilizácia a rozvoj ľudských zdrojov pre zabezpečenie plnenia poslania fakulty tak, aby fakulta bola miestom pre atraktívnu akademickú kariéru.
  • Zvyšovanie podielu medzinárodnej spolupráce vo výskume, najmä rozsiahlym angažovaním sa v medzinárodných projektoch výskumu a vývoja, primárne v programe Horizont 2020 a v nastupujúcich programoch.
  • Vybudovanie a postupné zavedenie študijných programov v prepojení s inými aj mimoinformatickými odbormi.
  • Posilňovanie medzinárodného rozmeru vzdelávania najmä na druhom a treťom stupni.
  • Upevňovanie povedomia o fakulte ako o kvalitnej výskumnej inštitúcii so špičkovými absolventami uplatňujúcimi sa na významných pozíciách v spoločnosti na národnej a medzinárodnej úrovni.