Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

 

Výchova odborníkov v oblasti informatiky a informačných technológií (IIT) má na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave dlhoročnú tradíciu.

Od začiatku 60-rokov až do roku 1994 sa výchova informatikov zabezpečovala na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (EF SVŠT). Tu v roku 1962 vzniklo Počítačové stredisko, kde sa v nasledujúcom roku začala prevádzka prvého počítača na vysokých školách v Československej republike - Ural 2. Dňa 1. 4. 1964 vznikla Katedra matematických strojov. Štúdium v oblasti IIT sa v tomto období uskutočňovalo v odbore Technická kybernetika, zameranie Matematické stroje. Bolo 5 ročné a študijné plány prvých dvoch ročníkov na Elektrotechnickej fakulte boli pre všetky študijné odbory rovnaké.

Vládnym uznesením SSR č. 117 z 11. 4. 1973 bol utvorený nový študijný odbor Elektronické počítače. Katedra matematických strojov sa 1. 9. 1973 delí na Katedru počítačov a Katedru kybernetiky, túto s celoškolskou pôsobnosťou. V ak. r. 1977/78 sa uskutočnila prvá obsahová prestavba štúdia, ktorou sa celoštátne zjednotili študijné odbory na elektrotechnických fakultách v rámci ČSSR. 1. 10. 1978 sa z Katedry počítačov vyčlenilo Výpočtové stredisko, z ktorého sa vytvorilo Centrum výpočtovej techniky celouniverzitného charakteru.

V ak. r. 1990-91 sa uskutočnila druhá obsahová prestavba štúdia. Po prijatí Zákona o vysokých školách č. 172/1990 Zb. vzniká odbor Informatika so zameraniami na Softvérové inžinierstvo a výpočtovú techniku a Telekomunikácie. Súčasne sa zriaďuje postgraduálne doktorandské štúdium, ktoré nahrádza dovtedajšiu vedeckú ašpirantúru. EF bolo udelené oprávnenie vychovávať doktorandov v postgraduálnom štúdiu v týchto odboroch IIT: Aplikovaná informatika, Programové a informačné systémy, Počítačové prostriedky a systémy. 1. 4. 1991 bola SVŠT premenovaná na STU - Slovenská technická univerzita a Katedra počítačov bola premenovaná na Katedru informatiky a výpočtovej techniky. Zmeny názvu neobišli ani Elektrotechnickú fakultu. Od 1. 11. 1994 nesie názov Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI).

Od akademického roku 1993/94 bol na FEI zavedený kreditný systém a dvojstupňové štúdium. Prvý stupeň štúdia - bakalárske štúdium má nominálnu dĺžku štúdia 8 semestrov a jeho absolventi získajú titul bakalár. Druhý stupeň štúdia - inžinierske štúdium má nominálnu dĺžku štúdia 3 semestre, z čoho jeden semester je určený na vypracovanie a obhájenie diplomovej práce a absolventi získajú titul inžinier.

V roku 1999 získal odbor informatika akreditáciu medzinárodnou profesijnou organizáciou IEE zo sídlom v Londýne. Pre študentov nastupujúcich v akademických rokoch 1997/98 až 2001/02 je podľa verdiktu akreditačnej komisie tejto profesijnej spoločnosti udeľovaný titul Bc. na úrovni britského BEng. a titul Ing. (po získaní Bc.) je na úrovni britského MEng. Tým je dosiahnuté vzdelanie absolventov fakulty uznané v krajinách Veľkej Británie, Írska, Kanady, Nového Zélandu, Austrálie, USA a v ďalších krajinách. Akreditácia bola v roku 2001 predĺžená o ďalšie 3 roky.

Samostatná Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) bola zriadená 1. 10. 2003. Základ pre FIIT STU tvorila Katedra informatiky a výpočtovej techniky FEI STU. Dostala za úlohu zabezpečovať výchovu odborníkov v oblasti informatiky a informačných technológií vo všetkých troch stupňoch štúdia (bakalársky, inžiniersky/magisterský a doktorandský) a vedecký výskum v oblasti informatiky a informačných technológií.

Z pôvodných výberových blokov v študijnom odbore Informatika sa utvorili dva študijné programy v bakalárskom štúdiu (Počítačové systémy a siete, Informatika), tri študijné programy v inžinierskom štúdiu (Počítačové systémy a siete, Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy) a štyri študijné programy v doktorandskom štúdiu (Počítačové systémy a siete, Programové systémy, Umelá inteligencia, Aplikovaná informatika). Súčasne sa prešlo na trojročné bakalárske štúdium a dvojročné inžinierske štúdium. Doktorandské štúdium ostalo v dennej forme trojročné a v externej päťročné. Organizácii štúdia zodpovedá aj štruktúra fakulty, ktorá sa skladá z troch ústavov: Ústav aplikovanej informatiky, Ústav informatiky a softvérového inžinierstva, Ústav počítačových systémov a sietí.


Podrobnejšie k histórii informatiky na STU sa možno dozvedieť z prejavu prof. Norberta Frištackého pri príležitosti zriadenia Fakulty informatiky a informačných technológií.