Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

 

Zriadenie Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 


zriad-listina

30. 7. 2003

V súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov zriadil rektor STU prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. s účinnosťou od 1. októbra 2003 Fakultu informatiky a informačných technológií STU.

So zriadením fakulty súhlasil Akademický senát STU dňa 23. 6. 2003 po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie zo dňa 29. - 30. 5. 2003.

Sídlom FIIT STU je Bratislava, Ilkovičova 3
IČO 00397687

Hlavným poslaním FIIT je:

  • prispievať k poslaniu STU v rámci svojich kompetencií v oblasti informatiky a informačných technológií,
  • rozvíjať, chrániť a šíriť poznanie prostredníctvom výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti,
  • poskytovať flexibilný systém vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vzdelávania v študijných programoch, pre ktoré má ľudské a materiálne kompetencie,
  • umožňovať aktualizáciu a rozširovanie znalostí počas celého života, brozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku,
  • prispievať k ekonomickému a sociálnemu rozvoju SR a k dlhodobo udržateľnému rozvoju a zdokonaľovaniu spoločnosti ako celku.