Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

 

Rozhodnite o použití 2 % z vašej zaplatenej dane

IČO: 31751326
Sídlo: Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Správca: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Číslo účtu: SK03 1100 0000 0026 6304 0002

 

Nadácia pre rozvoj informatiky je nezisková organizácia, ktorá bola zriadená pre nasledovné účely:

  • podporovať výskumné projekty, zamerané na perspektívne oblasti informatiky,

  • podporovať konanie podujatí, umožňujúcich výmenu názorov a skúseností odborníkov v informatike,
  • podporovať pozývanie významných odborníkov zo zahraničia na prednáškové pobyty, ako aj na konferencie a iné podujatia odborného charakteru,
  • podporovať materiálne zabezpečenie pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, najmä prístrojovou a výpočtovou technikou,
  • podporovať účasť pedagogických, vedeckých a výskumných pracovníkov na domácich a zahraničných konferenciách a iných odborných podujatiach,
  • podporovať vysielanie nadaných študentov, doktorantov, mladých pedagogických a vedeckých pracovníkov na stáže na domáce a zahraničné pracoviská,
  • podporovať vydávanie publikácií, určených na študijné ciele, ako aj na poskytovanie informácií o výsledkoch výskumu, podporovať získavanie knižnej a časopiseckej literatúry a iných potrebných informačných zdrojov, podporovať šírenie poznatkov a skúseností z oblasti informatiky,
  • podporovať štúdium vybraných študentov,
  • podporovať uplatnenie absolventov všetkých druhov štúdia informatiky v slovenských podnikoch.

Nadácia pre rozvoj informatiky je zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % dane.