Prejsť na obsah
inžinierske študijné programy

študijný program inžinierskeho štúdia v odbore Informatika

akreditovaný v zmysle zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v registri študijných programov (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave).


Profil absolventa študijného programu Informačná bezpečnosť

Absolvent

  • získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v aplikovanej informatike s orientáciou na informačnú bezpečnosť v oblasti informačných a počítačových systémov a sietí,
  • rozumie informačnej bezpečnosti ako disciplíne a oblasti poznania, zahrňujúc v tom teoretické princípy informačných a počítačových systémov a sietí a informačnej bezpečnosti, ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte,
  • bude mať vedomosti z praktickej kryptografie, princípov návrhu, implementácie a testovania bezpečných softvérových systémov, vrátane operačných a databázových systémov, návrhu a testovania bezpečných webových systémov a počítačových a sieťových infraštruktúr. Ďalším segmentom vedomostí budú vedomosti z právnej a manažérskej oblasti informačnej bezpečnosti, podnikania a manažmentu,
  • bude schopný navrhovať, implementovať a prevádzkovať bezpečné informačné systémy, bezpečné počítačové systémy a siete; rozvíjať najmä bezpečnostné možnosti technických a programových prostriedkov moderných počítačových systémov a sietí; tvoriť, implementovať a hodnotiť bezpečnostné aspekty moderných informačných a počítačových systémov a sietí v rôznych aplikačných oblastiach,
  • bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie; potreby sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania, aby mohol vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia,
  • bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí informačnej bezpečnosti, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu, vývoja a hodnotenia bezpečných informačných a počítačových systémov a sietí alebo na bezprostredný vstup na trh práce,
  • nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo jeho vedúci vo vzdelávacej sústave, vo verejnom aj súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve a všade tam, kde sú možnosti návrhu, implementácie a prevádzky bezpečných informačných a počítačových systémov a sietí. Je pripravený vstúpiť do praktického profesionálneho života ako vysokokvalifikovaný projektant bezpečných informačných a počítačových systémov a sietí. Uplatní sa tiež ako projektový manažér, prevádzkovateľ a bezpečnostný špecialista týchto systémov.
Uplatnenie a kariéra po skončení inžinierskeho štúdia.