Prejsť na obsah
Prijímacie konanie

na bakalárske štúdium pre akademický rok 2018/19 na akreditované študijné programy
Informatika, Informačná bezpečnosť a Internetové technológie.
Programy sú tiež medzinárodne akreditované IET
, Britskou radou pre inžinierstvo - British Engineering Council UK.


v NOVEJ BUDOVE
aj pre vás NOVÉ možnosti
prijímame BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Vedeli ste o tom, že absolventi FIIT zarábajú najviac? >>>

Pozrite si úspešné príbehy študentov >>>

Na týchto stránkach nájdete ďalšie informácie o prijímacom konaní:


Študijné programy

Fakulta informatiky a informačných technológií v akademickom roku 2018/19 ponúka v 1. stupni vysokoškolského štúdia tieto akreditované študijné programy:

Viac informácií o bakalárskych študijných programoch možno nájsť v časti Štúdium.

Forma štúdia:
Denné štúdium 3-ročné (štandardné) alebo 4-ročné (s posilnením matematiky a programovania v prvom roku a následným pokračovaním ako štandardné)
Informatika Informačná bezpečnosť Internetové technológie
Študenti sa naučia:
ako zisťovať, vyhľadávať, zbierať, uchovávať, zobrazovať, spracúvať a prenášať informácie v systéme a medzi systémami, navrhovať softvér a efektívne programovať, ako postupovať pri vývoji malých aj rozsiahlych softvérových systémov,
Študenti sa naučia:
ako zisťovať, vyhľadávať, zbierať, uchovávať, zobrazovať, spracúvať a prenášať informácie s dôrazom na ochranu súkromia a bezpečnosť, ako postupovať pri vývoji softvéru a efektívne programovať s dôrazom na bezpečnostné aspekty,
Študenti sa naučia:
ako funguje počítač, zosieťovať takmer čokoľvek, porozumieť operačným systémom, zostaviť a nastaviť si vlastný server, bezpečnosť prostredia, o webe a mobilných aplikáciách, ako fungujú mobilní operátori,
o podnikaní, manažmente, právnych problémoch súvisiacich s informačnými technológiami informatikou, manažérskej ekonómii.
Absolventi:
sú pripravení buď na inžinierske/magisterské štúdium v informatických alebo iných príbuzných študijných programoch a po jeho absolvovaní aj na doktorandské, alebo na bezprostredný vstup na trh práce.
Uplatnenie:
ako analytik informačných systémov, projektant počítačových systémov, manažér kvality, bezpečnostný špecialista, počítačový grafik, projektant softvérových systémov, konzultant – špecialista, projektant počítačových a komunikačných sietí, administrátor softvérových, počítačových a komunikačných systémov, prípadne ale aj zakladateľ úspešnej IT spoločnosti
v zdravotníctve, bankovníctve, telekomunikáciách, hernom priemysle, doprave, verejnej správe rôznych priemyselných podnikoch, IT spoločnostiach a ďalších na domácom i zahraničnom trhu.

Pre inšpiráciu odporúčame pozrieť študijné programy pre ak. rok 2017/18 .

 

Termín podania prihlášky

do 31. marca 2018

Do tohto termínu musí byť vyplnená a odovzdaná e-prihláška. V prípade použitia papierovej prihlášky je rozhodujúca pečiatka pošty.

Využite možnosť vyplniť prihlášku na štúdium elektronicky, pomocou Akademického informačného systému AIS.

15. december 2017 - spustenie e-prihlášky

 

Spôsob vyplnenia a podania prihlášky

Vyplňte prihlášku v Akademickom informačnom systéme AIS alebo manuálne na predpísanom tlačive

V prípade použitia papierovej prihlášky:

 • odošlite riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení (pozri informácie o poplatku) na
  Študijné oddelenie
  FIIT STU v Bratislave
  Ilkovičova 2
  842 16 Bratislava 4
 • alebo odovzdajte riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami a potvrdením o zaplatení (pozri informácie o poplatku) do Podateľne Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (2. nadzemné podlažie, miestnosť 2.13).

Do prijímacieho konania je zaradený iba ten uchádzač, ktorý odovzdá alebo odošle na Študijné oddelenie FIIT STU v termíne určenom na podávanie prihlášok správne vyplnenú prihlášku na štúdium spolu so všetkými požadovaným prílohami.

V prihláške sa neuvádza žiaden výpis známok, prihlášku podpisuje iba uchádzač. Elektronická prihláška má iba jednu stranu.

Využitím služby elektronickej prihlášky:

 • zaistíte správne vyplnenie prihlášky,
 • budete mať k dispozícii kópiu vašej prihlášky v elektronickom tvare (pdf),
 • budete môcť sledovať stav prijímacieho konania (napr. prijatie overených dokladov poštou, výsledky prijímacieho konania),

Ak máte záujem prihlásiť sa na viaceré študijné programy, môžete tak urobiť v rámci jednej prihlášky, kde uvediete alternatívne študijné programy v poradí podľa preferencií. Nie je však možné v jednej prihláške kombinovať navzájom programy 3-ročného a 4-ročného štúdia.

 

Prílohy k prihláške

 1. životopis, odporúčame použiť šablónu - spolu s prihláškou do 31. 3. 2018,
 2. overená kópia maturitného vysvedčenia, uchádzači, ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho konania, ju dodajú bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky,
 3. najlepšie z hodnotení (uvedené v percentiloch) - dodať najneskôr do 15. mája 2018:
  • hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z matematiky (potvrdené školou) - platí pre uchádzačov, ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho konania;
  • len pre uchádzačov na 4-ročné bakalárske štúdium: hodnotenie externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (potvrdené školou) - platí pre uchádzačov, ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho konania;
  • hodnotenie písomného testu z matematiky vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (najstaršie výsledky testov z 2015/16), národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk alebo tel.: +421 948 269 298), neplatí pre uchádzačov, ktorí absolvujú SCIO test v školskom roku 2017/18 a povolia zaslanie výsledkov na našu fakultu;
  • len pre uchádzačov o prijatie na 4-ročné bakalárske štúdium: hodnotenie písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov vykonané a overené nezávislým posudzovateľom (najstaršie výsledky testov z 2015/16), národné porovnávacie skúšky uskutočňované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (www.scio.sk alebo tel.: +421 948 269 298), neplatí pre uchádzačov, ktorí absolvujú SCIO test v školskom roku 2017/18 a povolia zaslanie výsledkov na našu fakultu;

 4. výsledky za stredoškolskú činnosť - uchádzači môžu priložiť aj overené kópie diplomov a ocenení získaných za vynikajúce výsledky v matematickej alebo fyzikálnej olympiáde, v stredoškolskej odbornej činnosti obsahovo zameranej na oblasť informatiky a informačných technológií, ako aj v iných druhoch odbornej činnosti (hodnotenie súťaží),
 5. potvrdenie (kópia) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,
 6. uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou pripojí potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti - spolu s prihláškou do 31. 3. 2018.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.

Informácia k písomným testom (národné porovnávacie skúšky SCIO):

Skúšky sú organizované spoločnosťou SCIO, s. r. o. (nie sú organizované fakultou). Ich absolvovanie je dobrovoľné. Uchádzač sa sám rozhodne, či sa zúčastní, sám sa na test prihlási, vyberie si termín(y) a miesto konania. Test je možné absolvovať viackrát.
Podrobné informácie k písomným testom nájdete na stránke www.scio.sk, alebo na tel. čísle +421 948 269 298.

 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

suma: 20 €

Spôsob úhrady poplatku:

 • poštovým poukazom na účet na adresu:
  FIIT STU v Bratislave
  Ilkovičova 2
  842 16 Bratislava 4

 • bankovým prevodom:
  číslo účtu: SK8381800000007000085552
  variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky alebo 1101, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
  konštantný symbol
  - pre platbu prevodom: 0558
  - pre platbu šekom: 0379

v časti „Správa pre prijímateľa“ musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko

V prípade, že uchádzač nevyužije e-prihlášku, musí k prihláške priložiť aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania bez ohľadu na spôsob úhrady poplatku - poštovým poukazom na účet, bankovým prevodom, internet bankingom.

V prípade, že uchádzač využije e-prihlášku, musí priložiť k prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania iba v prípade, ak poplatok bol uhradený poštovým poukazom na účet.

 

Podmienky prijatia

 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu bakalárskeho štúdia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

 2. Na študijné programy bakalárskeho štúdia budú prijatí tí uchádzači, zaradení do prijímacieho konania, ktorí v ňom získali minimálne počet bodov navrhnutých prijímacou komisiou a schválených dekanom.

 3. Pri prijímaní na štúdium sa zohľadňujú kapacitné možnosti fakulty, ale aj uvedené preferencie uchádzačov odhľadne študijných programov. Spôsob výberového konania garantuje maximálne možnú objektívnosť a transparentnosť.

Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU schválil akademický senát fakulty (20. 9. 2017).

schéma prijímania na 3.r Bc. štúdium        schéma prijímania na 4-r. Bc. štúdium

 

Vyhodnotenie prijímacieho konania

V prípade, ak sa bude robiť výber uchádzačov, tento bude vychádzať:

 • z poradia zostaveného na základe bodového hodnotenia,
 • z preukázania schopností a predpokladov pre štúdium zvoleného študijného programu,
 • z preferencií študijných programov uvedených uchádzačom a
 • počtu uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu.

Predpokladané počty prijatých uchádzačov pre ak. rok 2018/19 v študijných programoch Informačná bezpečnosť, Informatika a Internetové technológie je 700.

Predpokladané počty prijatých uchádzačov pre ak. rok 2018/19 v študijných programoch (3-ročných / 4-ročných):
Informačná bezpečnosť      50 /   30
Informatika 300 / 100
Internetové technológie    140 /   80

Pri vyhodnocovaní sa berú do úvahy najlepšie z hodnotení:

 • Pre uchádzačov o 3-ročné bakalárske štúdium najlepšie z hodnotení:

  • hodnotenie externej časti maturity z matematiky;
   uchádzačom, ktorí maturovali pred šk. rokom 2008/09 a vykonali externú časť maturity z matematiky úrovne B, sa upraví hodnotenie externej časti maturity na 80 %,
  • hodnotenie písomného testu z matematiky vykonané a overené nezávislým posudzovateľom

 • Pre uchádzačov o 4-ročné bakalárske štúdium najlepšie z hodnotení:

  • hodnotenie externej časti maturity z matematiky;
   uchádzačom, ktorí maturovali pred šk. rokom 2008/09 a vykonali externú časť maturity z matematiky úrovne B, sa upraví hodnotenie externej časti maturity na 80 %,
  • hodnotenie externej časti maturity z cudzieho jazyka - platí len pre uchádzačov, ktorí maturujú v tom roku, v ktorom sa zúčastňujú prijímacieho konania,
  • hodnotenie písomného testu z matematiky vykonané a overené nezávislým posudzovateľom,
  • hodnotenie písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov vykonané a overené nezávislým posudzovateľom.

 • Výsledky za stredoškolskú činnosť - v sekcii hodnotenie súťaží

Výsledky sa vyhodnotia takto:

 1. uchádzač získa za najlepšie hodnotenie podľa vyššie uvedeného počet bodov rovný získanému percentilu,
 2. uchádzač získa body za výsledky v stredoškolskej činnosti, pozrite si zoznam súťaží a ich bodové hodnotenie.

Výsledný počet bodov, ktoré uchádzač získa, je rovný sume bodov za najlepší výsledok a súťaž.

O návrhu na prijatie na štúdium budú uchádzači oboznámení najneskôr v máji.