Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

Fakulta informatiky a informačných technológií v akademickom roku 2022/23 ponúka v 1. stupni vysokoškolského štúdia akreditovaný študijný program:

INFORMATIKA

Forma štúdia:
Denné štúdium 3-ročné (štandardné) alebo 4-ročné (s posilnením matematiky a programovania v prvom roku a následným pokračovaním ako štandardné).
Koncepcia štúdia:
Štúdium na FIIT je koncipované tak, aby študenti získali najlepší základ a všeobecný prehľad o informatike a prehlbovali si svoje vedomosti podľa svojich záujmov. Práve preto otvárame jeden študijný program – Informatika.
V prvom ročníku študenti získajú všeobecný rozhľad a pochopia základné princípy, na ktorých budú stavať aj počas ďalšieho štúdia.
V druhom ročníku si začnú vyberať voliteľné predmety podľa želaného zamerania. Štúdium si môžu vyskladať podľa seba - úzko sa špecializovať na oblasť, ktorá ich zaujíma, alebo kombinovať predmety rôzneho zamerania a získavať tak širší prehľad.

Zameranie štúdia:
Softvérové inžinierstvo Umelá inteligencia Informačná bezpečnosť Internet a internetové technológie
Toto zameranie je pre študentov, ktorí radi programujú. Naučia sa vytvárať väčšie softvérové systémy alebo iné zaujímavé aplikácie. Softvérové inžinierstvo ich pripraví do praxe, čo oceňujú aj firmy, kde pracujú naši absolventi. Za posledného jeden a pol roka vzniklo viac dát ako za 5000 rokov dovtedy. Toto zameranie umožňuje študentom stať sa odborníkmi na dáta a naučí ich tvoriť aplikácie umelej inteligencie. Hackerské a sieťové útoky či šíriace sa vírusy sú postrachom firiem, ale aj štátov. Študenti tohto zamerania dostávajú príležitosť stať sa odborníkmi v tejto oblasti. Môžu si zvoliť predmety ponúkané Výskumným centrom ESET na FIIT. Odborníci z praxe im odovzdajú neoceniteľné vedomosti a skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti. Internet a internetové technológie je pre budúcich odborníkov najmä v oblasti počítačových a mobilných sietí. Študenti majú k dispozícii fakultnú 2G, 3G a 4G sieť, ktorú môžu testovať. Tiež si môžu zvyšovať svoju odbornosť v Cisco sieťová akadémii (CNA), ktorá pôsobí na fakulte, a stať sa uznávaným expertom na počítačové siete. Zároveň sa môžu aktívne zapojiť do výučby ako Cisco inštruktori už počas štúdia.
Absolventi:
budú pripravení buď na inžinierske/magisterské štúdium v informatických alebo iných príbuzných študijných programoch a po jeho absolvovaní aj na doktorandské alebo na bezprostredný vstup na trh práce.
Uplatnenie:
ako analytik informačných systémov, projektant počítačových systémov, manažér kvality, bezpečnostný špecialista, počítačový grafik, projektant softvérových systémov, konzultant – špecialista, projektant počítačových a komunikačných sietí, administrátor softvérových, počítačových a komunikačných systémov, prípadne ale aj zakladateľ úspešnej IT spoločnosti
v zdravotníctve, bankovníctve, telekomunikáciách, hernom priemysle, doprave, verejnej správe rôznych priemyselných podnikoch, IT spoločnostiach a ďalších na domácom i zahraničnom trhu.

Viac informácií o bakalárskych študijných programoch možno nájsť v časti Štúdium (nachádzajú sa tu aj študijné programy, ktorých štúdium sa v akademickom roku 2021/22 neotvára).