Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

Pozn.: v ak. roku 2017/18 otvárame inovované Softvérové inžinierstvo, ktoré bude zahŕňať aj obsah bývalého št. programu Informačné systémy (št. program bol akreditovaný pod názvom Inteligentné softvérové systémy).

Povolanie

Čím sa zaoberá

Softvérový vývojár

Software Developer

Špecialista na vývoj softvéru. Pozná všetky životné etapy softvéru a môže sa uplatniť v ktorejkoľvek z nich, najčastejšie ako skúsený programátor alebo líder programátorského tímu. Navrhuje, vytvára a testuje komponenty softvérových systémov.

Biznis analytik

Business analyst

Jeho úlohou je analyzovať prostredie u zákazníka, aby zistil, čo sú jeho ciele a ako možno tieto ciele vyriešiť pomocou informačných technológií. Chápe doménu, v ktorej zákazník pôsobí, aby presne opísal procesy a zachytil zákazníkove požiadavky a očakávania. Na základe jeho výstupov potom programátori navrhujú a implementujú želané riešenie.

Podnikový architekt

Enterprise architect

Vysoko kvalifikovaný odborník, ktorý má širokú znalosť technológií a dokáže navrhovať komplexné riešenia. Rozumie biznis cieľom a procesom v organizácii a vytvára, udržuje a riadi jej IKT stratégiu. Základnými súčasťami Enterprise Architektúry sú biznis, dátová, aplikačná a technologická architektúra, pričom ich navzájom prepája. Koordinuje prácu ostatných architektov (solution architect, software architect, ...).

Architekt testovania

Test Architect

Je zodpovedný za návrh a realizáciu testovania softvérových alebo počítačových systémov. Dohliada na kvalitu systémov a vedie tím testerov, ktorí odhaľujú chyby a pripravujú systémy na ďalšie používanie.

Dátový vedec

Data scientist

Dátový vedec (niekedy tiež dátový analytik) sa vyzná v dátach, ktoré sú generované širokým spektrom informačných systémov a rôznymi typmi senzorov. Dokáže analyzovať rôzne typy dát, hľadať v nich vzory, extrahovať z nich znalosti a navrhovať riešenia, ktoré sú užitočné pre zákazníka. Často používa metódy strojového učenia. Svojimi výsledkami podporuje rozhodovacie procesy v organizáciách.

Expert na vizuálne dáta

Visual Data Expert

Zaoberá sa analýzou, spracovaním a syntézou vizuálnych dát. Odborník, ktorý navrhuje a vytvára softvérové riešenia pre výskum a aplikácie digitálneho spracovania obrazu a počítačového videnia, najčastejšie metódami umelej inteligencie. Ovláda prístupy a stratégie vizualizácie informácie a vytvára aplikácie počítačovej grafiky.

Špecialista IT bezpečnosti

IT Security Specialist

Na základe analýzy bezpečnostných rizík, dobrej praxe a bezpečnostných štandardov plánuje, navrhuje, implementuje a hodnotí bezpečnostné opatrenia v životnom cykle systému IT. Vyzná sa v architektúre informačných a komunikačných systémov, v technických a programových prostriedkoch ako aj v manažmente procesov v tejto oblasti.

Sieťový architekt

Network Architect

Odborník špecializovaný na návrh a prevádzku komplexných sieťových a komunikačných systémov. Pozná široké spektrum komunikačných protokolov a navrhuje a vytvára architektúry pre moderné sieťové riešenia, ktoré vyhovujú vysokým kvalitatívnym a bezpečnostným štandardom.

Vývojár vnorených systémov

Embedded Systems Developer

Navrhuje a vytvára komplexné hardvérovo-softvérové riešenia. Je odborníkom na hardvérovú stránku systémov, navrhuje samostatné hardvérové počítačové komponenty už od úrovne mikroprocesorov. Rozumie komunikácii na systémovej úrovni. Overuje a testuje celkovú hardvérovo-softvérovú súdržnosť riešení. 

IT konzultant

IT Consultant

Konzulant poskytuje odborné konzultácie. Jeho zameranie môže byť rôzne -- od poskytovania doménovo-špecifických rád klientom, ktorí hľadajú pre svoj biznis nejaké IT riešenie, až po špecializované konzultácie vybraných softvérových alebo počítačových technológií.

Projektový manažér

Project Manager

Úlohou projektového manažéra je koordinácia a riedenie projektov, aby čo najlepšie spĺňali potreby zákazníka a boli dokončované včas a v rámci rozpočtu. Projektový manažér má na starosti komunikáciu so zákazníkom, ale aj v rámci vývojového tímu. Absolventi FIIT majú silné technologické pozadie, ktoré je oproti absolventom iných odborov obrovskou výhodou.

Špecialista UX

UX Specialist

Špecialista na interakciu a používateľský zážitok pri používaní softvéru na rôznych platformách. Pozná pokročilé metódy analýzy a vyhodnocovania používateľského zážitku. Dokáže optimalizovať a vylepšovať používateľské rozhrania softvéru. 

Výskumník

Researcher

Vysoko špecializovaný odborník, ktorý má široký rozhľad v doméne svojej špecializácie, a dokáže riešiť náročné problémy vyžadujúce inovatívne a kreatívne riešenia. Je si vedomý korektných vedeckých postupov, pracuje s najmodernejšími a experimetnálnymi informačnými technológiami.


>> Ako vyplniť prihlášku <<