Prejsť na obsah
inžinierske študijné programy

študijný program inžinierskeho štúdia v odbore Informatika

akreditovaný v zmysle zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v registri študijných programov (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave).


Profil absolventa študijného programu Inteligentné softvérové systémy

Absolvent

  • získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v inžinierskej profesii zaoberajúcej sa analýzou, projektovaním, konštruovaním a údržbou rozsiahlych softvérovo intenzívnych systémov, obzvlášť systémov spracovania informácií vrátane informačných systémov so zvláštnym zreteľom na využitie metód umelej inteligencie,
  • bude rozumieť softvérovému inžinierstvu ako disciplíne a oblasti poznania a ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte,
  • bude mať hlboké vedomosti v oblasti softvérového inžinierstva, umožňujúce mu riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,
  • bude mať hlboké vedomosti z vybraných tém umelej inteligencie, umožňujúce mu navrhovať riešenia s využitím pokročilých metód umelej inteligencie,
  • bude schopný nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní konštruovaní softvérových a obzvlášť softvérových informačných systémov aj v širšom kontexte systémov informačných technológií, webových systémov, počítačových sietí a ich komponentov; tvorivo použiť znalosti o informačných, technických, softvérových a obchodných procesoch a postupoch na napomáhanie v zlepšovaní výkonnosti organizácie a dosahovaní jej cieľov pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci projektového tímu; kriticky analyzovať a aplikovať celú paletu konceptov, princípov a praktík vývoja inteligentných softvérových systémov v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazuje efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov,
  • bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v oblasti softvérového inžinierstva,
  • bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále softvérových domén, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja softvérovo intenzívnych systémov alebo na bezprostredný vstup na trh práce.
  • nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo jeho vedúci v rôznych odvetviach (softvérového) priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve a pod.
  • bude pripravený v súlade s vlastným individuálnym zameraním v rámci voliteľnosti obsahu štúdia zastávať rozličné roly softvérovo-informačného špecialistu. Medzi typické pozície patrí špecialista na vývoj softvéru (softvérový vývojár), softvérový architekt, biznis analytik, dátový vedec (analytik), expert na vizuálne dáta, špecialista bezpečnosti informačných technológií, architekt testovania, sieťový architekt, vývojár vnorených systémov, konzultant informačných technológií, špecialista na interakciu a používateľský zážitok, výskumník či projektový manažér.
Uplatnenie a kariéra po skončení inžinierskeho štúdia.