Prejsť na obsah
Prijímanie na štúdium

Povolanie

Čím sa zaoberá

Softvérový vývojár

Software Developer

Špecialista na vývoj softvéru. Pozná všetky životné etapy softvéru a môže sa uplatniť v ktorejkoľvek z nich, najčastejšie ako skúsený programátor alebo líder programátorského tímu. Navrhuje, vytvára a testuje komponenty softvérových systémov.

Biznis analytik

Business analyst

Jeho úlohou je analyzovať prostredie u zákazníka, aby zistil, čo sú jeho ciele a ako možno tieto ciele vyriešiť pomocou informačných technológií. Chápe doménu, v ktorej zákazník pôsobí, aby presne opísal procesy a zachytil zákazníkove požiadavky a očakávania. Na základe jeho výstupov potom programátori navrhujú a implementujú želané riešenie.

Podnikový architekt

Enterprise architect

Vysoko kvalifikovaný odborník, ktorý má širokú znalosť technológií a dokáže navrhovať komplexné riešenia. Rozumie biznis cieľom a procesom v organizácii a vytvára, udržuje a riadi jej IKT stratégiu. Základnými súčasťami Enterprise Architektúry sú biznis, dátová, aplikačná a technologická architektúra, pričom ich navzájom prepája. Koordinuje prácu ostatných architektov (solution architect, software architect, ...).

Architekt testovania

Test Architect

Je zodpovedný za návrh a realizáciu testovania softvérových alebo počítačových systémov. Dohliada na kvalitu systémov a vedie tím testerov, ktorí odhaľujú chyby a pripravujú systémy na ďalšie používanie.

Dátový vedec

Data scientist

Dátový vedec (niekedy tiež dátový analytik) sa vyzná v dátach, ktoré sú generované širokým spektrom informačných systémov a rôznymi typmi senzorov. Dokáže analyzovať rôzne typy dát, hľadať v nich vzory, extrahovať z nich znalosti a navrhovať riešenia, ktoré sú užitočné pre zákazníka. Často používa metódy strojového učenia. Svojimi výsledkami podporuje rozhodovacie procesy v organizáciách.

Expert na vizuálne dáta

Visual Data Expert

Zaoberá sa analýzou, spracovaním a syntézou vizuálnych dát. Odborník, ktorý navrhuje a vytvára softvérové riešenia pre výskum a aplikácie digitálneho spracovania obrazu a počítačového videnia, najčastejšie metódami umelej inteligencie. Ovláda prístupy a stratégie vizualizácie informácie a vytvára aplikácie počítačovej grafiky.

Špecialista IT bezpečnosti

IT Security Specialist

Na základe analýzy bezpečnostných rizík, dobrej praxe a bezpečnostných štandardov plánuje, navrhuje, implementuje a hodnotí bezpečnostné opatrenia v životnom cykle systému IT. Vyzná sa v architektúre informačných a komunikačných systémov, v technických a programových prostriedkoch ako aj v manažmente procesov v tejto oblasti.

Sieťový architekt

Network Architect

Odborník špecializovaný na návrh a prevádzku komplexných sieťových a komunikačných systémov. Pozná široké spektrum komunikačných protokolov a navrhuje a vytvára architektúry pre moderné sieťové riešenia, ktoré vyhovujú vysokým kvalitatívnym a bezpečnostným štandardom.

Vývojár vnorených systémov

Embedded Systems Developer

Navrhuje a vytvára komplexné hardvérovo-softvérové riešenia. Je odborníkom na hardvérovú stránku systémov, navrhuje samostatné hardvérové počítačové komponenty už od úrovne mikroprocesorov. Rozumie komunikácii na systémovej úrovni. Overuje a testuje celkovú hardvérovo-softvérovú súdržnosť riešení. 

IT konzultant

IT Consultant

Konzulant poskytuje odborné konzultácie. Jeho zameranie môže byť rôzne -- od poskytovania doménovo-špecifických rád klientom, ktorí hľadajú pre svoj biznis nejaké IT riešenie, až po špecializované konzultácie vybraných softvérových alebo počítačových technológií.

Projektový manažér

Project Manager

Úlohou projektového manažéra je koordinácia a riedenie projektov, aby čo najlepšie spĺňali potreby zákazníka a boli dokončované včas a v rámci rozpočtu. Projektový manažér má na starosti komunikáciu so zákazníkom, ale aj v rámci vývojového tímu. Absolventi FIIT majú silné technologické pozadie, ktoré je oproti absolventom iných odborov obrovskou výhodou.

Špecialista UX

UX Specialist

Špecialista na interakciu a používateľský zážitok pri používaní softvéru na rôznych platformách. Pozná pokročilé metódy analýzy a vyhodnocovania používateľského zážitku. Dokáže optimalizovať a vylepšovať používateľské rozhrania softvéru. 

Výskumník

Researcher

Vysoko špecializovaný odborník, ktorý má široký rozhľad v doméne svojej špecializácie, a dokáže riešiť náročné problémy vyžadujúce inovatívne a kreatívne riešenia. Je si vedomý korektných vedeckých postupov, pracuje s najmodernejšími a experimetnálnymi informačnými technológiami.


>> Ako vyplniť prihlášku <<