Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

UISI sa systematicky venuje oblasti informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva. Ide o priekopnícke pracovisko v tomto smere na Slovensku. Dôkazom je nielen celý rad doktorských dizertácií, ktoré vznikli na tomto pracovisku, ako na jednom z prvých na Slovensku, ale aj viacročná tematická orientácia výskumu a najmä systematické budovanie študijného odboru Informatika a študijnej orientácie na softvérové inžinierstvo vo všetkých troch stupňoch štúdia. Pracovisko sa zameriava na riešenie problémov v oblastiach metód a prostriedkov tvorby softvéru, kolaboratívneho sprístupňovania, analýzy a prezentácie dokumentov v internetovom prostredí pomocou moderných softvérových nástrojov, spracovania informácií v distribuovanom prostredí inteligentných agentov a použitia ontológií pri získavaní znalostí.

Hlavným poslaním ÚISI je prispievať k poslaniu STU a k poslaniu Fakulty informatiky a informačných technológií v rámci svojich kompetencií v oblastiach vymedzených a súvisiacich s informatikou a softvérovým inžinerstvom, pričom medzi súvisiacimi oblasťami sa orientovať obzvlášť na umelú inteligenciu pri hľadaní vedomostných prístupov ku riešeniu problémov informatiky a softvérového inžinerstva a na informačné systémy s ohľadom na ich úzku súvislosť s predmetom riešenia v softvérovom inžinierstve a v rámci toho najmä

  • prispievať výskumom k rozvoju poznania v tých oblastiach vedy alebo techniky, ktoré spadajú do naznačených oblastí,
  • poskytovať úspešné kvalitné študijné programy v oblastiach svojej kompetencie na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, ktorých
    • absolventi prvého stupňa budú výborne pripravení uplatniť sa na slovenskom a európskom trhu práce ako tí, ktorí dokážu samostatným podnikaním sa postarať o seba a vytvárať možnosť pracovať aj pre iných alebo tí, ktorí si dokážu bez problémov prácu nájsť,
    • absolventi druhého stupňa získajú aj predpoklady byť lídrami odborných tímov s hlbokými odbornými vedomosťami a schopnosťou vysokej kreativity,
    • absolventi tretieho stupňa dokážu prinášať pôvodné riešenia zložitých problémov s najvyššou mierou inovácie.

ÚISI napĺňa poslanie výskumnou činnosťou relevantnou v národnom aj medzinárodnom kontexte a rozširovaním, prehlbovaním a skvalitňovaním ponuky poskytovaného vzdelávania pre študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Ústav sa aktívne usiluje o spoluprácu – vrátane interdisciplinárneho výskumu a medziodborových štúdií - s inými podobnými ústavmi a pracoviskami na vlastnej fakulte, univerzite, na Slovensku, v Európe a vo svete.

Ústav chce byť popredným slovenským pracoviskom v oblastiach svojej kompetencie s ambíciou pozitívne ovplyvňovať ich rozvoj. Ústav si uvedomuje svoju vysokú zodpovednosť voči verejnosti a poskytuje jej odborné služby, čím prispieva k skvalitneniu života mesta, regiónu, krajiny aj celého ľudstva. Ústav vyhľadáva synergické vzťahy s priemyslom a podnikateľskou sférou, aby spoločne pozdvihli výskum a vzdelávanie v oblastiach informatiky a informačných technológií.

 

ÚISI pôsobí vo viacerých medzinárodných konzorciách:

Machine Intelligence Research Labs
MIR Labs je globálne neziskové akademické konzorcium, zamerané na inovácie a výskum. Je zložené z niekoľkých popredných akademikov a vedcov z univerzít a priemyslu z rôznych kontinentov.
Web Intelligence Consortium
WIC je medzinárodná nezisková organizácia, venujúca sa celosvetovému vedeckému výskumu a rozvoju priemyslu v oblasti Web Intelligence (WI).
AOSD-Europe
AOSD-Europe integruje a zosúlaďuje výskum, výučbu a rozširovanie aktivít svojich členov v oblasti aspektovo-orientovaného vývoja softvéru (AOSD) v Európe a posiľuje inovácie v oblasti aspektovo-orientovanej analýzy a návrhu, formálnych metód, jazykov a aplikácií AOSD technológií vo výpočtových systémoch.
Výskumné centrum excelentnosti SMART technológií, systémov a služieb
Centrum ponúka technologické riešenia, ktoré pridávajú inteligenciu strojom a zariadeniam, vyhodnocujúcim merané veličiny s ohľadom na informácie, ktoré požaduje používateľ – človek. Tieto smart technológie, systémy a služby prinášajú priame výhody a zlepšenia v oblastiach kvality života, ochrany zdravia, diagnostiky chorôb, monitorovania a ochrany životného prostredia, optimalizácie prevádzky chemických, strojných alebo iných zariadení.

 

Kontakt:

Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
FIIT STU v Bratislave
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4

tel.: +421 2 210 22 306

e-mail: sekretariat[at]uisi.fiit.stuba.sk