Prejsť na obsah
Štúdium

Na tomto mieste sú vyvesené oficiálne platné dokumenty fakulty.

17. 07. 2014: Študijný poriadok FIIT STU v Bratislave - úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2014
10. 09. 2012: Žiadosť o priznanie/prehodnotenie sociálneho štipendia - schválené v AS FIIT STU
10. 09. 2012: Vyhláška MŠ o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl - schválené v AS FIIT STU
09. 04. 2010: Ďalšie podmienky prijatia na doktorandske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
14. 09. 2009: Uznanie absolvovanej časti vysokoškolského štúdia - Smernica dekana č. 3/2009 - pre akad. rok 2009/10
19. 01. 2009: Smernica rektora č. 5/2007-N určujúca výšku školného, poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov za vydanie iných dokumentov s tým súvisiacich - pre akad. rok 2008/09
- Dodatok č. 1
- Dodatok č. 2
16. 09. 2008: Smernica rektora č. 9/2008-N určujúca výšku školného, poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov za vydanie iných dokumentov s tým súvisiacich - pre akad. rok 2009/10
30. 05. 2008: Študijné programy na akademický rok 2008/09 - prerokované v AS FIIT STU a schválené vo VR FIIT STU
31. 12. 2007: Príkaz dekana č. 2/2007 o výške ročného školného spojeného so štúdiom študijných programov - pre akad. rok 2008/09
17. 09. 2007: Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
13. 03. 2007: Študijné programy na akademický rok 2007/08 - prerokované v AS FIIT STU a schválené vo VR FIIT STU
26. 09. 2006: Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
21. 04. 2006: Vyhláška MŠ SR z 15. februára 2006 o priznaní sociálnych štipendií študentom vysokých škôl
21. 04. 2006: Usmernenie pre žiadateľov o sociálne štipendiá podľa nových predpisov platných od 1. apríla 2006 

 

archív úradnej tabule >>>