Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU
ktorí obhajujú diplomové práce v zimnom semestri akad. roka. 2008/09, aby si prišli do 31. októbra 2008 prevziať zadania diplomových prác nasledovne:
  • štud. programu Počítačové systémy a siete k Ing. K. Pribišovej (D 120),
  • štud. programov Informačné systémy a Softvérové inžinierstvo k Z. Mackovej (D 101).

Ide o štátnu skúšku, preto si zadania treba prevziať osobne a prevzatie potvrdiť svojim podpisom.

Upozorňujeme, že neprevzatie zadania v termíne sa považuje za porušenie študijných povinností a bude sa riešiť disciplinárnou komisiou FIIT STU. Diplomové práce bez zadania nebudú prevzaté podateľňou fakulty.