Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení jej dekanom, doc. Ing. Pavlom Čičákom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov .

Miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa v odbore, prípadne v príbuznom odbore:

  1 miesto viazané na študijný odbor informačné systémy (Ústav informatiky a softvérového inžinierstva).

Miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa v odbore, prípadne v príbuznom odbore:

  3 miesta viazané na študijný odbor počítačové inžinierstvo (Ústav počítačových systémov a sietí),

  1 miesto viazané na študijný odbor aplikovaná informatika (Ústav aplikovanej informatiky),

  1 miesto viazané na študijný odbor informatika (Ústav informatiky a softvérového inžinierstva).

Požiadavky:
 • plnenie kritérií na vymenovanie profesorov, resp. habilitácie docentov v tomto odbore,
 • manažérske a riadiace schopnosti a skúsenosti
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, prípadne preukázateľne pokročilý stupeň dokončovania dizertácie v odbore, prípadne príbuznom odbore,
 • vedecko-pedagogická hodnosť v odbore, prípadne v príbuznom odbore,
 • znalosť anglického jazyka,
 • preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru,
 • občianska morálna bezúhonnosť.

Prihlášky do výberového konania v termíne do 18. januára 2013 zasielajte na:

  Personálne oddelenie FIIT STU, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

K prihláške do výberového konania doložte:

 • štrukturovaný profesijne orientovaný životopis,
 • kópiu dokladov o vzdelaní,
 • prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti,
 • doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov).