Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Finančná učtáreň vykonáva odborné práce finančnej učtárne, účtovné uzávierky, podklady pre výročné správy, pracuje s ISF a informačným systémom Štátnej pokladnice na úrovni fakulty.

Úsek rozpočtu a financovania vykonáva odbornú prácu na úseku rozpočtovania a financovania, má na starosti plán a rozpočet fakulty, realizáciu rozpočtových opatrení, pracuje s rozpočtovým informačným systémom, klasifikuje faktúry a úhradza ich.

Úsek evidencie a správy majetku eviduje hnuteľný majetok fakulty, vykonáva inventúry a vyraďuje majetok fakulty, vystavuje protokoly o zaradení HIM, v systéme ISF fakulty realizuje objednávky a vedie knihu došlých faktúr.


Anna Lakušová
vedúca ekonomického oddelenia
e-mail: anna.lakusova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 212
miestnosť 2.12

 

Pracovníčky účtarne

Mgr. Viera Danišová
e-mail: viera.danisova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 211
miestnosť 2.11

Mária Somogyiová
e-mail: maria.somogyiova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 211
miestnosť 2.11

Daniela Švajdlenková
e-mail: daniela.svajdlenkova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 214
miestnosť 2.14
Pokladnica: miestnosť 2.14

Pondelok:   12.30 - 14.30
Utorok:          9.00 - 11.30
Štvrtok:          9.00 - 11.30

 

Pracovníčka úseku rozpočtu a financií

Miriam Kitanovicsová
e-mail: miriam kitanovicsova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 231
miestnosť 2.31

 

Pracovníčka úseku evidencie a správy majetku

Zuzana Mišíková
e-mail: zuzana.misikova[at]stuba.sk
tel.: +421 2 210 22 216
miestnosť 2.16