Prejsť na obsah
Spolupráca s priemyslom

Podporte vzdelávanie v informatike. Podporte rozvoj informatiky.

Základné údaje:

  názov:    Nadácia pre rozvoj informatiky
  sídlo:    Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava
  IČO:    31751326
  číslo účtu:    SK03 1100 0000 0026 6304 0002
  právna forma:    nadácia
  webová stránka:    www.nadacia.fiit.sk

Milí priatelia,

zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004, dostávate aj Vy možnosť, ako sa naloží s Vašimi daňami, aj keď sú to len 2 % (3 %) z Vami zaplatenej dane z príjmov za rok 2019. Ponúkame Vám možnosť a súčasne Vás prosíme, aby ste podporili vzdelávanie v informatike a informačných technológiách, aby ste podporili ich rozvoj. Podporíte tak vzdelávanie a rozvoj v jednom z najprogresívnejších odborov. Využívanie informatiky a informačných technológií v technologických, výrobných i spoločenských procesoch sa prejavuje vysokou pridanou hodnotou, prispením na jej rozvoj aj Vy budete mať na tom svoj podiel a aj Vy budete z nej priamo alebo nepriamo profitovať.

V prípade, že sa rozhodnete svoj podiel zaplatenej dane poukázať Nadácii pre rozvoj informatiky, zároveň
podporíte aj vzdelávacie a výskumné aktivity na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Pri poukázaní podielu zaplatenej dane postupujte nasledovne:

Zamestnanec (ak poberal príjem len od jedného zamestnávateľa a nepodáva si sám daňové priznanie)

Fyzická osoba (ak si podáva samostatne daňové priznanie)

 • priamo v daňovom priznaní vyplní kolónku na poukázanie 2 % zaplatenej dane nadácii FIIT,
 • daňové priznanie doručí poštou alebo osobne prináležiacemu daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania.

Právnická osoba

 • priamo v daňovom priznaní vyplní jednu z troch kolóniek na poukázanie 2 % zaplatenej dane pre nadáciu FIIT,
 • daňové priznanie doručí poštou alebo osobne prináležiacemu daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania.

Termín na podanie daňového priznania:

 • Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka).

 • Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021 je fyzická osoba povinná podať do 31. marca 2022. V tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Ďakujeme.

  doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.   
  správca nadácie                  

  prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
  predseda správnej rady nadácie