Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Kvôli zneužívaniu štipendií hraničiacemu s nelegálnym zamestnávaním FIIT STU podáva opravné daňové priznania. Bude ju to stáť desaťtisíce eur. Správna rada sa týmto konaním nezaoberala.

Bratislava 22. 5. 2020
Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU podáva opravné daňové priznania za roky 2016 – 2018 z dôvodu zneužívania inštitútu štipendií formou neodvedenia dane predchádzajúcim vedením fakulty. Celkovo musí FIIT STU doplatiť na daniach a predpokladaných pokutách desaťtisíce eur. Napriek závažnosti tohto konania sa ním včerajšia Správna rada STU nezaoberala.

„Predchádzajúce vedenie FIIT STU zneužívalo inštitút štipendií na vyplácanie študentov vykonávajúcich práce na komerčných zákazkách, čo vyústilo jednak k neodvedeniu dane a navyše hraničilo s nelegálnym zamestnávaním. S týmto pochybením ex-štatutára fakulty sa musí súčasné vedenie finančne vysporiadať v aktuálnom rozpočte fakulty,“ povedal prof. Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU.

„V stredu sa konalo zasadnutie Správnej rady STU, ktorá sa podľa zákona má zaoberať najmä finančnými a majetkovými záležitosťami verejnej vysokej školy. Správna rada sa však na zasadnutí dňa 20. 5. 2020 problematike štipendií a pochybení predchádzajúceho vedenia nevenovala. Namiesto nezrovnalostí vo financiách a možnému porušovaniu daňových predpisov, týkajúcich sa najmä odvedenia dane a podozreniam z nelegálneho zamestnávania, riešili niektorí členovia správnej rady skôr svoje účelové požiadavky. Je nám ľúto, že dva týždne pred dôležitými voľbami do akademického senátu fakulty 7 z celkového počtu 14 členov správnej rady namiesto upokojovania situácie naďalej eskalovalo napätie konaním, ktoré je mimo kompetencií správnej rady. Na nezmyselnosť včerajšieho zasadnutia upozornil predsedu správnej rady aj jej podpredseda,“ povedala Monika Karoliová, poverená dekanom komunikáciou s verejnosťou.

Predseda správnej rady na úvod uviedol, že cieľom zasadnutia Správnej rady STU je prispieť k upokojeniu situácie na FIIT STU. Kým však rektor univerzity vo svojom prejave vyzval obe strany na urobenie obrovských kompromisov a opakovane zdôraznil, že obrovské kompromisy očakáva nielen od dekana FIIT STU, ale aj od zamestnancov v štrajkovej pohotovosti, správna rada prijala len jedno zásadné uznesenie, ktoré presne napĺňa požiadavku spomínaných zamestnancov nespokojných s vedením FIIT STU.

„Týmto uznesením správna rada spochybnila všetko, čo na začiatku deklarovala a jednoznačne sa pripojila na jednu stranu sporu. Navyše, odignorovala tým prosbu rektora, ktorý vyzval na kompromis na oboch stranách. Osobne ma to však neprekvapilo, nakoľko predseda správnej rady Milan Ftáčnik v tomto dlhotrvajúcom spore nikdy nestranný nebol. Je mi ľúto, že opakované protiprávne konanie bývalého vedenia fakulty zďaleka mojich oponentov v správnej rade i mimo nej nezaujíma, hoci častokrát spomínajú etiku a to, aký príklad treba dávať mladej generácii,“ konštatuje dekan prof. Kotuliak.

Konanie, ktorým každoročne bývalé vedenie účelovo znižovalo daňový základ prostriedkov prijatých z podnikateľskej činnosti fakulty o desaťtisíce eur, ktoré pravdepodobne napĺňa skutkovú podstatu § 277 Trestného zákona, vyústilo do nutnosti podať opravné daňové priznania zo strany FIIT STU. Celkový daňový nedoplatok vrátane očakávanej obvyklej pokuty zverejníme po ukončení procesu s daňovým úradom. O tieto peniaze však fakulta príde v tomto období zbytočne. Predmetné opravné daňové priznania boli pripravené na základe usmernenia kvestora STU z februára 2020 a doručené na rektorát, ako aj kvestorovi STU dňa 13. 3. 2020. Celej situácií sa pritom dalo predísť. Bývalá dekanka na toto konanie bola ešte počas svojho funkčného obdobia opakovane upozornená, a to zamestnancami FIIT STU, ako aj kvestorom STU.

Napriek tomu, že FIIT STU bola jediná fakulta STU, ktorá takto vyplácala štipendiá, čo potvrdil aj rektor STU, univerzita sa rozhodla do budúcnosti tomuto konaniu explicitne zamedziť a vo februári vydala usmernenie kvestora, ktorý vyslovene zakazuje vyplácať štipendiá z prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou.

Pripomíname, že toto preverovanie používania štipendií na vyplácanie prác v rámci komerčných zákaziek, ktoré vyústilo v podanie opravných daňových priznaní, bolo iniciované vedením fakulty po prijatí anonymného podania. Podanie novému vedeniu fakulty len niekoľko dní po nástupe do funkcie v decembri 2019 doručil člen komory mediátorov, ktorý zároveň informoval, že toto podanie doručil a o predmetnej veci informoval najprv rektora STU.

Vo veci vyššie uvedených skutočností bol podaný aj podnet orgánom činným v trestnom konaní.


Tlačová správa: Kvôli zneužívaniu štipendií hraničiacemu s nelegálnym zamestnávaním FIIT STU podáva opravné daňové priznania. Bude ju to stáť desaťtisíce eur. Správna rada sa týmto konaním nezaoberala. (Bratislava 22. 5. 2020)