Prejsť na obsah
Vzory bibliografických odkazov a citácií

podľa normy STN ISO 690

Bibliografický odkaz je záznam, ktorý obsahuje údaje o dokumente, ktorý autor bezprostredne použil pri písaní svojej práce. V zozname bibliografických odkazov sa odkazy usporiadajú spravidla abecedne podľa autora. Rovnako sa môžu usporiadať podľa čísel, ktoré zodpovedajú poradiu citácií v texte.

Citácia je skrátené označenie prameňa podľa metódy meno + rok vydania alebo metódy odkazového čísla priamo v texte. Citácia slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom o citovanom dokumente, ktorý je v zozname bibliografických odkazov.

Informácie k bibliografickým odkazom nájdete aj v publikácii
BIELIKOVÁ, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU Bratislava, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.

Pri tvorbe bibliografických odkazov a citovaní sú najdôležitejšie tieto veci:
 • odkaz musí presne identifikovať prameň, aby ho bolo možné bez ťažkostí opäť vyhľadať,
 • poradie údajov v odkaze je záväzné,
 • údaje sa preberajú tak, ako sa vyskytujú v prameni.

 

Odkazy na zdroje v tlačenej forme

Odkaz na monografiu:
 • jeden autor:
  Príklad:
  BAKO, M.: Automatizácia knižníc. 2. vyd. Bratislava : Alfa, 1980. 230 s. ISBN 80-8046-020-5.

  Alebo len povinné údaje:
  BAKO, M.: Automatizácia knižníc. 2. vyd. 1980. ISBN 80-8046-020-5.

 • dvaja až traja autori:
  Príklad:
  BAKO, M., RUSKO, P.: Automatizácia knižníc. 2. vyd. Bratislava: Alfa, 1980. 230 s. ISBN 80-8046-020-5.

 • viac autorov ako traja:
  Príklad:
  SÝKORA, F. et al.: Telesná výchova a šport. 2. rev. vyd. Bratislava: SPN, 1980. 35 s. ISBN 80-8046-020-5.

  (Uvádzame jedno, dve alebo tri prvé mená. Ostatné vynecháme a namiesto nich napíšeme skratku et al. alebo a i.)

 • neznámy autor:
  Príklad:
  Telesná výchova a šport : Terminologický výkladový slovník. 2. rev. vyd. Bratislava: SPN, 1980. 35 s. ISBN 80-8046-020-5.

  (Podnázov sa môže zapísať vtedy, ak to uľahčí identifikáciu dokumentu. Od názvu sa oddeľuje medzerou, dvojbodkou a medzerou.)

Odkaz na časť knihy:
  Príklad:
  ŠUTTA, P., JACKULIAK, Q., TVAROŽEK, V. et al.: X-ray diffraction line profile analysis of ZnO thin films deposited on Al-SiO2-Si substrates. In: Science and Technology of Electroceramic Thin Films. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 1995, s. 327-334.

  (Rozsah strán sa zapisuje v jazyku tvorby bibliografického odkazu, v slovenskom jazyku uvádzame teda s. 253-263. Pokiaľ je práca písaná v anglickom jazyku a teda zoznam bibliografických odkazov v anglickom jazyku uvádzame pp. 253-263.)

  Alebo len povinné údaje:
  ŠUTTA, P., JACKULIAK, Q., TVAROŽEK, V. et al.: X-ray diffraction line profile analysis of ZnO thin films deposited on Al-SiO2-Si substrates. In: Science and Technology of Electroceramic Thin Films, 1995, s. 327-334.

  (Ako oddeľovač autorov používame pomlčku, ak krstné mená rozpisujeme. Ak používame iniciály krstných mien, autorov oddeľujeme čiarkou alebo spojkou a (and). Zvolený spôsob musí byť v celej práci jednotný.)

Odkaz na príspevok v zborníku:
  Príklad:
  ŠUMICHRAST, Ľ.: On the performance of higher approximations of radiation boundary conditions for the simulation of wave propagation in structures of integrated optics. In: Photonics '95. Prague : CTU, 1995, s. 159-161.

  Alebo len povinné údaje:
  ŠUMICHRAST, Ľ.: On the performance of higher approximations of radiation boundary conditions for the simulation of wave propagation in structures of integrated optics. In: Photonics, 1995, s. 159-161.

  (Pri príspevkoch zo zborníkov a pri časti monografií sa ISBN neuvádza. Miesto vydania a vydavateľa taktiež môžeme vynechať.)

Odkaz na článok v časopise:
  Príklad:
  BRY, I. et al.: In search of an organizing principle for behavioural science literature. In: Community Mental Health Journal, vol. 4, 1985, no.1, pp. 75-84.

  (Spojovací výraz In: pri časopiseckých článkoch nie je povinný.)

Odkaz na patent:
  Príklad:
  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: Spôsob výroby tesnenia valivých ložísk. Majiteľ a pôvodca patentu: Vladimír Lukáč. Slovenská republika. Patentový spis, 278399. 05.03.97.

Odkaz na kvalifikačnú prácu:
  Príklad:
  BIELIKOVÁ, M.: Príspevok k tvorbe konfigurácie softvérového systému s využitím znalostí. Bratislava: FEI STU, 1995. 136 s. Kandidátska dizertačná práca.

  (Označenie druhu práce nie je povinné.)

  (Dlhý názov alebo podnázov sa môže skrátiť v prípade, ak sa tým nestratí podstatná informácia. Nikdy sa neskracuje začiatok názvu. Všetky vynechávky treba označiť znamienkami vypustenia " ... ".)

  (Pri odkaze na monografiu a iné publikácie ako celok ich názov a podnázov typograficky odlišujeme. Pri príspevkoch v monografiách a článkoch v seriálových publikáciách typograficky odlišujeme názov zdrojového dokumentu. Najvhodnejší spôsob je písanie kurzívou.)

Odkazy na zdroje v elektronickej forme

  Pri využívaní informácií z internetu a elektronických dokumentov z iných zdrojov treba dodržiavať tieto zásady:

  • uprednostňujeme autorizované súbory solídnych služieb a systémov,
  • zaznamenáme dostatok informácií o súbore tak, aby bolo opäť možné vyhľadať informácie,
  • urobíme si kópiu použitého prameňa v elektronickej alebo papierovej forme,
  • za verifikovateľnosť informácií zodpovedá autor, ktorý sa na ne odvoláva.

Odkaz na informáciu z e-mailu:

  Ak využívame tento zdroj, mali by sme uviesť meno osoby alebo iného subjektu, ktorý poskytol informáciu, čoho sa týka, kedy a ako bola získaná. Môžeme pridať aj svoju adresu.

  Príklad:
  Lisý, L.: Správa o hospodárení podniku. 1998. Osobná komunikácia. 1998-10-22. E-mail: katka@elf.stuba.sk

Odkaz na informáciu z www:

  Treba zaznamenať meno autora a názov dokumentu, na ktorý sa autor v písomnej práci odvoláva, a potom lokáciu URL.

  Príklad:
  Boutell, Thomas. 1996. What can I do to protect my legal rights on the web?
  http://nswt.tuwien.ac.at:8000/htdocs/boutell/

Odkaz na FTP:

  Príklad:
  Boutell, Thomas. 1996. What can I do to protect my legal rights on the web?
  ftp.media.mit.edu pub/asb/papers/deviance-chi94(1994-12-04)