Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

FIIT má akreditované tieto študijné programy v 3-ročnom dennom a 4-ročnom externom doktorandskom štúdiu (v zmysle zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

Informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v registri študijných programov (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave).

Aktuálny zoznam študentov denného doktorandského štúdia spolu s témami dizertačných prác (k 26. júlu 2022)

 


Všeobecná charakteristika a ciele doktorandského štúdia

Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Cieľom doktorandského štúdia je získať ucelené vedomosti z vybranej časti príslušného odboru na úrovni svetového poznania a získať schopnosti vedecky pracovať.

Štandardná dĺžka všetkých uvedených študijných programov je

  • v dennej forme 3 roky,
  • v externej forme 4 roky.

Študent počas celého doktorandského štúdia v dennej forme vykonáva pedagogickú činnosť. Štandardný rozsah je 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba a vedenie 2 bakalárskych projektov v akademickom roku (okrem prvého roku štúdia, keď študent spravidla nevedie bakalárske projekty).

V obidvoch formách štúdium končí obhajobou dizertačnej práce, ktorá patrí medzi štátne skúšky.

 

Štátna skúška a dizertačná práca

Doktorandské štúdium má 2 štátne skúšky:

  1. Dizertačná skúška - doktorand vykoná dizertačnú skúšku po získaní aspoň 40 kreditov, najneskôr do polovice štandardnej dĺžky štúdia študijného programu.
  2. Obhajoba dizertačnej práce.

Potrebné informácie nájdete v brožúre Študijné programy a organizácia štúdia pre aktuálny akademický rok a Študijný poriadok FIIT STU v Bratislave (úplné znenie vnútorného predpisu č. 1/2014).

 

Úroveň a uplatnenie absolventov

Schopnosti získané počas doktorandského štúdia sú potrebné nielen pre samotné vedecké bádanie, ale sú užitočné aj pre spoločenskú prax, najmä na úrovni vyššieho riadenia. Toto sa prejavuje dopytom väčších súkromných firiem po absolventoch s najvyšším vysokoškolským vzdelaním. Takíto absolventi sú schopní samostatnej vedeckej práce a taktiež pracovať tímovo. Sú schopní analyzovať problémy a hľadať riešenia, čo ich predurčuje na pozície vo vrcholovom manažmente firiem, ako aj vedúcich vo výskumno-vývojových organizáciách a neposlednom rade na univerzitách.

Na zabezpečenie vysokého minimálneho štandardu kvality absolventov doktorandského štúdia v študijných odboroch informatických vied a informačných technológií sa už v minulosti prijali minimálne požiadavky pre udelenie akademického titulu PhD. Sú to odporúčania na štruktúru a počet publikácií, ktoré má minimálne mať každý doktorand. To znamená, že výsledky každého úspešného doktoranda musia byť publikované s dôrazom na recenzované publikácie vo vedeckých časopisoch či medzinárodných konferenciách (vrátane aktívnej prezentácie výsledkov). Ako minimum sa očakáva publikovanie na medzinárodnej konferencii, odporúča sa aj publikovanie vo vedeckom časopise vo svetovom jazyku.