Prejsť na obsah
inžinierske študijné programy

FIIT má akreditované tieto študijné programy v 2-ročnom dennom inžinierskom štúdiu (v zmysle zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

Informácia o akreditácii sa nachádza na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v registri študijných programov (vyberte Slovenská technická univerzita v Bratislave).

Taktiež má akreditované študijné programy Britskou radou pre inžinierstvo - British Engineering Council UK (akreditačná komisia IET). Certifikát IET o absolvovaní akreditovaného študijného programu môžu získať iba absolventi, ktorí štátnu skúšku absolvovali na prvýkrát.


Všeobecná charakteristika a ciele inžinierskeho štúdia

  Vzdelávanie v 2. stupni štúdia v oblasti informatiky a informačných technológií je koncipované tak, aby o študijné programy rešpektujúce ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti bol záujem zo strany uchádzačov o štúdium druhého stupňa. Absolventi týchto študijných programov nájdu uplatnenie tak na domácom, ako aj medzinárodnom trhu práce. Najlepší študenti môžu pokračovať v štúdiu tretieho stupňa.

  V druhom stupni má fakulta akreditované vyššie uvedené študijné programy so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky. Predpokladá sa pritom, že uchádzač ukončil prvostupňové štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore.

  Uchádzači, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, sa prihlasujú na študijné programy so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky.

  Študijné programy sú postavené na predpoklade dôkladných teoretických základov a praktických zručností získaných v bakalárskom štúdiu. Dôraz sa kladie na rozvíjanie kreativity vykonávaním výskumu s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Aby absolvent bol schopný nadobudnúť solídny vedecký prístup, študenti získavajú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov.

  Cieľom je poskytovať hlboké znalosti skúmaním príslušnej oblasti danej študijným odborom spolu so znalosťami v netechnických oblastiach. Každý študent absolvuje ekonomické, humanitné a spoločensko-vedné predmety. Významnú zložku obsahu štúdia tvorí projektová práca (individuálna aj skupinová). V programoch sa uplatňuje voliteľnosť predmetov, ktorou sa študent profiluje vo zvolenej oblasti informatiky a informačných technológií.

 

Štruktúra jednotiek študijných programov a formy výučby

  Z pohľadu organizácie štúdia je základnou časťou štúdia nominálny ročník. Každý nominálny ročník sa skladá z dvoch semestrov. Vzhľadom na štandardnú dĺžku inžinierskeho štúdia pre študentov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore je štúdium pre študijné programy so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky rozdelené na nominálne ročníky nasledovne:

   • 1. nominálny ročník - študent získal menej ako 60 kreditov,
   • 2. nominálny ročník - študent získal 60 kreditov a viac.

  Pre tých študentov, ktorí ukončili prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore je štúdium v študijnom programe so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky rozdelené na nominálne ročníky nasledovne:

   • 0. nominálny ročník (konverzný ročník) - študent získal menej ako 60 kreditov,
   • 1. nominálny ročník - študent získal 60 kreditov a viac, avšak menej ako 120 kreditov,
   • 2. nominálny ročník - študent získal 120 kreditov a viac.

  V konverznom ročníku (0. nominálny ročník) študent, ktorý ukončil prvostupňové štúdium v niektorom vzdialenejšom študijnom odbore, získava základné znalosti príslušného študijného odboru na úrovni bakalárskeho štúdia v tomto odbore alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore. Voliteľnosťou predmetov sa zabezpečí zohľadnenie súčasných znalostí a praktických zručností študenta v príslušnej oblasti.

  V prvom nominálnom ročníku študent prehlbuje znalosti študijného odboru. Rieši rozsiahly dvojsemestrový projekt v tíme a začína prácu v diplomovom projekte. Ďalej sa prehlbujú aj znalosti z matematiky, a to výberom dvoch matematických predmetov podľa užšieho zamerania študenta.

  V druhom nominálnom ročníku sa dopĺňajú znalosti študijného odboru. Podstatnú časť úsilia študent venuje diplomovému projektu, ktorého výsledkom je diplomová práca. Diplomový projekt študent rieši tri semestre, pričom najväčší rozsah vynaloženého úsilia je naplánovaný do posledného semestra (23 kreditov). Ďalej si študent dotvára profil aj výberom jedného predmetu ekonomického zamerania a jedného predmetu z oblasti manažmentu.

  V celom štúdiu sa uplatňuje voliteľnosť predmetov študijného odboru, ktorou si študent môže vhodne doplniť špecializáciu danú aj témou diplomovej práce.
  Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie predpísaného počtu kreditov. Počet kreditov potrebných na postup do ďalšej časti štúdia určuje študijný poriadok.

  Študijné programy sa členia na predmety. Vzdelávanie v predmetoch sa poskytuje v týchto formách: prednáška, seminár, numerické cvičenie, konštrukčné alebo laboratórne cvičenie, projektová práca, stáž, exkurzia alebo odborná prax. Každú formu dopĺňa konzultácia ako metóda komunikácie so študentom. Pre jednotlivé formy je daný rozsah výučby v hodinách, ktoré reprezentujú priamu (rozvrhovú) výučbu študenta. Okrem priamej formy výučby má každý predmet stanovený podiel praktickej riadenej práce a samostatnej práce študenta.

 

Spôsoby hodnotenia a ukončenia štúdia predmetov

  Pre každý predmet je určený spôsob ukončenia štúdia predmetu ako jedna z nasledovných možností:

   • zápočet (z)
   • klasifikovaný zápočet (kz)
   • zápočet a skúška (zs)
   • skúška (s)
   • štátna skúška (šs)

  Spôsob hodnotenia je vlastný jednotlivým predmetom, ako aj formám výučby. Úroveň absolvovania predmetov sa hodnotí bodmi v rozsahu 0-100. Bodové hodnotenie sa v prípade predmetov so spôsobom ukončenia klasifikovaný zápočet, zápočet a skúška, skúška transformuje na známku podľa stanovenej klasifikačnej stupnice. Pri predmetoch ukončených iba zápočtom sa bodové hodnotenie premietne do udelenia, resp. neudelenia zápočtu.

  Celkové hodnotenie úrovne absolvovania predmetu je integrálnym hodnotením, ktoré v sebe zahŕňa:

  • priebežné hodnotenie
   hodnotia sa:
   • vedomosti študenta, ktoré získal priebežným štúdiom predmetu (1 až 3 priebežné testy),
   • riešenia úloh zadávaných v rámci riadenej, ako aj samostatnej práce študenta.

  • záverečné hodnotenie
   hodnotí sa úroveň absolvovania záverečného testu (ak spôsob ukončenia štúdia predmetu je skúška alebo zápočet a skúška) alebo obhajoba projektu (v predmetoch, kde sa využíva ako forma výučby projektová práca a spôsob ukončenia štúdia predmetu je klasifikovaný zápočet).

  Priebežné hodnotenie práce študentov tvorí významnú časť hodnotenia (štandardne v inžinierskom štúdiu 40-60 % z celkového hodnotenia). Je motivujúce aj pre študentov na získavanie trvalých poznatkov a zručností.

 

Projektová práca

  Projektová práca je význačnou črtou inžinierskych študijných programov. Považuje sa za základný prostriedok získavania inžinierskej zručnosti, praktických návykov a aplikovania získaných teoretických poznatkov.

  Projektová práca je zahrnutá do študijných plánov dvoma rozsiahlymi projektami:

  • individuálnym (diplomový projekt)
  • a tímovým (tímový projekt).

  Tieto projekty sú realizované piatimi samostatnými projektovými predmetmi (povinné predmety inžinierskeho štúdia). Ide o Tímový projekt I, Tímový projekt II, Diplomový projekt I, Diplomový projekt II a Diplomový projekt III vo všetkých študijných programoch inžinierskeho štúdia.

  Tímový projekt slúži predovšetkým na prípravu študentov na prácu v tíme. Cieľom je osvojenie si metód a postupov práce v tíme pri riešení rozsiahleho projektu (pre jednotlivca s daným časovým rozvrhom), a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi. Téma projektu sa vzťahuje k vybraným aspektom príslušného študijného odboru. Študent rozvíja schopnosti:

  • komunikovať v tíme,
  • spolupracovať pri vytváraní spoločného výsledku projektu (vrátane dokumentácie),
  • plánovať relatívne rozsiahly projekt,
  • účinne riadiť projekt (podieľať sa na riadení) a efektívne využiť (moderovať) diskusie v rámci tímu a aj s vedúcim projektu a zákazníkom.

  Ďalej sa projektová práca rozvíja aj implicitne v menšom rozsahu vo viacerých predmetoch. Študenti tu v priebehu semestra riešia individuálne, príp. v malých skupinách menšie projekty (2 až 6 projektov, úloh rôznej zložitosti), ktorých riešenia prezentujú a obhajujú aj ústne vo vopred stanovených termínoch. Zadania projektov korešpondujú s obsahom príslušných predmetov, v rámci ktorých sa riešia. Pre ich úspešné zvládnutie však musia študenti aplikovať aj poznatky z iných predmetov. Dôležitosť projektovej práce je vyjadrená aj podielom jej hodnotenia na celkovom hodnotení úrovne absolvovania príslušného predmetu. Hodnotenie projektovej práce typicky zahŕňa hodnotenie dokumentácie projektu (úlohy), úrovne návrhu a realizácie (podľa požiadaviek na projekt) a prezentácie projektu (úlohy).
  Dôraz kladený na samostatnú prácu a samoštúdium je reflektovaný aj kreditmi priradenými predmetu. Kredity vyjadrujú nielen počet rozvrhových hodín, ale aj objem hodín venovaných samostatnej práci a samoštúdiu.

 

Štátna skúška a diplomová práca

  Záverečnou prácou inžinierskeho štúdia je diplomová práca. Vypracovanie diplomovej práce sa realizuje vo forme troch projektových predmetov: Diplomový projekt I, Diplomový projekt II, Diplomový projekt III. Cieľom je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Súčasne je cieľom preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi, ktoré sa využívajú v príslušnej oblasti. Ide o individuálnu samostatnú riadenú projektovú prácu, ktorou má študent preukázať schopnosť:

  • aplikovať získané teoretické a praktické poznatky zo štúdia,
  • vyhľadať relevantnú literatúru, vedecké a odborné publikácie, ktoré sa vzťahujú k riešenému problému, čo umožňuje upresnenie špecifikácie problému (zadania) v súlade so súčasným stavom v príslušnej oblasti,
  • samostatne, tvorivo a kriticky spracovať nové poznatky, analyzovať možné riešenia, tvoriť modely, prípadne ich implementovať a vyhodnocovať výsledky,
  • preukázať inžiniersku zručnosť a praktické návyky,
  • prezentovať jasne a výstižne riešenie, spôsob a výsledok overenia jeho vlastností ústne aj písomne,
  • účinne riadiť vlastný projekt a efektívne využiť diskusie s vedúcim projektu.

  Diplomová práca svojím rozsahom a náročnosťou reprezentuje význam projektu ako záverečného projektu inžinierskeho štúdia a tematicky sa sústreďuje na vybranú tému z nosných tém príslušného študijného odboru.
  Témy diplomových prác si študenti vyberajú v 1. semestri inžinierskeho štúdia z definovanej množiny tém. Jednotlivé témy posudzuje z hľadiska dodržania požadovanej kvality (výskumné a odborné zameranie, náročnosť, rozsah) odborná komisia, ktorú vedie garant študijného programu.

  V inžinierskom štúdiu študent absolvuje štátnu skúšku. Štátnou skúškou inžinierskeho štúdia je obhajoba diplomového projektu a odborná rozprava k projektu (ide o špecializovanú oblasť v rámci štúdia študijného programu v danom odbore).

  Diplomovú prácu študent vytvára 3 semestre. Koniec každého semestra predstavuje kontrolný bod, v ktorom študent preukazuje dosiahnuté výsledky:

  • po 1. semestri riešenia (ukončenie predmetu Diplomový projekt I) písomná dokumentácia, ktorú hodnotí známkou vedúci projektu,
  • po 2. semestri riešenia (ukončenie predmetu Diplomový projekt II) písomná dokumentácia, ktorú hodnotí vedúci projektu; obhajoba pred min. 3-člennou komisiou; výsledné hodnotenie známkou stanovuje vedúci na základe vypracovanej dokumentácie, priebežnej práce študenta a hodnotenia obhajoby komisiou,
  • po 3. semestri riešenia (ukončenie predmetu Diplomový projekt III) písomná dokumentácia - diplomová práca, ktorú posudzuje vedúci projektu a jeden oponent.

  Diplomovú prácu študent obhajuje pred skúšobnou komisiou na vykonanie štátnej skúšky. Pri hodnotení štátnej skúšky sa berie do úvahy:

  • predložená diplomová práca s dôrazom na navrhnuté riešenie a jeho overenie, tvorivosť a výskumnú zložku projektu (na základe posudkov vedúceho projektu a oponenta),
  • práca na projekte počas jeho riešenia (na základe posudku vedúceho projektu),
  • prezentácia a obhajoba diplomovej práce,
  • vyjadrenia a stanoviská v odbornej rozprave k práci.

  Štátnu skúšku môže študent opakovať iba raz, a to v termíne určenom skúšobnou komisiou.

 

Úroveň a uplatnenie absolventov

  Všetky študijné programy na FIIT STU sú navrhnuté tak, že každý študent, ktorý skončil štúdium a obhájil diplomovú prácu získa požadované teoretické poznatky, schopnosti pre tímovú prácu, samostatnú tvorivú prácu, ako aj praktické návyky a zručnosť v zmysle profilu absolventa. Projektové práce, najmä Diplomové projekty I, II, III a Tímové projekty vyžadujú od študenta tvorivé aplikovanie získaných teoretických a praktických poznatkov v plnom rozsahu. Úspešne skončiť štúdium tak môže iba študent, ktorý sa systematicky priebežne venuje štúdiu jednotlivých predmetov. Každý absolvent tak môže:

  • nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní programových prostriedkov, informačných systémov, počítačových systémov a vo všeobecnosti aj v širšom kontexte systémov informačných technológií,
  • viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia, prispôsobovať a implementovať moderné informačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach; pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímov.

  Značné percento študentov už počas štúdia si rozširuje svoje praktické znalosti a zručnosti aj prácou v rôznych odvetviach hospodárstva, ako napr. programátori, vývojári, administrátori softvérových systémov, administrátori a projektanti počítačových sietí, vývojári technických zariadení. Väčšina takýchto študentov po absolvovaní štúdia nachádza uplatnenie najmä v tých organizáciách, v ktorých pracovali počas štúdia (ako vedúci vývojových tímov, samostatní pracovníci, riadiaci pracovníci).

  Absolventi uvedených študijných programov nájdu uplatnenie na domácom, ako aj medzinárodnom trhu práce vo všetkých odvetviach hospodárstva, tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore. Uplatnia sa vo všetkých odvetviach, ktoré využívajú metódy a prostriedky informatiky a informačných technológií na riadenie a správu svojich procesov (napr. priemyselné podniky, bankovníctvo, doprava, zdravotníctvo, vzdelávacie inštitúcie a pod.). Sú pripravení aj na štúdium študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania.