Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

5. 6. 2020 Bratislava

Vedenie FIIT STU očakáva sfunkčnenie fakultného senátu. Bude rešpektovať akékoľvek výsledky volieb a pozýva nespokojných zamestnancov rokovať s vierou v nájdenie konštruktívneho riešenia situácie.

Intenzívne rokovania z posledných dní pred voľbami do fakultného senátu medzi rektorom univerzity, predsedom Akademického senátu STU, vedením FIIT STU, nespokojnými študentmi a zástupcami nespokojných zamestnancov, žiaľ, zatiaľ nepriniesli dohodu. Vedenie fakulty však verí, že po oznámení výsledkov volieb, FIIT nastúpi na cestu k nájdeniu konštruktívneho riešenia situácie na fakulte.

Ako už bolo naznačované, budúcnosť fakulty môže byť ohrozená, ak sa bude napätie po voľbách do akademického senátu fakulty opäť eskalovať, napríklad prípadným opätovným znefunkčnením fakultného senátu nespokojnými zamestnancami.

„Je mi veľmi ľúto, že sme do termínu senátnych volieb nenašli riešenie situácie, akceptovateľné pre obe strany sporu. Dnes, ešte pred zverejnením výsledkov, pozývam nespokojných kolegov na pondelkové rokovanie. Verím, že sa nám podarí posunúť. Výsledky volieb, akokoľvek dopadnú, budeme ako vedenie fakulty plne rešpektovať. Teším sa, že po takmer roku od vzdania sa mandátov kolegov z opačného názorového spektra, bude konečne sfunkčnený akademický senát našej fakulty. Chcem veriť, že bude pokojne a dlhodobo vykonávať svoju činnosť,“ povedal prof. Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU.

„V predchádzajúcich rokovaniach, žiaľ, nedošlo k dohode. Boli urobené viaceré ústupky. Smerovali sme k dohode, avšak radikálnu požiadavku na prepustenie najskôr troch a následne štyroch zamestnancov, ktorí aktuálne fakulte prinášajú veľkú pridanú hodnotu, sme nemohli akceptovať. Bolo by veľmi krátkozraké prepustiť štyroch zamestnancov, a to len z jednej strany sporu, a tým na nich hodiť celú vinu za to, čo sa tu za posledný rok udialo,“ povedal Kotuliak.

Jeden z týchto pracovníkov je aktuálne najkvalitnejším výskumníkom fakulty, nakoľko má najvyšší H-index na celej fakulte. Ďalší pracovník je prodekanom pre štúdium, ktorému fakulta môže ďakovať za veľký prínos pri zvládaní náročného prechodu na online výučbu v čase korona pandémie, čo ocenila aj prorektorka STU pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov, doc. Bakošová. Ďalšou obetovanou hlavou mal byť človek, ktorý sa venuje manažovaniu fakultnej časti niekoľkomiliónového projektu ACCORD a bez neho by fakulta nevedela projekt úspešne realizovať. Posledným obetovaným mal byť pracovník s dlhoročnými skúsenosťami v projektovom manažmente EU projektov, vďaka ktorému taktiež FIIT STU zvláda realizáciu projektov, ktoré získala v poslednom období.

Vedenie fakulty v ostatných rokovaniach ponúklo nespokojným zamestnancom dve miesta prodekanov vo vedení fakulty, miesto predsedu akademického senátu FIIT, rešpektujúc rovnocenné zastúpenie v zamestnaneckej časti senátu v pomere 4:4 podľa stanov volieb. Ponuka zahŕňala aj predĺženie zmlúv do 31. 7. 2020 všetkým zamestnancom s končiacim pracovným pomerom k 30. 6. 2020 a vypísanie výberových konaní s najskorším možným termínom realizácie.

„V minulosti nikto neapeloval na vyhadzovanie ľudí. Keď bola odhalená spolupráca fakulty s firmou, ktorá sa venuje hazardu a naši pracovníci a študenti jej mali pomáhať‚ ´manažovať riziká´ a ´optimalizovať zisk v anonymnom aj neanonymnom prostredí´, ozvalo sa len málo hlasov apelujúcich na morálku a už vôbec žiadne, ktoré by žiadali vyvodenie personálnej zodpovednosti,“ dodal ako príklad dvojakého metra prof. Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU.

„Tak, ako mala vo svojom volebnom programe prijímanie nových zamestnancov aj bývalá pani dekanka, aj ja som zástancom rozširovania personálnych kapacít našej fakulty. Predpokladám, že s týmto úmyslom prijala aj prof. Bieliková nových zamestnancov v období pred voľbami dekana, ako aj pred jej odchodom z funkcie a nástupom nového vedenia FIIT,“ dodal Kotuliak.

„Ktokoľvek uvažuje nad súčasnou situáciou, je mu jasné, že sa do budúcna nemôže jeden ústav fakulty elitársky vyvyšovať nad druhý, ale musia sa vzájomne rešpektovať a mať rovnocennú účasť na riadení fakulty. K tomu všetkých zúčastnených vedenie fakulty pozýva, pretože ak by to tak nebolo, napätie bude opäť narastať. V rámci ostatných rokovaní vedenie, ako ústupok a hraničnú možnosť, ponúklo dokonca aj to, že sa “naša strana sporu“ zdvihne a odíde z FIIT na iné pracovisko. Toto bolo nespokojnými zamestnancami taktiež odmietnuté a rokovania sa zasekli na radikálnej požiadavke – na prepustenie štyroch zamestnancov. Je nám ľúto, že napriek dobrým úmyslom nájsť riešenie, sa toto dosiaľ nepodarilo, no vedenie verí a urobí všetko pre to, aby k tomu došlo,“ dodal dekan FIIT STU.

„Som presvedčený, že sfunkčnený akademický senát FIIT STU zlepší diskusiu na pôde našej fakulty a zároveň odbremení univerzitný senát. Pozývam všetkých k spolupráci na rozvoji našej fakulty,“ uzavrel Kotuliak.


Tlačová správa: Vedenie FIIT STU očakáva sfunkčnenie fakultného senátu (Bratislava 5. 6. 2020)