Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

22. 3. 2022:  Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské študijné programy na FIIT STU v Bratislave pre akademický rok 2022/23 - schválené v AS FIIT STU.
22. 3. 2022:  Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske študijné programy na FIIT STU v Bratislave pre akademický rok 2022/23 - schválené v AS FIIT STU.
25. 1. 2022:  Príkaz dekana č. 1/2022 zo dňa 25. 1. 2022 - Čerpanie dovoleniek zamestnancov ústavov a pracovísk FIIT STU v Bratislave v kalendárnom roku 2022
18. 1. 2022:  Dlhodobý zámer vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti FIIT STU v Bratislave na roky 2022 - 2027
18. 1. 2022:  Vnútorný predpis 1/2022 - Organizačný poriadok FIIT STU v Bratislave
3. 12. 2021:  Smernica dekana 3/2021 - Postup objednávania, realizácie a finančného vyrovnania krátkodobých nájmov priestorov FIIT STU v Bratislave
19. 10. 2021:  Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske študijné programy na FIIT STU v Bratislave pre akademický rok 2022/23 - schválené v AS FIIT STU.
8. 9. 2021:  Príkaz dekana 5/2021 - Postup uvoľňovania mimoriadnych opatrení na FIIT STU v súvislosti s krízou COVID‐19 a začiatkom zimného semestra akademického roka 2021/22
15. 7. 2021:  Smernica dekana 2/2021 - Predkladanie ročných a záverečných správ projektov financovaných APVV na FIIT STU v Bratislave
8. 6. 2021:  Zásady volieb do Akademického senátu FIIT STU v Bratislave
31. 5. 2021:  ÚPLNÉ ZNENIE Štatútu FIIT STU v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3
31. 5. 2021:  Dodatok č. 3 k Štatútu FIIT STU v Bratislave
11. 5. 2021:  Zásady volieb kandidáta na dekana a odvolávania dekana FIIT STU v Bratislave
12. 5. 2021:  Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2020
4. 5. 2021:  Príkaz dekana č. 3/2021 zo dňa 4. 5. 2021 - Postup uvoľňovania mimoriadnych opatrení na FIIT STU v Bratislave v súvislosti s krízou COVID–19
4. 5. 2021:  Príkaz dekana č. 2/2021 zo dňa 4. 5. 2021 - Čerpanie dovoleniek zamestnancov ústavov a pracovísk FIIT STU v Bratislave v kalendárnom roku 2021
9. 2. 2021:  Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU.
29. 1. 2021:  Smernica dekana č. 1/2021 zo dňa 29. 1. 2021 - Prevádzka nového elektronického systému evidencie dochádzky (ESED)
8. 9. 2020:  Príkaz dekana č. 10/2020 zo dňa 8. 9. 2020 - Opatrenia upravujúce podmienky na FIIT STU počas mimoriadnej situácie vyhlásenej na obmedzenie šírenia koronavírusu COVID-19
18. 8. 2020:  Príkaz dekana č. 9/2020 zo dňa 18. 8. 2020 - Opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených finančnou kontrolou na mieste č. 2/2020 na FIIT STU
30. 7. 2020:  Príkaz dekana č. 8/2020 zo dňa 30. 7. 2020 - Opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených prešetrením podania „Podozrenie na protispoločenskú činnosť na FIIT STU“
1. 8. 2020:  Smernica dekana č. 1/2020 zo dňa 1. 8. 2020 - Vykonávanie finančnej kontroly na FIIT STU v Bratislave
29. 6. 2020:  Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do Akademického senátu FIIT STU - schválený AS STU dňa 29. 6. 2020 s účinnosťou dňom schválenia
18. 6. 2020:  Príkaz dekana č. 7/2020 zo dňa 18. 6. 2020 - Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených preverením oznámenia protispoločenskej činnosti na FIIT STU
27. 5. 2020:  Príkaz dekana č. 6/2020 zo dňa 27. 5. 2020 - Príkaz dekana o postupe uvoľňovania mimoriadnych opatrení na FIIT STU v súvislosti s krízou COVID-19
30. 4. 2020:  Príkaz dekana č. 5/2020 zo dňa 30. 4. 2020 - Príkaz dekana o hromadnej dovolenke a čerpaní dovoleniek v kalendárnom roku 2020 pre zamestnancov ústavov a pracovísk FIIT STU
15. 4. 2020:  Príkaz dekana č. 4/2020 zo dňa 15. 4. 2020 - Príkaz dekana o mimoriadnych ekonomických opatreniach na FIIT STU v súvislosti s krízou COVID-19
31. 3. 2020:  Príkaz dekana č. 3/2020 zo dňa 31. 3. 2020 - Zmena organizácie štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2019/20 a termínov prijímacích konaní pre akademický rok 2020/21
31. 3. 2020:  Príkaz dekana č. 2/2020 zo dňa 31. 3. 2020 - Príkaz dekana o čerpaní dovoleniek v kalendárnom roku 2020 pre zamestnancov ústavov a pracovísk FIIT STU
10. 3. 2020:  Príkaz dekana č. 1/2020 zo dňa 10. 3. 2020 - Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na FIIT STU
9. 3. 2020:  Zrušenie vyhláseného termínu volieb do zamestnaneckej časti AS FIIT STU v Bratislave na funkčné obdobie 2019 - 2023 plánovaného na 17. 3. 2020
31. 1. 2020:  Dodatok ku kritériám pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na STU podľa čl. 4, bodu 6 pre študentov FIIT STU v Bratislave
28. 10. 2019:  Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FIIT STU - schválený AS STU dňa 28. 10. 2019 s účinnosťou dňom schválenia
20. 5. 2019:  Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2018
16. 5. 2019:  Štipendijný poriadok FIIT STU - schválený AS FIIT STU dňa 16. 5. 2019 s účinnosťou 1. 6. 2019
26. 4. 2018:  Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2017
20. 3. 2018:  Štatút Medaily Jozefa Murgaša
13. 3. 2018:  ÚPLNÉ ZNENIE Organizačné poriadkU FIIT STU v znení dodatkov č. 1 až 3 (zo dňa 13. 3. 2018)
13. 3. 2018:  Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu Organizačný poriadok FIIT STU (zo dňa 13. 3. 2018)
13. 3. 2018:  Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
20. 9. 2017:  Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
22. 5. 2017:  Dodatok ku kritériám pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na STU podľa čl. 4, bodu 5 pre študentov FIIT STU v Bratislave
4. 5. 2017:  Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2016
7. 3. 2017:  Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
19. 9. 2016:  Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
19. 9. 2016:  Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
19. 9. 2016:  Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
30. 6. 2016:  Vykonávanie finančnej kontroly na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
25. 4. 2016:  Príkaz dekanky FIIT STU č. 1/2016:
o čerpaní dovoleniek v kalendárnom roku 2016 pre zamestnancov ústavov a pracovísk FIIT STU.
7. 4. 2016:  Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2015
18. 2. 2016:  Organizačný poriadok FIIT, schválený AS FIIT STU dňa 2. 12. 2003 v znení neskoršej zmeny:
Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu - aktualizovaný, úplné znenie
27. 9. 2011:  Zásady volieb dekana
31. 5. 2010:  Štatút fakulty zo dňa 31. 5. 2010 v znení dodatkov č. 1 a 2
9. 4. 2010:  Organizačný poriadok FIIT, schválený AS FIIT STU dňa 2. 12. 2003 v znení neskoršej zmeny - úplné znenie
14. 9. 2009:  Smernica č. 3/2009 o uznaní absolvovanej časti vysokoškolského štúdia
18. 11. 2008:  Smernica dekana FIIT STU č. 4/2008: Podmienky priznania motivačných štipendií poskytnutých z účelovo pridelných prostriedkov štátneho rozpočtu
schválená 18. novembra 2008 v AS FIIT STU
1. 2. 2008:  Smernica dekana č. 1/2008 o spoplatnení výkonov spojených s habilitáciami, inauguráciami a obhajobami DrSc. na STU pre externých uchádzačov
26. 9. 2006:  Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
1. 4. 2006:  Usmernenie pre žiadateľov o sociálne štipendiá podľa nových predpisov platných od 1. 4. 2006
15. 2. 2006:  Vyhláška MŠ SR z 15. 2. 2006 o priznaní sociálnych štipendií študentom vysokých škôl
22. 12. 2005:  Smernica dekana č. 9/2005 určujúca školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijných programov - platná pre a. r. 2006/07
22. 12. 2005:  Príkaz dekana č. 2/2005 o výške školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študijných programov - pre a. r. 2006/07
22. 11. 2005:  Smernica dekana k realizácii Vyhlášky MŠ SR č. 453/2005 Z. z. z 28. septembra 2005 o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia - schválené v AS FIIT STU
24. 10. 2005:  Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
15. 3. 2005:  Smernica dekana č. 8/2005 o spoplatnení výkonov spojených s obhajobami dizertačných prác, habilitáciami, inauguráciami a obhajobami na STU pre externých uchádzačov
3. 5. 2005:  Študijné programy na akademický rok 2005/06 - prerokované v AS FIIT STU a schválené vo VR FIIT STU
15. 12. 2004:  Ďalšie podmienky prijatia na inžinierske štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
15. 12. 2004: Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
14. 12. 2004:  Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
16. 2. 2004:  Štatút fakulty - schválený v AS STU (schválený v AS FIIT STU 3. 2. 2004)
15. 12. 2004: Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium na FIIT STU - schválené v AS FIIT STU
10. 2. 2004:  Rokovací poriadok vedeckej rady fakulty - schválený vo VR FIIT STU
3. 2. 2004:  Zásady volieb do akademického senátu fakulty - schválené v AS FIIT STU
7. 1. 2004:  Poverenie rozvíjať študijné odbory v bakalárskom a inžinierskom štúdiu - list rektora
2. 12. 2003:  Organizačný poriadok - schválený v AS FIIT STU
29. 10. 2003:  Rokovací poriadok akademického senátu fakulty - schválený v AS FIIT STU
1. 10. 2003:  Poverenie rozvíjať študijné odbory v doktorandskom štúdiu - list rektora
31. 7. 2003:  Poverenie vykonávať pôsobnosť orgánov akademickej samosprávy - list rektora
30. 7. 2003:  Zriaďovacia listina Fakulty informatiky a informačných technológií