Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Možnosť podpory internacionalizácie základného výskumu na Slovensku prostredníctvom fondu s Massachusetts Institute of Technology.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) uzatvorilo dohodu s jednou z najprestížnejších univerzít sveta – Massachusetts Institute of Technology (MIT) s cieľom financovať spoločné projekty základného výskumu a výskumnú spoluprácu medzi fakultami a študentmi MIT a verejnými školami, univerzitami a verejnými výskumnými inštitúciami so sídlom v SR.

V období troch rokov budú vyhlásené tri výzvy na roky 2021, 2022 a 2023, pričom prvá výzva na predkladanie projektov bude otvorená už od septembra do decembra tohto roka.

MIRRI SR každý rok formou grantov podporí dva až štyri projekty, do výšky 30 000 USD (cca 25 000 EUR) na projekt.

Prihlasovanie projektov bude prebiehať elektronicky formou jednoduchej žiadosti priamo na stránke MIT, pričom žiadosť budú podávať vedecké tímy MIT spolu so slovenskými vedcami, ktorí budú spolužiadateľmi. Finálnym produktom je ideálne vedecká publikácia publikovaná na medzinárodnej úrovni, ale môže ísť aj o zorganizovanie workshopu, semináru či iného podujatia. Okrem toho musí byť vypracovaná správa o výsledkoch spolupráce. Cieľom týchto krátkodobých výskumných spoluprác je vytvoriť partnerstvo, ktoré presiahne časový rámec existencie fondu a v budúcnosti môže priniesť ďalšie formy vedeckých spoluprác aj dodatočné súkromné zdroje na financovanie výskumu.

Prečo sa zapojiť?

  • Spolupráca s MIT je známkou kvality pre slovenské vedecké tímy, ich ďalšie potenciálne spolupráce a excelentné miesto pre získavanie praktických vedeckých skúseností našich mladých vedcov.
  • Prostriedky fondu umožňujú osobné stretnutia, workshopy, rozhovory a brainstorming – čo je faktorom, ktorý často určuje, či zdieľaný záujem prerastie do spoločného výskumu.
  • Príjemcovia grantu často spoločne publikujú svoje zistenia a hľadajú väčšie granty na udržanie ich spolupráce ako aj úspešnú realizáciu projektov.
  • Granty majú často trvalý vplyv na vedecké smerovanie fakulty a študentov zapojených do projektov.

Podrobnejšie informácie pre potenciálnych žiadateľov budú uverejnené na webovej stránke www.mirri.gov.sk. Na tejto stránke nájdu žiadatelia všetky potrebné informácie, mechanizmy fondu, časový harmonogram, vzor žiadosti, FAQ a pod.

Projekt sa spúšťa 13. septembra 2021.