Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Napriek vyhláseniam UK, STU, TU, ŽU a ich podpore aj zo strany AS FIIT STU bola dňa 22. 10. 2021 nedemokratickým spôsobom predložená novela vysokoškolského zákona do medzirezortného pripomienkového konania, ktorá zásadným spôsobom obmedzuje akademické práva a slobody a politizuje vysokoškolské prostredie, pričom tieto slobody boli vydobyté študentmi a ich pedagógmi v novembri 1989.

Preto AS FIIT STU zvolal na 27. 10. 2021 mimoriadne zasadnutie. Mementom pre nás je obmedzenie akademických práv a slobôd v rokoch 1938 fašistickým zločineckým režimom a 1948 nastupujúcou komunistickou totalitnou diktatúrou.

Zároveň vyzýva akademickú obec k odmietnutiu tohto, univerzity devastujúceho, materiálu ako celku. Vzhľadom na blížiace sa výročie "Nežnej revolúcie" je táto téma o to viac naliehavá.

Zasadnutia sa zúčastnil aj dekan FIIT STU. Citoval zo stanoviska Slovenskej rektorskej konferencie, informoval o konaní zasadnutia Rady vysokých škôl (RVŠ) dňa 26. 10. 2021 a konštatoval, že vysoké školy boli oklamané ministrom školstva a štátnym tajomníkom. Predloženou novelou VŠ zákona stratia vysoké školy akademické slobody, zároveň bolo avizované výrazné podfinancovanie vysokých škôl (za dva roky po sebe pôjde už o sumu 45 miliónov eur).

Dr. Šoltés ako člen RVŠ informoval o jej zasadnutí 26. 10. 2021, kde bolo prijaté uznesenie k predloženej novelizácii. RVŠ zásadne odmieta predloženú novelu tohto zákona a žiada ministra školstva o stiahnutie návrhu novely z medzirezortného pripomienkovania, nakoľko ministerstvo využilo kontaktnú skupinu ako nástroj na jednostranné presadenie svojich zámerov. RVŠ vyzýva akademické obce k vyjadreniu stanoviska k tejto novele a vyzýva k protestným zhromaždeniam.

Dr. Šoltés zdôraznil, že z navrhovanej novely okrem iného vyplýva, že správna rada vysokej školy bude mať priamy dosah na nakladanie s majetkom vysokých škôl, čo je neprístupné.

V diskusii zaznelo aj upozornenie študentského senátora na nepriaznivé dôsledky novely na samotných študentov. Ďalší zo senátorov poukázal, že novela nerieši kvalitu vzdelávania.

Vo verejnom hlasovaní senátori jednohlasne odmietli predkladanú novelu vysokoškolského zákona do medzirezortného pripomienkového konania.

AS FIIT STU dôrazne a opakovane odmieta novelu vysokoškolského zákona predloženú do medzirezortného pripomienkového konania a žiada jej stiahnutie z medzirezortného pripomienkového konania.

Predložená novela vysokoškolského zákona nevytvára predpoklady na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, zásadným spôsobom obmedzuje akademické práva a slobody, pričom tieto slobody boli vydobyté študentmi a ich pedagógmi v novembri 1989, politizuje vysokoškolské prostredie, čím si Ministerstvo školstva VVaŠ SR vytvára priamy dosah na nakladanie s majetkom vysokých škôl.

AS FIIT STU zároveň v plnom rozsahu podporuje stanovisko RVŠ prijaté dňa 26. 10. 2021.


Súvisiace odkazy: