Prejsť na obsah
Fakulta informatiky a informačných technológií

Organizačná štruktúra fakulty vychádza z činností vykonávaných v zmysle poslania fakulty a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Organizačné jednotky

Organizačné jednotky sa vytvárajú v súlade s poslaním FIIT s potrebami zabezpečenia požadovaných činností a efektívnosti využívania ľudských a materiálnych zdrojov STU.

 

Vedenie fakulty

 

Orgány akademickej samosprávy

Organizačná štruktúra FIIT vychádza z poslania fakulty a jej úloh v oblasti vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti. Organizačná štruktúra zohľadňuje potrebu optimalizácie riadiacich a administratívnych procesov s maximálnym využívaním informačných a komunikačných technológií. Berie do úvahy aj nevyhnutnú potrebu implementácie systému zabezpečovania kvality pre všetky činnosti vyplývajúce z poslania fakulty.

Základnou organizačnou jednotkou Fakulty informatiky a informačných technológií v oblasti vzdelávania a výskumu je ústav. Ústav organizačne zabezpečuje vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a inú činnosť v oblasti svojho odborného zamerania v súlade s poslaním fakulty. Každý ústav zodpovedá za študijný program, príp. viac študijných programov, v ktorých fakulta poskytuje vzdelávanie.