Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava v zastúpení jej dekanom, doc. Ing. Pavlom Čičákom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje
výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov - odborných asistentov :

1 miesto viazané na študijný odbor Počítačové a komunikačné systémy a siete,

1 miesto viazané na študijný odbor Aplikovaná informatika,

 

Požiadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, prípadne preukázateľne pokročilý stupeň dokončovania dizertácie v dbore, prípadne príbuznom odbore,
  • vedecko-pedagogická hodnosť v odbore, prípadne v príbuznom odbore,
  • znalosť anglického jazyka,
  • preukázateľné pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru,
  • občianska morálna bezúhonnosť.

 

Prihlášky do výberového konania v termíne do 20. septembra 2013 zasielajte na:

Personálne oddelenie FIIT STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

 

K prihláške do výberového konania doložte:

  • štrukturovaný profesijne orientovaný životopis,
  • kópiu dokladov o vzdelaní,
  • prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti,
  • doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov).