Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Semináre umelej inteligencie sú organizované na Ústave aplikovanej informatiky FIIT STU
a Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK ako pravidelné stretnutie pracovníkov a študentov obidvoch pracovísk,
ktorí majú záujem o informatický vedný odbor Umelá inteligencia v jej rôznych podobách
od riadenia až po kognitívnu vedu.
Organizační vedúci: prof. Vladimír Kvasnička a doc. Igor Farkaš

Seminár sa koná v zimnom semestri akad. roka 2013/14

7. októbra - 9. decembra 2013

v pondelky 16:00 - 17:30
v zasadacej miestnosti ÚAPI (4.08 na 4. NP) FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2

07. 10. 2013
pondelok
16:00
Automatic Model Building: Let Your Data Speak
1. seminár - v miestnosti 4.08, FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Ing. Ján Dolinský, PhD. (2BridgZ Slovakia, Bratislava)
14. 10. 2013
pondelok
16:00
Construction of Near-optimal Vertex Clique Covering for Real-world Networks
2. seminár - v miestnosti 4.08, FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Ing. David Chalupa (Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave)
21. 10. 2013
pondelok
16:00
Kognitivní religionistika - kontroverzní paradigma nebo příslib vědeckého studia náboženství
3. seminár - v miestnosti 4.08, FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: doc. PhDr. David Vaclavik, PhD. (Ústav religionistiky, Laboratoř pro experimentální výzkum náboženstvi, FF MU, Brno, ČR)
28. 10. 2013
pondelok
16:00
Social Human-Robot Interaction
4. seminár - v miestnosti 4.08, FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Ing. Mária Virčíková (Katedra kybernetiky a umelej inteligencie FEI TU v Košiciach)
4. 11. 2013
pondelok
16:00
Visual object detection and object recognition
5. seminár - v miestnosti 4.08, FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Ing. Vanda Benešová, PhD. (Ústave aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave)
11. 11. 2013
pondelok
16:00
Praktické aplikácie rozpoznávania reči a syntézy reči na Slovensku
6. seminár - v miestnosti 4.08, FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Ing. Milan Rusko, PhD. (Ústav informatiky SAV)
18. 11. 2013
pondelok
16:00
Rozpoznávanie obrazov pomocou hierarchickej časovej pamäte
7. seminár - v miestnosti 4.08, FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Mgr. Radoslav Škoviera (KAI FMFI UK a Ústav merania SAV)
25. 11. 2013
pondelok
16:00
Analýza efektu krátkodobej a dlhodobej motivácie pomocou fuzzy prístupu
8. seminár - v miestnosti 4.08, FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Ing. Ladislav Clementis (Ústav aplikovanej informatiky FIIT STU v Bratislave)
02. 12. 2013
pondelok
16:00
Typované deskripčné logiky vyššieho rádu pre slovníky prepojených dát
9. seminár - v miestnosti 4.08, FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: Mgr. Ján Kľuka PhD. (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave)
09. 12. 2013
pondelok
16:00
Rozpoznávanie v reálnom čase
10. seminár - v miestnosti 4.08, FIIT STU v Bratislave
Prednášajúci: RNDr. Andrej Lučný, PhD. (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK v Bratislave a MicroStep-MIS)

Harmonogram seminára na stiahnutie.