Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

29. 1. 2014 o 11.15 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 3.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Kompana

Názov dizertačnej práce:     Group and Single-user Influence Modeling for Personalized Recommendation
Odbor:     9.2.5. Softvérové inžinierstvo

Školiteľ:

 • prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

 • doc. Ing. Ján Genči, PhD. - FEI TU v Košiciach
 • doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D - FEI VŠB TU Ostrava

Abstrakt:

  V tejto práci sa zameriavame na prístupy personalizovaného odporúčania skupinám používateľov. Z pohľadu vplyvu na odporúčanie diskutujeme charakteristiky skupinového odporúčania ako veľkosť’ skupiny, rôznorodosť členov a pod. Analyzujeme niekoľko prístupov pre modelovanie skupiny ako agregácia odporúčaní, preferencií a konštrukcia modelu skupiny. Zameriavame sa na zlepšenie prístupov skupinového odporúčania zohľadnením rôznych aspektov samotného odporúčania a používateľov; rovnako skúmame aplikovanie takéhoto odporúčania do špecifických domén, hlavne domény s malou aktivitou používateľov, vzdelávanie a odporúčanie filmov.

  Plenty of our daily activities have a social character, in other words a group of users instead of the single performs them. In order to provide recommendations for these activities we should construct group recommendations, which combine group members' preference and produces one list of recommended items for the whole group.
  In this thesis, we focus on recommendation approaches for a group as a unit. We discuss group recommendation characteristics as group size, group homogeneity etc. from the recommendation influence point of view. We analyze several approaches for group modeling as single recommendations aggregation, user's preference aggregation or group model construction. We focus on improving the group recommendation approaches by considering various aspects of recommendation and users; we also explore specific domains application, namely low activity domains, educational learning and movie recommendation.

  Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.