Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Fakulty informatiky a informačných technológií so sídlom Ilkovičova 2, 842 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa :

1 miesto vysokoškolského učiteľa,
odborného asistenta s PhD. pre študijný odbor Počítačové inžinierstvo so zameraním na počítačové a komunikačné siete.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v dbore, prípadne príbuznom odbore,
  • znalosť anglického jazyka,
  • preukázateľné výskumné a vzdelávacie pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru,
  • pedagogická prax v odbore,
  • občianska morálna bezúhonnosť.

Prihlášky do výberového konania v termíne do 13. júna 2014 zasielajte na:

Oddelenie ľudských zdrojov FIIT STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

K prihláške do výberového konania doložte:

  • štrukturovaný profesijne orientovaný životopis,
  • kópiu dokladov o vzdelaní,
  • potvrdenie o odbornej praxi,
  • prehľad vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti v odbore,
  • doklad o bezúhonnosti (čestné vyhlásenie).

Predpokladaný nástup 1. júla 2014.