Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Fakulty informatiky a informačných technológií so sídlom Ilkovičova 2, 842 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa :

1 miesto vysokoškolského učiteľa,
odborného asistenta so zameraním na anglický jazyk v študijnom odbore ako Učiteľstvo akademických predmetov, Cudzie jazyky a kultúry, Prekladateľstvo a tlmočníctvo a inom príbuznom študijnom odbore.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa v jednej z oblastí príslušného odboru,
  • preukázateľné vzdelávacie pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru,
  • pedagogická prax v odbore,
  • občianska morálna bezúhonnosť.

Prihlášky do výberového konania v termíne do 11. augusta 2014 zasielajte na:

Oddelenie ľudských zdrojov FIIT STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

K prihláške do výberového konania doložte:

  • štrukturovaný profesijne orientovaný životopis,
  • kópiu dokladov o vzdelaní,
  • prehľad doterajšej praxe a publikačnej činnosti v odbore,
  • doklad o bezúhonnosti (čestné vyhlásenie).

Predpokladaný nástup 1. septembra 2014.