Prejsť na obsah
dizertácie

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

26. 8. 2014 o 13.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 5.08 obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Pišteka

Názov dizertačnej práce:     Nové metódy syntézy logických obvodov s multiplexormi
New multiplexer-based swithing circuit synthesis methods
Odbor:     9.2.9 Aplikovaná informatika

Školiteľ:

 • prof. Ing. Milan Kolesár, CSc., FIIT STU v Bratislave

Oponenti dizertačnej práce:

 • doc. Ing. Ján Bača, PhD. - FEI TU v Košiciach
 • Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. - FIT VUT v Brně

Abstrakt:

  Práca sa zaoberá problematikou metód syntézy logických obvodov s multiplexormi so zameraním sa na optimalizáciu a redukciu týchto obvodov. Analyzuje a opisuje súčasný stav optimalizácie a redukcie multiplexorových stromov, ako aj samotné zdôvodnenie používania multiplexorov v obvodoch. Na základe analýzy je navrhnutá nová reprezentácia rozhodovacích diagramov vychádzajúca z binárnych rozhodovacích diagramov s použitím reziduálnej premennej. Navrhnutý model možno jednoducho transformovať na multiplexorový strom.
  Navrhnutý model bol experimentálne overený na referenčných obvodoch s poukázaním na jeho úsporu v počte prvkov v modeli, čo je aj hlavný prínos nového typu binárneho rozhodovacieho diagramu do oblasti návrhu logických obvodov s multiplexormi. Navrhnutý model umožňuje pracovať s binárnymi rozhodovacími diagramami bez použitia prvého a najpočetnejšieho stupňa uzlov a vďaka zachovaniu potrebných vlastností binárneho rozhodovacieho diagramu umožňuje jeho širšie použitie pre viacero, už existujúcich, optimalizačných metód ako je ukázané na realizovaných experimentoch.

  The work deals with the problem of methods of synthesis of switching circuits with multiplexers and it is mainly focused on optimization and reduction of these circuits. It analyzes and describes the state of art in optimization and reduction methods of multiplexer trees and also contains description of the justification for the use of multiplexers in the switching circuits. Based on the analysis, the novel method of decision diagrams based binary decision diagrams which uses residual variable is described. Proposed model can be easily transformed to the multiplexer tree.
  The proposed model was experimentally validated on the benchmark circuits with reference to the saving in the number of nodes in a model of what constitutes a major contribution to a new type of binary decision diagrams in switching circuits design with multiplexers. A new type of binary decision diagram allows anyone to work without using the lowest and most numerous level of nodes and through the preservation of the necessary properties of binary decision diagram allows its widespread use for a number of already existing, optimization methods as it is shown in performed experiments.

  Autoreferát dizertačnej práce zaslaný do vedeckého časopisu Information Sciences and Technologies - Bulletin of ACM Slovakia

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Študijnom oddelení FIIT STU.