Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Kvalita v informačných technológiách

Medzinárodná konferencia o normách ISO pre informačné technológie
organizovaná ÚNMS SR – Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
v spolupráci s Capco Slovensko.

19. februára 2015 o 8.30 hod.

Turingova veľká učebňa (-1.58 na 1. PP)
FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2 (Mlynská dolina)

Vstup voľný.

Program       Abstrakty
8.30 Otvorenie

9.00 Mobilní (Telco) operátori a “Big Data Problém” – Ako problému predísť?
Kai Rannenberg, Goethe University, Frankfurt am Main, Germany

Anotácia:
Internetové a telekomunikačné aplikácie sa stávajú stále viac osobné, čo spôsobuje veľké problémy pri ochrane osobných údajov. Jedným príkladom je súčasný trend identifikácie používateľov internetu (napr. na sociálnych sieťach) vedúcej k prepojeným systémom riadenia identity založenom na certifikátoch, ktoré sú potrebné pre kontrolu bezpečného prístupu žiadateľov. Príspevok uvádza projekt EÚ nazvaný ABC4Trust zameraný na podporu prepojenia a vzájomnej zameniteľnosti P-ABC technológií vrátane integrovanej architektúry a dvoch pilotných aplikácií pre univerzitné komunikačné systémy a univerzitné školiace a testovacie stredisko. Na záver prednášky bude poskytnutá informácia o aktuálnej činnosti a plánoch technickej subkomisie SC27/WG5 “Riadenie identity a privátne technológie” v rámci technickej komisie ISO/IEC JTC1/SC27.


10.00 Aktuálny stav prípravy revízie normy ISO 9001
Miroslav Hrnčiar, Žilinská univerzita, SR

Anotácia:
Revízia normy ISO 9001 pre systémy manažérstva kvality prináša v roku 2015 dôležité zmeny. Štruktúrou sa stane kompatibilná s ostatnými normami systémov manažérstva, čo uľahčuje tvorbu integrovaného systému manažérstva v organizácii. Uprednostňuje tri základné koncepcie, ktoré je možné vyjadriť ako: procesný prístup napojený na stratégie a dosahovanie želaných výsledkov; pokračujúca podpora PDCA logiky zlepšovania; a úplne nová koncepcia, orientovaná na myslenie založené na riziku.


10.20 Aktuálny stav vývoja noriem radu ISO 27000
Miloslav Durčík, RSN System

Anotácia:
Prednáška poskytne prehľad o normách určených na technickú realizáciu informačnej bezpečnosti, ktoré s uvedenou oblasťou súvisia ako aj informáciu, ktoré normy už sú vydané, ktoré sú v stave príprav a ktoré budú vydané v blízkej budúcnosti.


10.40 Zmeny v ISO/IEC 27001:2013
Lenka Gondová, ProExcellence

Anotácia:
Zmeny požiadaviek ISO/IEC 27001:2013 s porovnaním na zmeny oproti ISO/IEC 27001:2005. Príklady aplikácie požiadaviek normy v praxi. Príklady najčastejších nedostatkov pri auditovaní požiadaviek certifikačnej normy.


11.00 Prestávka

11.20 ISO normy - pridaná hodnota pre firmu, či nutné zlo
Erika Slivová, ANASOFT PR

Anotácia:
Prezentácia ponúka odpovede na otázky, či sú normy, procesy, predpisy, smernice, pravidlá a politiky vhodné len pre veľké korporácie. Kedy a prečo po normách siahajú aj menšie firmy a čo im prinášajú. Zároveň sa prednášajúca podelí o skúsenosti, ako sa nám darí plniť požiadavky ISO noriem v otvorenej kultúre rodinnej firmy.


11.40 Aktuálny stav vývoja noriem radu ISO 20000
Oskar Zviják, Tempest Slovensko

Anotácia:
Príspevok sa venuje aktuálnemu stavu noriem radu ISO 20 000 najmä z pohľadu potrieb slovenského IT priemyslu. Obidve kľúčové normy tohto radu ISO 20 000-1 a ISO 20 000-2 boli nedávno aktualizované a prebieha process ich prekladu a prevzatia do sústavy SÚTN, čo prináša aj zmeny v oblasti terminológie a základných definícií. Príspevok zároveň poukazuje na prínosy používania normy, väzbu na iné normy ale aj problematické miesta spôsobené prevzatím noriem z anglosaského prostredia.


12.00 Prečo Slovensko potrebuje Cloudové služby
Peter Balco, HP Slovensko

Anotácia:
Novozriadená technická subkomisia pre oblasť cloudových technológií a služieb vytvára platformu pre vytváranie siete odborníkov na Slovensku. Príspevok poskytne informáciu o aktuálnej situácie v normách a metodikách v oblasti Cloud, ako aj plán tvorby technických noriem, ako aj spolupráce s ďalšími existujúcimi Cloud komunitami na Slovensku a v zahraničí.


12.20 Návod na riadenie projektov podľa ISO 21500
Róbert Kormaňák, Capco Bratislava

Anotácia:
Prednáška predstavuje normu ISO 21500, ktorá bola prvýkrát publikovaná v roku 2012 a následne aj preložená do slovenského jazyka; jedná sa o prvý komplexný návod na riadenie projektov.


12.40 Vízia technickej normalizácie na Slovensku
ÚNMS SR, Slovakia

13.00 Ukončenie podujatia