Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Fakulty informatiky a informačných technológií so sídlom Ilkovičova 2, 842 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách docent:

1 funkčné miesto docenta,
viazané na študijný odbor Softvérové inžinierstvo, so zameraním na paralelné programovanie a strojové učenie, docent v študijnom odbore aplikovaná informatika na Ústave aplikovanej informatiky,

1 funkčné miesto docenta,
viazané na študijný odbor Počítačové inžinierstvo, so zameraním na počítačové a komunikačné siete na Ústave počítačových systémov a sietí,

1 funkčné miesto docenta,
viazané na študijný odbor Softvérové inžinierstvo na Ústave informatiky a softvérového inžinierstva,

2 funkčné miesta docentov,
viazané na študijný Informačné systémy na Ústave informatiky a softvérového inžinierstva.

Kvalifikačné predpoklady:

 • docent v požadovanom študijnom odbore, splňujúci habilatačné kritériá FIIT STU,
 • manažérske a riadiace schopnosti a skúsenosti,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v dbore, prípadne príbuznom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul v študijnom odbore, prípadne príbuznom odbore,
 • znalosť anglického jazyka,
 • preukázateľné výskumné a vzdelávacie pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru,
 • občianska morálna bezúhonnosť.

Prihlášky do výberového konania v termíne do 27. mája 2015 zasielajte na:

Oddelenie ľudských zdrojov FIIT STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

K prihláške do výberového konania doložte:

 • štrukturovaný profesijne orientovaný životopis,
 • kópiu dokladov o vzdelaní,
 • prehľad doterajšej odbornej praxe,
 • prehľad vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti v odbore,
 • doklad o bezúhonnosti (čestné vyhlásenie).

Predpokladaný nástup 1. júla 2015.