Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Pozvánka

na seminár prezentácie dizertačných prác
na Ústave počítačových systémov a sietí FIIT STU v Bratislave

13. júla 2015 (pondelok)
zasadačka 5.08 na 5. NP
FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2 ( v Mlynskej doline)

10.00 hod.
Ing. Miroslav Siebert: Metódy testovania porúch oneskorení na kritických cestách v digitálnych systémoch

Abstrakt:
Dizertačná práca je zameraná na problematiku testovania porúch oneskorení v synchrónnych digitálnych systémoch. Výskyt porúch oneskorení neustále narastá, najmä kvôli rastúcej pracovnej frekvencii digitálnych obvodov a ich miniaturizácii. Na základe analýzy súčasného stavu v oblasti testovania synchrónnych sekvenčných obvodov, so zameraním sa na testovanie porúch oneskorení, bol zvolený model porúch oneskorení na ceste. Hlavný dôvod je zabezpečiť testovanie malých akumulovaných porúch oneskorení, ktoré zvyšujú kvalitu celkového testovania. Zásadný problém pri testovaní porúch oneskorení na ceste je výber množiny kritických ciest, ktoré majú byť otestované, pretože nie je možné testovať všetky cesty v štruktúre obvodu z dôvodu ich enormného počtu. V dizertačnej práci je navrhnutá komplexná metóda pre automatický výber kritických ciest v digitálnych systémoch, zohľadňujúca vplyv viacerých faktorov na veľkosť oneskorenia. Experimentálne výsledky s použitím 45 nm technológie dosiahli zvýšenie pokrytia porúch oneskorení, zníženie času trvania a ceny testu, ako aj zníženie spotreby energie. V dizertačnej práci je tiež navrhnutá efektívnejšia metóda modifikácie netestovateľných kritických ciest na testovateľné. Táto metóda významne zvyšuje pokrytie porúch oneskorení a znižuje plochu, a tým aj cenu digitálneho obvodu.

10.45 hod.
Ing. Dominik Macko: Contribution to system-level design and verification of low-power digital systems

Abstrakt:
Spotreba energie hardvérových zariadení sa stáva čoraz väčším ťažiskom pri návrhu digitálnych systémov. Štandardizovaná metodika návrhu integrovaných obvodov s nízkou spotrebou predpokladá špecifikáciu manažovania spotreby najskôr na úrovni medzi-registrových prenosov. Na tejto úrovni sú však súčasné systémy už príliš zložité a aplikácia manažovania spotreby je komplikovaná a verifikácia takéhoto zásahu do návrhu systému je náročná a zdĺhavá. Dizertačná práca sa zaoberá rozšírením štandardnej metodiky návrhu systémov s nízkou spotrebou na systémovú úroveň abstrakcie. Špecifikácia manažovania spotreby na tejto úrovni je jednoduchšia, pretože abstrahuje od nízkoúrovňových detailov, ako sú vypínače, izolačné bunky alebo meniče úrovní napätia. Návrh na rozšírenie metodiky využíva tzv. syntézu vyššej úrovne na automatizovanú transformáciu špecifikovaného systému do zaužívaného modelu na úrovni medzi-registrových prenosov. Počas tohto procesu sa abstraktná špecifikácia manažovania spotreby transformuje do detailného štandardizovaného formátu, čím sa zabezpečí kompatibilita s existujúcimi nástrojmi na verifikáciu a analýzu modelu. Automatizácia tohto procesu zabráni mnohým chybám, ktoré sú bežné pri manuálnej špecifikácii manažovania spotreby. Okrem toho, tento proces zahŕňa viacero verifikačných krokov slúžiacich k detekcii a odstráneniu chýb v abstraktnej špecifikácii. Navrhnutá metóda manažovania spotreby bola overená integráciou do dvoch existujúcich systémových modelov. V prvom prípade integrácia prebehla pomocou modifikácie syntaxe špecifikačného jazyka HSSL, v druhom pomocou rozširujúcej SystemC knižnice. S experimentálnym nástrojom bolo vygenerovaných tisícky špecifikácii manažovania spotreby v týchto dvoch modeloch a pomocou navrhnutého syntetizačného algoritmu transformovaných do štandardizovaného formátu UPF. Experimentálne výsledky ukázali, že navrhnutá abstraktná špecifikácia manažovania spotreby je v priemere asi 19-krát jednoduchšia ako vygenerovaná štandardná špecifikácia na úrovni medzi-registrových prenosov. Výsledkom dizertačnej práce je nová metodika, ktorá uľahčuje návrh systémov s nízkou spotrebou.