Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Fakulty informatiky a informačných technológií so sídlom Ilkovičova 2, 842 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii :

1 funkčné miesto profesora,
viazané na študijný odbor 9.2.4 Počítačové inžinierstvo na Ústave počítačových systémov a sietí FIIT STU.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto profesora:

  • vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom študijnom odbore, príp. v príbuznom študijnom odbore,
  • akademický titul PhD. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
  • pedagogická činnosť spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
  • odborná prax min. 10 rokov,
  • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
  • znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 9. 2015, resp. podľa dohody.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti, vyplnenou tabuľkou plnenia kritérií na získanie titulu profesor a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, doručte najneskôr do 14. augusta 2015 na adresu:

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Oddelenie ľudských zdrojov, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.