Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Fakulty informatiky a informačných technológií so sídlom Ilkovičova 2, 842 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii :

1 funkčné miesto odborného asistenta s PhD.,
viazané na študijný odbor 9.2.4 Počítačové inžinierstvo so zameraním na komunikačné služby a siete.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto profesora:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore, prípadne v príbuznom odbore,
  • preukázateľné výskumné a vzdelávacie pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru,
  • pedagogická prax v odbore,
  • znalosť anglického jazyka,
  • občianska bezúhonnosť.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 10. 2015, resp. podľa dohody.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní, zoznamom vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti a čestným vyhlásením o bezúhonnosti doručte najneskôr do 17. septembra 2015 zasielajte na adresu:

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Oddelenie ľudských zdrojov, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.