Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Fakulty informatiky a informačných technológií so sídlom Ilkovičova 2, 842 16 v Bratislave, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii :

  1 funkčné miesto vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta s PhD.,
  viazané na študijný odbor 9.2.4 Počítačové inžinierstvo so zameraním na počítačovú bezpečnosť na Ústave počítačových systémov a sietí.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto profesora:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore, prípadne v príbuznom odbore,
 • znalosť anglického jazyka,
 • preukázateľné výskumné a vzdelávacie pôsobenie v jednej z oblastí príslušného odboru,
 • pedagogická prax v odbore,
 • občianska morálna bezúhonnosť.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 2. 2016, resp. podľa dohody.

Prihlášky do výberového konania, spolu s profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní, potvrdením o odbornej praxi, prehľadom vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti v odbore a čestným vyhlásením o svojej bezúhonnosti, doručte najneskôr do 30. novembra 2015 na adresu:

  Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Oddelenie ľudských zdrojov, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.