Prejsť na obsah
Dianie na FIIT STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta informatiky a informačných technológií, zastúpená dekankou, so sídlom Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava, v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest :

 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor 9.2.1. Informatika na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU,
 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor 9.2.4. Počítačové inžinierstvo na Ústave počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT STU,
 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor 9.2.5. Softvérové inžinierstvo na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU,
 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor 9.2.6. Informačné systémy na Ústave informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU,
 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor 9.2.9. Aplikovaná informatika na Ústave počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky FIIT STU.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

 • manažérske a riadiace schopnosti a skúsenosti,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v požadovanom odbore, prípadne v príbuznom odbore,
 • odborná prax minimálne 5 rokov,
 • výskumná činnosť v príslušnom odbore a zverejnenie jej výsledkov vo vedeckých časopisoch a na vedeckých konferenciách medzinárodného významu,
 • vedenie výskumných tímov,
 • organizovanie medzinárodných vedeckých podujatí,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.
 • splnenie Kritérií STU na vymenúvacie konanie , zverejnené na webovej stránke STU. Kritéria boli schválené na zasadnutí VR STU dňa 14. 5. 2014 a nadobudli účinnosť dňom 1. 10. 2015.

K prihláške do výberového konania každý uchádzač doloží vyplnenú tabuľku v súčasnosti platných kritérií na vymenúvacie konanie.

Predpokladaný termín nástupu: 1. 9. 2016, resp. podľa dohody.

Prihlášky do výberového konania spolu s profesijným životopisom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a získaní vedecko-pedagogického titulu, zoznamom citácií, publikačnej, výskumnej, grantovej a podnikateľskej činnosti, vyplnenou aktuálnou tabuľkou plnenia kritérií a čestným vyhlásením o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, doručte najneskôr do 15. mája 2016 na adresu:
Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Oddelenie ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 2, 842 16 Bratislava 4.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov.
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje bude využívať výlučne na účely výberového konania v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.