Prejsť na obsah
IIT.SRC

späť >>>

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a občianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY v spolupráci so spoločnosťami Softec, spol. s r. o. a Centaur, a. s. vyhlasuje súťaž pre študentov prvého a druhého stupňa štúdia na FIIT STU v Bratislave o štipendium – cestovný grant na prezentáciu výsledkov výskumu.

Cestovný grant 2016 na pokrytie časti cestovných nákladov získali:

 • Peter Gašpar (študent inžinierskeho štúdia):
 • Linking Multimedia to Microblogs for Metadata Extraction
  ENIC 2016 (IEEE)
  Správa

 • Metod Rybár (študent inžinierskeho štúdia):
 • Automated Detection of User Deception in Online Questionnaires
  DocEng2016 (ACM)
  Správa

 • Veronika Gondová (študentka bakalárskeho štúdia):
 • Personalized Rooms Based Recommendation as a Mean for Increasing Students' Activity
  EC-TEL 2016 (Springer)
  Správa

 • Mária Dragúňová (študentka bakalárskeho štúdia):
 • Considering Human Visual Search Abilities in Eye Tracking
  ACM IUI 2017 (ACM)
  Správa

 • Jaroslav Loebl (študent inžinierskeho štúdia):
 • Syntactic analysis in real-world corpora
  HrTAL2016 (Springer)
 • Matúš Pikuliak (študent inžinierskeho štúdia):
 • Relationship Extraction Using Word Embeddings
  HrTAL 2016 (Springer)
  Správa

 • Barbora Pavlíková (študentka bakalárskeho štúdia):
 • Identification of Important Places in Source Code by Eye Tracking Programmers
  Eye Movements in Programming Workshop

 • Tomáš Matlovič (študent bakalárskeho štúdia):
 • Emotion Detection Using Facial Expressions Recognition and EEG
  SMAP 2016 (IEEE)

Všetky príspevky boli zaslané na vedecké konferencie medzinárodne uznávanej kvality.


Súťaž o cestovný grant 2016

Podpora prezentovania výsledkov výskumu

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a občianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY v spolupráci so spoločnosťami Softec, spol. s r. o. a Centaur, a. s. vyhlasuje súťaž pre študentov prvého a druhého stupňa štúdia na FIIT STU v Bratislave o

štipendium – cestovný grant na prezentáciu výsledkov výskumu

Cieľom súťaže je podporiť študentov prvého a druhého stupňa v účasti a prezentovaní výsledkov výskumu na vedeckom podujatí (spravidla medzinárodnej konferencii). Víťazi získajú štipendium – podporu na prezentovanie výsledkov výskumu do výšky 500 Eur.

Podmienky súťaže:

  • Súťaže sa môžu zúčastniť všetci študenti bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia, ktorí majú prijatý príspevok na študentskú vedeckú konferenciu IIT.SRC 2016.
  • Študenti sa môžu prihlásiť do súťaže zaslaním prihlášky, ktorá obsahuje:
   INFORMAČNÁ ČASŤ
   1. Údaje o súťažiacom (meno, priezvisko, študijný program, kontaktné údaje – e-mail, telefón)
   2. Údaje o vedúcom (meno, priezvisko, pracovisko, e-mail)
   3. Údaje o vedeckom podujatí, kde študent podáva príspevok (názov vedeckého podujatia, miesto a termín (od-do) vedeckého podujatia, webová stránka podujatia, vydavateľ zborníka podujatia)
   4. Názov príspevku, typ príspevku (podľa kategorizácie vedeckého podujatia, napr. short paper, full paper, extended abstract, poster)
   5. Vyjadrenie vedúceho ohľadom možnosti podpory účasti študenta na vedeckom podujatí z výskumného grantu (najmä zaplatenie vložného na vedecké podujatie), treba uviesť výskumný grant, z ktorého je dohodnuté spolufinancovanie, predpokladá sa ústna dohoda s vedúcim grantu a riaditeľom príslušného ústavu
    – prihlášky s podporou výskumného projektu budú zvýhodnené
   6. Sumarizácia predpokladaných výdavkov (po položkách cesta s rozpísaním jednotlivých čiastkových ciest s odhadnutými sumami na základe aktuálnej situácie, ubytovanie s uvedením predpokladanej ceny za noc a počet nocí, vložné – v prípade, že nie je na stránke vedeckého podujatia uvedené, pozrite sumu v minulom roku – toto uveďte v prihláške)
   VEDECKÁ ČASŤ
   1. Vedecký článok vypracovaný podľa požiadaviek vedeckého podujatia

  • Prihlášky treba v stanovenom termíne doručiť v jednom vyhotovení na organizačné oddelenie FIIT (p. Mršková) a zaslať vo formáte pdf na adresu mrskova@fiit.stuba.sk. V predmete mailu musí byť uvedené „Sutaz o stipendium – cestovny grant“.

  • Uzávierka podávania prihlášok je 15. 4. 2016 o 14:00 (piatok)

  • Vyplatenie štipendia sa realizuje pred uskutočnením podujatia a je podmienené preukázaním plánovanej účasti na vybranom vedeckom podujatí (spravidla preukázaním potvrdenia o zaplatení vložného na konferenciu, na ktoré v prípade prijatia príspevku môže študent získať podporu z výskumného grantu na Ústave, kde pôsobí jeho vedúci, treba dohodnúť pred samotným podaním príspevku). Keď má študent prijatý príspevok, vypracuje dohodu o vycestovaní, kde uvedie, že „cestovné náklady a náklady na ubytovanie hradí sám s využitím štipendia Softec pro Society“. Na základe dohody o vycestovaní a jej potvrdení financovateľom je možné uhradiť vložné. Študent, bezodkladne po oznámení o prijatí príspevku na konferenciu spracuje dohodu o vycestovaní a inicializuje zaplatenie vložného na konferenciu. Vyplatenie štipendia cestovného grantu je podmienené povinnosťou bezodkladne oznámiť vyššie uvedené, ináč mu nebude štipendium vyplatené. Oznámenie sa uskutoční predložením kópie dohody o študijnej ceste p. Mrškovej.

  • Študent, ktorý získa štipendium je povinný najneskôr mesiac po uskutočnení prezentáciepredložiť
   • stručnú správu o správu o použití pridelených finančných prostriedkov,
   • správu z cesty, kde študent uvedie aj v rozsahu cca 300 slov základné informácie o ceste a prehľadne uvedie spôsob použitia finančných prostriedkov,
   • spracovaný príbeh do formy článku do univerzitného časopisu (cca 1 A4, pokiaľ je to možné aj s nejakou fotografiou z konferencie).

Podmienky vyplatenia štipendia:

  • Vyplatenie štipendia je podmienené preukázaním zabezpečenej účasti na vybranom vedeckom podujatí (napr. preukázaním potvrdenia o zaplatení vložného na konferenciu). V prípade, že vložné sa platí z prostriedkov FIIT (grantu) stačí predložiť kópiu dohody o vycestovaní, kde je potvrdené financovanie.
   Vyplatenie sa zrealizuje pred uskutočnením podujatia na základe predloženého preukázania účasti a údajov potrebných pre vyplatenie (číslo účtu) - kontaktovať p. Mrškovú (katarina.mrskova@stuba.sk). Grantom (štipendiom) nemusia byť pokryté všetky náklady. Získaním grantu nevzniká žiadny záväzok na pokrytie všetkých nákladov, pokrývajú sa len náklady na cestovné a/alebo ubytovanie do výšky grantu, za ostatné zodpovedá študent.

  • Najneskôr mesiac po uskutočnení cesty študent vypracuje a predloží (poslať mailom p. Mrškovej)
   • stručnú správu o prezentovaní výsledkov výskumu (300 slov) spolu s informáciou o použití finančných prostriedkov,
   • spracovaný svoj príbeh do formy článku do univerzitného časopisu (forma sa dá dohodnúť tak, aby sa naplnil jeden z cieľov súťaže, ktorou je prezentácia najlepších širšie, a tak v tom najlepšom propagovať výskum aj na prvom a druhom stupni štúdia).

Dokumenty na stiahnutie: